Projekty Unijne

 

 

Zapytania ofertowe:

-  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

-  POIR 3.3.3

-  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

„Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie BIOGENED S.A.”

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA UL. POJEZIERSKA 99, 91-342 ŁÓDŹ

 

 

 


 

Program Operacyjny Integralny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działania: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Typ projektu: Rozwój eksportu firmy BIOGENED S.A.

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • Podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.


Wartość projektu ogółem 1 230 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 600 000,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie:
POIP.03.03.03-10-0008/16
Beneficjent:
BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

 


„Zakup infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek własnych badań

z wykorzystaniem estrów etylowych Omega 3,6 w kosmetyce”

 

Beneficjent: BIOGENED S.A.
Całkowita wartość projektu: 4 526 646,00 PLN
Kwota dofinansowania:  1 652 409,80 PLN

„Rozwój eksportu firmy BIOGENED S.A”

Beneficjent: BIOGENED S.A.

 

 

 

 

 

 

„Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy BIOGENED S.A.”

Beneficjent: BIOGENED S.A. 

Rozwój eksportu firmy Biogened

Firma Biogened S.A. bierze udział w branżowym programie promocji realizując projekt pt.

„Rozwój eksportu firmy Biogened”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 6.5 Promocja Polskiej Gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

 

Termin realizacji: 27.03.2012 – 31.03.2015

 

 

 

 

Optymalizacja współpracy BIOGENED S.A. z partnerem biznesowym w oparciu o elektroniczny system wymiany informacji B2B

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

 

Biogened Spółka Akcyjna realizuje projekt pn. „Optymalizacja współpracy BIOGENED S.A. z partnerem biznesowym w oparciu o elektroniczny system wymiany informacji B2B”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 801 569,28 PLN, wartość dofinansowania wynosi 359 406,10 PLN.

 

 

 

Dywersyfikacja kanałów komunikacji firmy BIOGENED w oparciu o E- platformę

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

 

Biogened Spółka Akcyjna realizuje projekt pn. „Dywersyfikacja kanałów komunikacji firmy BIOGENED w oparciu o E- platformę” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 597 922,00 PLN, wartość dofinansowania wynosi 244 300,00 PLN.