Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2014 r

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zatwierdzenia wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi.
 13. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii G oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii G.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii G.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
 18. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 14 czerwca 2014 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ