ESPI 2021

Zawarcie umowy zbycia udziałów BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 189/2021

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 21.12.2021 r. Emitent zawarł umowę, na podstawie której sprzedał 500 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000 zł w spółce Biogened Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na rzecz spółki Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Cena zbycia udziałów wyniosła 3.487.000 zł i odpowiadała wartości godziwej ustalonej przez rzeczoznawcę dla celów komercyjnych i zarządczych.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 188/2021

BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi _dalej Emitent_ informuje, że w dniu 13.12.2021 r. Rada Nadzorcza BIOGENED S.A. podjęła uchwałę o wyborze KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Terminowa wypłata dywidendy BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 187/2021

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 18.11.2021 r. dokonał wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2020 na podstawie uchwały nr 20 z dnia 14.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. Łączna kwota dywidendy wyniosła 491.263,80 złotych, zaś wartość dywidendy na jedną akcję 0,20 zł. Łączna liczba akcji uprawniających do otrzymania dywidendy stanowiła 2.456.319 sztuk. Wypłaty dywidendy dla posiadaczy akcji dokonano za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 186/2021

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2021 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 17 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23.07.2012 r. z późniejszymi zmianami, opiewający na kwotę 4.750.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Przedmiotowy aneks zmienia termin spłaty kredytu na dzień 26.07.2022 r. Nie przewiduje ani ustanowienia nowych zabezpieczeń spłaty kredytu ani nie zmienia treści dotychczasowych. O pierwotnym terminie zwrotu kredytu i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 140/2019.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 14.06.2021 BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 185/2021

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 14.06.2021 roku.

  1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 36,927% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,927% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 69,16% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 14.06.2021 r.2. BIONIQ Limited z siedzibą w Santa Venera, Malta – posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 16,285% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,285% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 30,50% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 14.06.2021 r.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 184/2021

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 28 maja 2021r. aneksu do umowy z dnia 9.04.2020 r. o kredyt w rachunku bieżącym zawartej między Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmiana umowy polega na ustaleniu nowego terminu końcowego udostępnienia kredytu, który przypada na dzień 6.05.2022 r. i określeniu nowych minimalnych kwot przepływów pieniężnych na rachunkach bieżących prowadzonych dla Emitenta w BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmianie nie uległa wysokość, cel udzielenia kredytu ani wysokość jego oprocentowania, czy zabezpieczenia kredytu udzielone przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 158/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancji BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 183/2021

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 28 maja 2021r. aneksu do umowy z dnia 14.12.2020 r. linii gwarancji zawartej między Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmiana umowy polega na ustaleniu nowego terminu końcowego udostępnienia kredytu, który przypada na dzień 6.05.2022 r. i określeniu nowych minimalnych kwot przepływów pieniężnych na rachunkach bieżących prowadzonych dla Emitenta w BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmianie nie uległa wysokość, cel udzielenia kredytu ani wysokość jego oprocentowania, czy zabezpieczenia kredytu udzielone przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 174/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 182/2021

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 28 maja 2021r. aneksu do umowy z dnia 09.04.2020 r. kredytu nieodnawialnego zawartej między Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmiana umowy polega na określeniu nowych minimalnych kwot przepływów pieniężnych na rachunkach bieżących prowadzonych dla Emitenta w BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmianie nie uległa wysokość, cel udzielenia kredytu, termin jego spłaty ani wysokość oprocentowania, czy zabezpieczenia kredytu udzielone przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 156/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 181/2021

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 28 maja 2021r. aneksu do umowy z dnia 09.04.2020 r. kredytu nieodnawialnego zawartej między Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmiana umowy polega na określeniu nowych minimalnych kwot przepływów pieniężnych na rachunkach bieżących prowadzonych dla Emitenta w BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmianie nie uległa wysokość, cel udzielenia kredytu, termin jego spłaty ani wysokość oprocentowania, czy zabezpieczenia kredytu udzielone przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 157/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 14.06.2021 r. BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 180/2021

Zarząd Spółki Biogened S.A. _dalej Emitent_ zwołuje na dzień 14 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2020 oraz terminu jej wypłaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 29 maja 2021 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:


Zawarcie umów leasingu operacyjnego 
BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 179/2021

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 14.04.2021r. zawarł z Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu jako finansującym umowy leasingu operacyjnego, których przedmiotem jest 14 nowych samochodów, które staną się częścią floty pojazdów Emitenta. Wyżej wymienione umowy zostały zawarte na okres od 37 do 49 miesięcy i opiewają na kwotę finansowania łącznie 819.242,38 złotych netto. Raty leasingowe będą stałe i spłacane w okresach miesięcznych. Zawarcie umów ma związek z zakończeniem uprzednio zawartych umów leasingu operacyjnego pojazdów samochodowych Emitenta. Zabezpieczenie roszczeń finansującego stanowi 14 weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, po jednym na zabezpieczenie roszczeń z każdej umowy leasingu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zakończenie procesu rejestracji akcji w KDPW S.A. BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 178/2021

Zarząd BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 15.03.2021 r. otrzymał od akcjonariuszy Bioniq Limited z siedzibą w Sliema oraz ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie wyciągi z ich rachunków maklerskich potwierdzające, że zakończyło się postępowanie prowadzone przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i dokonano rejestracji w tym depozycie akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Emitenta w liczbie 400.000 sztuk serii G, 400.000 sztuk akcji serii H oraz 200.000 sztuk akcji serii I o wartości nominalnej 10 zł jedna akcja.
O rozpoczęciu wspomnianego procesu rejestracji przy udziale pośrednika rejestracyjnego Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 168/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy pożyczki BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 177/2021

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 09.03.2021 r. zawarł z Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę pożyczki opiewającą na kwotę 1.122.540,80 PLN przeznaczoną na częściowe sfinansowanie kosztów zakupu linii produkcyjnej. Pożyczka została zaciągnięta na okres od 09.03.2021 r. do 25.02.2026 r. i będzie spłacana w miesięcznych ratach. Jej oprocentowanie jest stałe i wynosi 3,171% w skali roku. Kwota pożyczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy wspomnianych urządzeń technologicznych tytułem zapłaty ceny sprzedaży. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta z deklaracją wekslową oraz przewłaszczenie linii produkcyjnej na zabezpieczenie.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Spłata kredytu obrotowego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 176/2021

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” zawiadamia, że Emitent dokonał w terminie całkowitej spłaty na rzecz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 roku na kwotę 3.000.000 złotych oraz wszystkich należności ubocznych.

O zawarciu przedmiotowej umowy i przeznaczeniu kredytu Emitent informował inwestorów raportem bieżącym EBI nr 7/2016.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Spłata kredytu obrotowego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 175/2021

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” zawiadamia, że Emitent dokonał w terminie całkowitej spłaty na rzecz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku na kwotę 5.000.000 złotych oraz wszystkich należności ubocznych.

O zawarciu przedmiotowej umowy i przeznaczeniu kredytu Emitent informował inwestorów raportem bieżącym EBI nr 11/2015.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ