ESPI 2022

Zawarcie umowy leasingu operacyjnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 204/2022

BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że Emitent w dniu 27.12.2022 r. zawarł z Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem tej umowy jest nowa linia do konfekcjonowania wyrobów farmaceutycznych, która będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej Emitenta. Wartość przedmiotu umowy to 276 539,19 EUR, a okres leasingu wynosi 85 miesięcy. Czynsz leasingowy będzie płacony przez Emitenta w równych miesięcznych ratach. Wykonanie umowy zabezpieczono na rzecz finansującego wekslem własnym in blanco.

Według opinii Emitenta informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Dorota Skorupa – Prokurent

 

Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 203/2022

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2022 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 1 do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny nr K00932/22 opiewający na kwotę 1.174.000 EUR, który jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów na inwestycje Emitenta. Przedmiotowy aneks wydłuża okres dostępności kredytu do 31 marca 2023 r. i w związku z tym terminem zmienia harmonogram spłaty kredytu. Pozostałe postanowienia wskazanej umowy nie uległy zmianie. O jej zawarciu Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 199/2022.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Terminowa wypłata dywidendy BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 202/2022

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 18.11.2022 r. dokonał wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2021 na podstawie uchwały nr 20 z dnia 30.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. Łączna kwota dywidendy wyniosła 736.895,70 złotych _słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 70/100 groszy_, zaś wartość dywidendy na jedną akcję 0,30 złotych. Łączna liczba akcji uprawniających do otrzymania dywidendy stanowiła 2.456.319 sztuk. Wypłaty dywidendy dla posiadaczy akcji dokonano za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 201/2022

BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 25.08.2022 r. otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującej ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.), w którym poinformowano Emitenta, że:

1) w dniu 23.08.2022 r. ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zbył poza rynkiem regulowanym 1.004.555 sztuk akcji Emitenta;

2) przed transakcją zbycia ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie posiadał bezpośrednio 1.004.555 sztuk akcji Emitenta, reprezentujących 40,90% kapitału zakładowego spółki Emitenta, dających prawo do 1.004.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, co stanowiło 40,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu;

3) przed transakcją zbycia ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie pośrednio nie posiadał akcji Emitenta, nie posiadały tych akcji również inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;

4) po dokonaniu transakcji zbycia akcji ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie bezpośrednio ani pośrednio nie posiada akcji Emitenta. W następstwie dokonania transakcji inne fundusze zarządzane przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie posiadają akcji Emitenta;

5) podmioty zależne od ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie nie posiadają akcji Emitenta;

6) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.);

7) ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i art. 69b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.);

8) aktualnie ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie posiada 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta, co stanowi 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Dorota Skorupa – Prokurent

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 200/2022

BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 24.08.2022 r. otrzymał od MED Management SCSp z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm._ dotyczące osiągnięcia przez ten podmiot ponad 33,3% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że spółka MED Management SCSp z siedzibą w Luksemburgu:

1_ w dniu 22.08.2022 r. zawarła z ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży instrumentów finansowych, na podstawie której nabyła akcje Emitenta;

2_ przed zawarciem wskazanej umowy nie posiadała akcji Emitenta, a zatem nie miała żadnego udziału w kapitale zakładowym Emitenta, zaś w wyniku zawarcia przywołanej umowy nabyła 1.004.555 sztuk akcji Emitenta, dających prawo do 1.004.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 40,90 % w ogólnej liczbie głosów;

3_ nie ma podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Emitenta;

4_ brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm._;

5_ nie jest uprawniona ani zobowiązana do nabycia instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm._, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;

6_ w jej sytuacji nie ma zastosowania art. 69b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm._;

7_ łącznie posiada 1.004.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 40,90 % w ogólnej liczbie głosów;

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Dorota Skorupa – Prokurent

 

Zawarcie umowy o walutowy kredyt inwestycyjny BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 199/2022

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2022 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ umowę o walutowy kredyt inwestycyjny nr K00932/22 opiewający na kwotę 1.174.000 EUR, który jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów na inwestycje Emitenta. Przedmiotowy kredyt będzie uruchomiony do dnia 31.12.2022 r., będzie spłacany w ratach miesięcznych a termin spłaty przypada na dzień 31 maja 2032 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
– hipoteka umowna łączna do kwoty 12.495.000 PLN ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach Emitenta, przy czym nie jest to nowe zabezpieczenie, lecz już istniejące i wykorzystywane dla zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu innych kredytów udzielonych Emitentowi;
– przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli znajdujących się na nieruchomościach Emitenta;
– oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego;
– weksel in blanco wystawiony przez Emitenta.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 198/2022

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2022 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 18 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23.07.2012 r. z późniejszymi zmianami, opiewający na kwotę 4.750.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Przedmiotowy aneks zmienia termin spłaty kredytu na dzień 26.07.2024 r. Nie przewiduje ani ustanowienia nowych zabezpieczeń spłaty kredytu ani nie zmienia treści dotychczasowych. O pierwotnym terminie zwrotu kredytu i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 140/2019.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2022 BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 197/2022

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2022 roku.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 36,927% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,927% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 69,14% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 30.06.2022 r.

2. BIONIQ Limited z siedzibą w Santa Venera, Malta – posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 16,285% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,285% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 30,49% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 30.06.2022 r.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy faktoringu pełnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 196/2022

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 2.06.2022 r. powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 1.06.2022 r. przez BNP Paribas Faktoring Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy z Emitentem o faktoring pełny z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia. Umowa przewiduje nabywanie przez wskazanego faktora w drodze przelewu istniejących i przyszłych wierzytelności wobec wybranych klientów Emitenta, przy czym nabycie wierzytelności następować będzie z chwilą powstania tych wierzytelności. Zabezpieczenie umowy stanowi cesja wierzytelności Emitenta z umowy ubezpieczenia, na podstawie której faktor staje się jedynym uprawnionym do otrzymania odszkodowania z umowy ubezpieczenia wierzytelności objętych przelewem na faktora. Limit faktoringowy wynosi 6.000.000 zł. Umowa faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z prawem wypowiedzenia przez każdą ze stron.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancji BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 195/2022

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 02 czerwca 2022 r. powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 r. przez BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do umowy z dnia 14 grudnia 2020 r. linii gwarancji, której stronami są Emitent oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmiana umowy polega na: ustaleniu nowego terminu udostępnienia kredytu do dnia 31 maja 2024 r., określeniu nowych minimalnych kwot przepływów pieniężnych na rachunkach bieżących prowadzonych dla Emitenta w BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zobowiązaniu Emitenta do nieprzekraczania maksymalnego wskaźnika zadłużenia z tytułu zobowiązań finansowych i utrzymywania minimalnego wskaźnika obsługi długu. Zmianie nie uległa kwota kredytu, zasady jego oprocentowania ani cel udzielenia kredytu, termin jego spłaty ani rodzaj zabezpieczeń kredytu udzielonych przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 174/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego refinansowego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 194/2022

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 02 czerwca 2022 r. powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 r. przez BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do umowy z dnia 09 kwietnia 2020 r. o kredyt nieodnawialny refinansowy, której stronami są Emitent oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmiana umowy polega na: określeniu nowych minimalnych kwot przepływów pieniężnych na rachunkach bieżących prowadzonych dla Emitenta w BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zobowiązaniu Emitenta do nieprzekraczania maksymalnego wskaźnika zadłużenia z tytułu zobowiązań finansowych i utrzymywania minimalnego wskaźnika obsługi długu. Zmianie nie uległa wysokość, cel udzielenia kredytu, termin jego spłaty ani wysokość oprocentowania, czy zabezpieczenia kredytu udzielone przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 157/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 193/2022

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 02 czerwca 2022 r. powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 r. przez BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do umowy z dnia 14 grudnia 2020 r. o kredyt nieodnawialny na finansowanie spłaty zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych, której stronami są Emitent oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmiana umowy polega na: określeniu nowych minimalnych kwot przepływów pieniężnych na rachunkach bieżących prowadzonych dla Emitenta w BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zobowiązaniu Emitenta do nieprzekraczania maksymalnego wskaźnika zadłużenia z tytułu zobowiązań finansowych i utrzymywania minimalnego wskaźnika obsługi długu. Zmianie nie uległa wysokość, cel udzielenia kredytu, termin jego spłaty ani wysokość oprocentowania, czy zabezpieczenia kredytu udzielone przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 156/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 192/2022

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 02 czerwca 2022 r. powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 r. przez BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do umowy z dnia 14 grudnia 2020 r. o kredyt nieodnawialny, której stronami są Emitent oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmiana umowy polega na: określeniu nowych minimalnych kwot przepływów pieniężnych na rachunkach bieżących prowadzonych dla Emitenta w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zobowiązaniu Emitenta do nieprzekraczania maksymalnego wskaźnika zadłużenia z tytułu zobowiązań finansowych i utrzymywania minimalnego wskaźnika obsługi długu oraz zobowiązaniu Emitenta do niezaciągania bez zgody Banku Paribas Bank Polska S.A. dodatkowych, enumeratywnie wskazanych, zobowiązań finansowych ponad kwotę 1.000.000 złotych. Zmianie nie uległa wysokość, cel udzielenia kredytu, termin jego spłaty ani wysokość oprocentowania, czy zabezpieczenia kredytu udzielone przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 173/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 191/2022

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 02 czerwca 2022 r. powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 r. przez BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do umowy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o kredyt w rachunku bieżącym, której stronami są Emitent oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmiana umowy polega na ustaleniu nowego terminu udostępnienia kredytu do dnia 31.05.2024 r., podwyższeniu kwoty kredytu do 5.000.000 złotych, określeniu nowych minimalnych kwot przepływów pieniężnych na rachunkach bieżących prowadzonych dla Emitenta w BNP Paribas Bank Polska S.A., zobowiązaniu Emitenta do nieprzekraczania maksymalnego wskaźnika zadłużenia z tytułu zobowiązań finansowych i do utrzymywania minimalnego wskaźnika obsługi długu. Zmianie nie uległy zasady oprocentowania, cel udzielenia kredytu i rodzaj zabezpieczeń kredytu udzielonych przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 158/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 30.06.2022 r. BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 190/2022

Zarząd Spółki Biogened S.A. _dalej Emitent_ zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2021 oraz terminu jej wypłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszy z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ