Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29 czerwca 2018r.

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 25. Wolne wnioski – zmiany w składzie rady nadzorczej.
 26. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 13 czerwca 2018 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 29.06.2018
Projekty uchwał ZWZA
Uchwała Zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Dane osobowe – zgoda akcjonariusza – osoby fizycznej
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad
Projekt uchwały
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ