Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 17 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A.  które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
 11. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii „I” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii „I”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „I” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii „I”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „I” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 1 czerwca 2016 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

materiały do pobrania

Pliki do pobrania:

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 2016
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad 2016
Formularz dla osoby fizycznej – zgloszenie projektu uchwaly 2016
Formularz dla osoby innej niz osoba fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porzadku obrad 2016
Formularz dla osoby innej niz osoba fizyczna – zgłoszenie projektu uchwały 2016
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2016
OPINIA ZARZĄDU 2016
Projekty uchwał ZWA 17 06 2016
uchwała zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej 2016
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ