Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29 czerwca 2018r.

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.     Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.     Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. 

21.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. 

23.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. 

24.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. 

25.  Wolne wnioski - zmiany w składzie rady nadzorczej.

26.  Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 13 czerwca 2018 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.