Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 14 czerwca 2021r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 14 czerwca 2021r.

 

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 14 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.

14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2020 oraz terminu jej wypłaty.

17.Wolne wnioski.

18.Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 29 maja 2021 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy zawarto w załączeniu.

Załączniki: