ESPI 2024

Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 217/2024

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 27 marca 2024 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 4 do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny nr K00932/22 opiewający na kwotę 1.174.000 EUR, który jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów na inwestycje Emitenta. Przedmiotowy aneks wydłuża okres dostępności kredytu do 31 maja 2024 r. Pozostałe postanowienia wskazanej umowy nie uległy zmianie. O jej zawarciu Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 199/2022.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy leasingu operacyjnego walutowego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 216/2024

Zarząd spółki Biogened S.A. _dalej jako Emitent_ informuje, że w dniu 20.03.2024 r. Emitent zawarł z Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu jako finansującym 8 umów leasingu operacyjnego walutowego, których przedmiotem jest 8 nowych samochodów. Staną się one częścią floty pojazdów Emitenta. Przedmiotowe umowy zostały zawarte na okres 48 miesięcy i opiewają łącznie na kwotę finansowania 976 970,54 złotych netto. Wartość przedmiotu umów ustalono w EUR. Oprocentowanie rat leasingowych jest zmienne, a raty te będą spłacane w okresach miesięcznych. Zawarcie umów leasingu ma związek z zakończeniem uprzednio zawartych umów leasingu operacyjnego pojazdów samochodowych Emitenta. Zabezpieczenie roszczeń finansującego stanowi 8 weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, po jednym na zabezpieczenie roszczeń dotyczących każdego przedmiotu leasingu z osobna.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ