ESPI 2020


Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.

18-02-2020 | ESPI | 151/2020

Zarząd Biogened S.A. dalej "Emitent" informuje, że w dniu 18 lutego 2020 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności według stanu na dzień 31.12.2019 r. przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r., wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych. 

 

Zaswiadczenie o Zgodnosci

Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu