ESPI 2023

Otrzymanie zawiadomienia o wpisie do rejestru fundacji rodzinnych BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 215/2023

BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 29.12.2023 r. otrzymał od ENRAV Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi zawiadomienie, że postanowieniem z dnia 21.12.2023 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns-Rej. FR. 225/23 dokonał wpisu ENRAV Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem 418 a jako datę wpisu wskazano 27.12.2023 r. ENRAV Fundacja Rodzinna jest akcjonariuszem Emitenta, o czym informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 212/2023.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Terminowa wypłata dywidendy BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 214/2023

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 17.11.2023 r. dokonał wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2022 na podstawie uchwały nr 20 z dnia 27.06.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. Łączna kwota dywidendy wyniosła 982 527,60 złotych _słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 60/100 groszy_, zaś wartość dywidendy na jedną akcję 0,40 złotych. Łączna liczba akcji uprawniających do otrzymania dywidendy stanowiła 2.456.319 sztuk. Wypłaty dywidendy dla posiadaczy akcji dokonano za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 213/2023

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 28 września 2023 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 3 do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny nr K00932/22 opiewający na kwotę 1.174.000 EUR, który jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów na inwestycje Emitenta. Przedmiotowy aneks wydłuża okres dostępności kredytu do 31 marca 2024 r. Pozostałe postanowienia wskazanej umowy nie uległy zmianie. O jej zawarciu Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 199/2022.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 212/2023

BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 11.09.2023 r. otrzymał od ENRAV Fundacji Rodzinnej w organizacji z siedzibą w Łodzi zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554_ dotyczące osiągnięcia przez ten podmiot ponad 33,3% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że ENRAV Fundacja Rodzinna w organizacji z siedzibą w Łodzi:
1_ w dniu 8.09.2023 r. zawarła z MED Management SCSp z siedzibą w Luksemburgu umowę przeniesienia instrumentów finansowych, na podstawie której ENRAV Fundacja Rodzinna w organizacji nabyła od MED Management SCSp z siedzibą w Luksemburgu akcje spółki BIOGENED S.A. w liczbie 1.004.555, dających prawo do 1.004.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BIOGENED S.A., co stanowi 40,90 % w ogólnej liczbie głosów;
2_ przed zawarciem wskazanej umowy nie posiadała akcji BIOGENED S.A.;
3_ po dokonaniu transakcji nabycia posiada akcje spółki BIOGENED S.A. w liczbie 1.004.555, dających prawo do 1.004.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BIOGENED S.A., co stanowi 40,90 % w ogólnej liczbie głosów;
4_ nie ma podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje BIOGENED S.A.;
5_ brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm._;
6_ nie jest uprawniona ani zobowiązana do nabycia instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554_, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne;
7_ w jej sytuacji nie ma zastosowania art. 69b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554_;
8_ po dokonaniu transakcji nabycia posiada 1.004.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BIOGENED S.A., co stanowi 40,90 % w ogólnej liczbie głosów.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 211/2023

BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 11.09.2023 r. otrzymał od MED Management SCSp z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554_ dotyczące zmniejszenia przez ten podmiot o ponad 33,3% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Emitenta. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że spółka MED Management SCSp z siedzibą w Luksemburgu:
1_ w dniu 8.09.2023 r. zawarła z ENRAV Fundacja Rodzinna w organizacji z siedzibą w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 38/52 umowę przeniesienia instrumentów finansowych, na podstawie której MED Management SCSp zbyła na rzecz ENRAV Fundacja Rodzinna w organizacji akcje spółki BIOGENED S.A. w liczbie 1.004.555, dających prawo do 1.004.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BIOGENED S.A., co stanowiło 40,90 % w ogólnej liczbie głosów;
2_ przed zawarciem wskazanej umowy posiadała akcje BIOGENED S.A. w liczbie 1.004.555, dających prawo do 1.004.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BIOGENED S.A., co stanowiło 40,90 % w ogólnej liczbie głosów;
3_ po dokonaniu transakcji zbycia nie posiada już żadnej akcji spółki BIOGENED S.A.;
4_ nie ma podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje BIOGENED S.A.;
5_ brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm._;
6_ nie jest uprawniona ani zobowiązana do nabycia instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554_, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne;
7_ w jej sytuacji nie ma zastosowania art. 69b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554_;
8_ po dokonaniu transakcji zbycia nie posiada już głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BIOGENED S.A.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zmiana umowy faktoringu BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 210/2023

Zarząd „Biogened” S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu 03 sierpnia 2023 r. doszło do zawarcia miedzy Emitentem i Coface Poland Factoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy faktoringowej nr 1418/2015 z dnia 15 października 2015 r., o której zawarciu Emitent informował inwestorów raportem bieżącym EBI nr 14/2015. Zgodnie z treścią aneksu do umowy faktoringowej, faktor podwyższył Emitentowi limit kredytowy dla cedowanych na faktora wierzytelności do kwoty 14.000.000 złotych. W związku z powyższą zmianą Emitent złożył faktorowi dodatkowe zabezpieczenie osobiste wierzytelności wynikających z umowy, której powyższa zmiana dotyczy, w postaci wystawienia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe postanowienia umowy faktoringowej nie uległy zmianie.

Według opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 27.06.2023 BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 209/2023

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 27.06.2023 roku.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 36,927% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,927% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 69,16% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 27.06.2023 r.

2. BIONIQ Limited z siedzibą w Santa Venera, Malta – posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 16,285% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,285% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 30,50% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 27.06.2023 r.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie zmian w posządku WZA zwolanego na 27.06.2023 r. BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 208/2023

Zarząd spółki Biogened S.A. _dalej: „Emitent”_, wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na wniosek akcjonariusza z dnia 6.06.2023 r. wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27.06.2023 r. na godz. 10:00. Po zmianie porządek obrad WZA przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowy punkt 17. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27.06.2023 r. przekazane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 207/2023 pozostają bez zmian.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Projekty uchwał ZWZA.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 27.06.2023 r. BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 207/2023

Zarząd Spółki Biogened S.A. _dalej Emitent_ zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 11 czerwca 2023 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Walne zgromadzenie.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

Projekty uchwał ZWZA.pdf

Zawarcie umowy leasingu operacyjnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 206/2023

Zarząd spółki Biogened S.A. _dalej jako Emitent_ informuje, że w dniu 12.04.2023 r. Emitent zawarł z Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu jako finansującym umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest 20 nowych samochodów. Staną się one częścią floty pojazdów Emitenta. Przedmiotowa umowa została zawarta na okres od 37 miesięcy i opiewa na kwotę finansowania łącznie 1.759.466,80 PLN netto. Wartość przedmiotu umowy ustalono w EUR. Oprocentowanie rat leasingowych jest zmienne, a raty te będą spłacane w okresach miesięcznych. Zawarcie umowy leasingu ma związek z zakończeniem uprzednio zawartych umów leasingu operacyjnego pojazdów samochodowych Emitenta. Zabezpieczenie roszczeń finansującego stanowi 20 weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, po jednym na zabezpieczenie roszczeń dotyczących każdego przedmiotu leasingu z osobna.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 205/2023

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 29 marca 2023 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 2 do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny nr K00932/22 opiewający na kwotę 1.174.000 EUR, który jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów na inwestycje Emitenta. Przedmiotowy aneks wydłuża okres dostępności kredytu do 30 września 2023 r. i w związku z tym terminem zmienia harmonogram spłaty kredytu. Pozostałe postanowienia wskazanej umowy nie uległy zmianie. O jej zawarciu Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 199/2022.

Według opinii Emitenta informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ