Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 08 czerwca 2017

Zarząd spółki Biogened S.A. zwołuje na dzień 08 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad, uwzględniającym zmiany wprowadzone w dniu 19.05.2017

 

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie
  prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku
  do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok.
 10. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii „J” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii „J”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela „J” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii „J”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki *
 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do pełnego składu Rady Nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h. *
 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnym grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h. *
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej przez powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki. *
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390§2 k.s.h. *
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.*
 20. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

*  zmiany wprowadzone w dniu 19.05.2017

 

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 23 maja 2017 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz dla osoby fizycznej – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Formularz dla osoby fizycznej – zgłoszenie projektu uchwały
Formularz dla osoby innej niż fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Formularz dla osoby innej niż fizyczna – zgoszenie projektu uchwały
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_8.06.2017
Opinia Zarządu 12.05.2017
Uchwała Zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Projekty uchwał WZA 8.06.2017
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ