Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 27.06.2023r.

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 11 czerwca 2023 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Załączniki:

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ