Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 08 czerwca 2017

Zarząd spółki Biogened S.A. zwołuje na dzień 08 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad, uwzględniającym zmiany wprowadzone w dniu 19.05.2017

 

 

1.         Otwarcie Zgromadzenia.
2.         Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie
            prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3.         Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.         Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku
            do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia
            31 grudnia 2016 roku.
6.         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
            sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu
            co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
7.         Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
8.         Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok.
9.         Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok.
10.       Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
            poboru akcji nowej emisji - serii „J” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii „J”.
11.        Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela
            serii „J” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „J”.
12.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
13.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J” i
            praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
            Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
14.       Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
*

15.       Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do pełnego składu Rady Nadzorczej, w drodze
            głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h.
*

16.       Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi

            grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h. *

17.       Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej przez powołanie do składu Rady
            Nadzorczej Spółki.
*

18.       Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia
            czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390§2 k.s.h.
*

19.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki. *

20.       Zamknięcie Zgromadzenia.

 

*  zmiany wprowadzone w dniu 19.05.2017

 

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 23 maja 2017 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.