Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2022r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2022r.

Zarząd Spółki Biogened S.A. _dalej Emitent_ zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2021 oraz terminu jej wypłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszy z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ