Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 14 czerwca 2021r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 14 czerwca 2021r.

 

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 14 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2020 oraz terminu jej wypłaty.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 29 maja 2021 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy zawarto w załączeniu.

Załączniki:

 

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ