Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r. BIOGENED S.A.

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019 oraz terminu jej wypłaty.
 18. Wolne wnioski.
 19.  Zamknięcie Zgromadzenia.Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 31 maja 2020 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Załączniki:

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ