Marketing

 

 

 

 

Poszukujemy specjalisty/stki do zespołu Marketingu Globalnego, którego zadaniem będzie współtworzenie pozycji marki DERMEDIC oraz budowanie jej wizerunku na rynkach zagranicznych.
Wymagamy
•    minimum rocznego doświadczenia w marketingu,
•    wyższego wykształcenia - najlepiej kierunkowego,
•    znajomości języka angielskiego na poziomie C1 ( znajomość dodatkowego języka obcego będzie atutem )
 
Od kandydata/tki oczekujemy w trakcie współpracy -  przede wszystkim:
•    umiejętności prowadzenia projektów z wykorzystaniem dofinansowania ze środków unijnych;
•    udziału w targach zagranicznych, misjach handlowych;
•    przygotowywania prezentacji produktowych PPT, ulotek, katalogów i/lub innych materiałów POS;
•    koordynowania akcji marketingowych dla rynków zagranicznych (w tym imprezy targowe);
•    współpracy z kontrahentami zagranicznymi oraz wsparcia działu handlowego w zakresie marketingu;
•    monitorowania rynków i ich potrzeb w zakresie działań promocyjno-reklamowych;
•    udziału w tworzeniu polityki marketingowej w obszarze marketingu międzynarodowego oraz nadzór nad jego realizacją;
•    umiejętności współpracy z agencjami graficznymi i reklamowymi, eventowymi, zbierania ofert;
•    zaangażowania i entuzjazmu;
•    głowy pełnej pomysłów;
•    umiejętności pracy w zespole;
•    gotowości do częstych podróży.

Nie przewidujemy możliwości pracy zdalnej

Oferujemy:
•    pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
•    współpracę w kreatywnym zespole;
•    możliwość rozwoju zawodowego;
•    prywatną opiekę medyczną;
•    grupowe ubezpieczenie na życie na atrakcyjnych warunkach obejmujące Pracowników oraz ich rodziny;
•    pakiet sportowo-rekreacyjny,
•    bezpłatne miejsca parkingowe dla pracowników.

Zapraszamy.

Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie aplikacji ze wskazaniem stanowiska, pocztą elektroniczną na adres email : rekrutacja@biogened.pl
Ogólna klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej w skrócie „RODO” − informujemy:
I. Administrator danych osobowych:
BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, 91-342 Łódź, KRS nr 0000273505 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem iod@biogened.pl albo pisemnie na adres spółki BIOGENED S.A., wskazany w pkt I.
III. Zakres przetwarzanych danych:
Jako Administrator danych przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221§1 Kodeksu pracy, do których należą: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo, będziemy także przetwarzać Pani/Pana inne dane osobowe, które wskazane zostaną dobrowolnie, z własnej inicjatywy przez Panią/Pana w treści złożonego nam dokumentu aplikacyjnego (np. curriculum vitae, aplikacji, liście intencyjnym lub kwestionariuszu osobowym itp.). Informujemy Panią/Pana, o tym, że podanie innych danych osobowych, niż te wymienione w art. 221§1 Kodeksu pracy, nie jest konieczne.
IV. Cele i podstawy przetwarzania:
Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, podane przez Panią/Pana dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych - na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Spółka BIOGENED S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie, przy czym przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w okresie sprzed cofnięcia zgody będzie ważne i zgodne z prawem.
Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zamierzacie Państwo udostępnić nam z własnej inicjatywy szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do ich przetwarzania przez nas niezbędna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie (podstawa prawna z art. 9 ust. 2 lit. a RODO), którą może Pani/Pan odwołać w dowolnym czasie, wysyłając swoją prośbę pod adres iod@biogened.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
V. Okres przechowywania danych:
1. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
2. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez BIOGENED S.A. przez okres 12 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
3. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę w ciągu 12 miesięcy od złożenia do BIOGENED S.A. dokumentów aplikacyjnych Państwa dane osobowe wskazane w tych dokumentach zostaną usunięte z upływem 12 miesięcy od daty złożenia przez Panią/Pana wspomnianych dokumentów lub niezwłocznie po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
VI. Odbiorcy danych:
Do Państwa danych osobowych będą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. biuro kadrowo – płacowe, audytorzy i doradcy HR, a także informatyk, prawnicy, agencja ochrony mienia, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, jeżeli dane przetwarzane były wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody, która została przez Panią/Pana cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221§1 Kodeksu pracy, jak również danych wymienionych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, przy czym przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w okresie sprzed cofnięcia zgody będzie ważne i zgodne z prawem;
a) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
VIII. Informacja o wymogu albo dobrowolności podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych, wskazanych przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych, jest dobrowolne.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.