Raport Roczny 2017

Raport roczny za 2017 rok Biogened Spółka Akcyjna

Zarząd Biogened S.A. (dalej ?Emitent?) przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu