ogłoszenie o zwołaniu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12.06.2019 r.

 

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 27 maja 2019 r..

 

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku pod nazwą „Ogłoszenie o zwołaniu” do niniejszego raportu:

 

Załączniki: