Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 17 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A.  które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 

 

1.             Otwarcie Zgromadzenia.

2.             Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3.             Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.             Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

6.             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.

7.             Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok.

8.             Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok.

9.             Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok.

10.         Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 

11.         Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „I” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii „I”.

12.         Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela seriiI” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „I”.

13.         Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

14.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.

15.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „I” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

16.         Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 1 czerwca 2016 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.