ESPI 2020

Zawarcie umowy linii gwarancji BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 174/2020

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 14.12.2020 r. między Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy linii gwarancji, na podstawie której Emitent otrzyma limit kredytowy odnawialny do maksymalnej kwoty 300.000,00 PLN na okres 120 miesięcy od zawarcia umowy. W ramach tej linii Emitent uzyska gwarancje bankowe na potrzeby przetargów w ramach zamówień publicznych, zabezpieczenia wykonania umów, płatności i ewentualnie zwrotu uiszczonych zaliczek. Zabezpieczenie umowy stanowi: weksel in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową, hipoteka umowna łączna na położonych w Łodzi nieruchomościach Emitenta, sądowy zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych, zapasach surowców i opakowań oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia przedmiotu zastawów rejestrowych.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 173/2020

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 14.12.2020 r. między Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy kredytu nieodnawialnego, na podstawie której Emitent otrzyma kredyt do 3.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków Emitenta na reklamę na okres 60 miesięcy od zawarcia umowy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, płatne w malejących miesięcznych ratach. Zabezpieczenie umowy stanowi: weksel in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową, hipoteka umowna łączna na położonych w Łodzi nieruchomościach Emitenta, sądowy zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych, zapasach surowców i opakowań oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia przedmiotu zastawów rejestrowych.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Terminowa wypłata dywidendy BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 172/2020

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 16.11.2020 r. dokonał wypłaty Akcjonariuszom dywidendy na podstawie uchwały nr 21 z dnia 16.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. Łączna kwota dywidendy wyniosła 491.263,80 zł _słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 80/100 groszy_, zaś wartość dywidendy na jedną akcję 0,20 zł _słownie: dwadzieścia groszy_. Łączna liczba akcji uprawniających do otrzymania dywidendy stanowiła 2.456.319 sztuk. Wypłaty dywidendy dla posiadaczy akcji zdematerializowanych dokonano za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zaś dla posiadaczy akcji niezdematerializowanych – bezpośrednio z rachunku bankowego Emitenta.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 171/2020

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _”Emitent”_ informuje, że w dniu 10.11.2020 r. Emitent zawarł w imieniu i na rzecz osób u niego zatrudnionych umowę z BNP PARIBAS PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego. O wyborze przez Emitenta wspomnianej instytucji finansowej na potrzeby systemu PPK informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 169/2020.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Potwierdzenie zawarcia umowy o zarządzanie PPK BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 170/2020

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _”Emitent”_ informuje, że w dniu 22.10.2020 r. otrzymał od BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdzenie zawarcia między Emitentem a BNP PARIBAS PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych _tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1342_. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. O wyborze przez Emitenta wspomnianej instytucji finansowej na potrzeby systemu PPK informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 169/2020.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 169/2020

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _”Emitent”_ informuje, że w dniu 19.10.2020 r. dokonał wyboru BNP PARIBAS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie jako instytucji finansowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych _tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1342_, z którą zawrze umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy z pośrednikiem rejestracyjnym BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 168/2020

Zarząd BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że Emitent w dniu 30.09.2020 r. zawarł z NWAI Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o świadczenie usług pośrednika rejestracyjnego, na podstawie której powierzył wspomnianej spółce wykonywanie czynności pośrednika rejestracyjnego w postępowaniu przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dotyczącym zawarcia umowy o rejestrację w KDPW S.A. niezdematerializowanych akcji Emitenta serii G, H oraz I, zarejestrowania tych akcji w odpowiednim depozycie oraz czynności niezbędne do wydania akcji wspomnianych serii uprawnionym osobom.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD0920 BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 166/2020

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 28.05.2020 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za jedenasty okres odsetkowy w łącznej kwocie 74.100,00 złotych. Płatność została wykonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

W opinii Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r. BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 165/2020

Zarząd Spółki Biogened S.A. _dalej Emitent_ zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019 oraz terminu jej wypłaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 31 maja 2020 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.
Bieżący | ESPI | 164/2020

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w dniu 19 maja 2020 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności według stanu na dzień 31.03.2020 r. przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r., wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy z animatorem rynku BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 163/2020

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej Emitent_ informuje, że w dniu 18.05.2020 r. zawarł z NWAI Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o pełnienie funkcji animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.

Do dnia 30.06.2020 r. funkcję animatora rynku dla Emitenta pełni Santander Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie Santander, o czym informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 159/2020.

W opinii Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Przedterminowa spłata kredytu obrotowego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 162/2020

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 12 maja 2020 r. dokonał przedterminowej spłaty na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kredytu obrotowego wynikającego z umowy z dnia 5.07.2019 r. nr 12790/19/400/04 w kwocie 2.170.000,00 złotych, który był przeznaczony na finansowanie częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Emitenta.
O zawarciu przedmiotowej umowy kredytu Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 144/2019.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Przedterminowa spłata kredytu w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 161/2020

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 12 maja 2020 r. dokonał przedterminowej spłaty na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kredytu w rachunku bieżącym wynikającego z umowy z dnia 26.01.2018 r. nr 11103/17/308/03 w kwocie 3.000.000,00 złotych, który był przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytu Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 116/2018.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Uchwała zarządu w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920 BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 160/2020

Zarząd Biogened S.A. _dalej Emitent_ informuje, że w dniu 06.05.2020 r. podjął uchwałę nr 16/2020 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela całej serii BGD0920, czyli łącznie 5.000 _pięć tysięcy_ sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 _jeden tysiąc_ PLN każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 5.000.000 _pięć milionów_ PLN wszystkich obligacji tej serii. Uprawnienie Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920 było przewidziane w punkcie 14.1 litera a_ Warunków Emisji Obligacji z dnia 18.08.2017 r.

Dniem wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920 będzie dzień 28.05.2020 r.

Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenia z tytułu wcześniejszego wykupu każdej obligacji serii BGD0920:
a 1.000,00 jeden tysiąc PLN tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej przypadającą na jedną obligację;
b_ premia za wcześniejszy wykup w wysokości 0,10% od wartości nominalnej każdej obligacji serii BGD0920 z tytułu realizacji przez Emitenta prawa do wcześniejszego wykupu, ustalona zgodnie z pkt. 14.1 litera f_ Warunków Emisji Obligacji z dnia 18.08.2017 r.;
c_ odsetki naliczone na dzień wcześniejszego wykupu, tj. na dzień 28.05.2020 r. w wysokości 14,82 PLN _słownie: czternaście złotych 82/100 groszy_ brutto przypadające na jedną obligację.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji z dnia 18.08.2017 r., z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920 na żądanie Emitenta:
• podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji serii BGD0920 na rachunku papierów wartościowych obligatariusza na dzień 20.05.2020 r., w którym ustala się prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wcześniejszego wykupu, przypadający na 6 dni roboczych przed dniem wcześniejszego wykupu obligacji tej serii;
• w związku z zamiarem wcześniejszego wykupu obligacji Emitent skieruje najpóźniej w dniu 08.05.2020 r. wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do BondSpot S.A. o zawieszenie notowań obligacji serii BGD0920 w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, począwszy od dnia 18.05.2020 r.;
• wcześniejszy wykup obligacji serii BGD0920 zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującym harmonogramem:
a. dzień ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920, który jest równoważny z dniem ustalenia praw do odsetek, tj. 20.05.2020 r.;
b. dzień wypłaty świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji to 28.05.2020 r. dzień wcześniejszego wykupu.

W opinii Emitenta informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Wypowiedzenie umowy z animatorem Emitenta BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 159/2020
Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej Emitent_ informuje, iż w dniu 29.04.2020 r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z dnia 22.02.2013 r. o podtrzymywanie płynności na rynku NewConnect GPW zawartej z Santander Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie Santander _dawniej Domem Maklerskim BZ WBK S.A._ z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W opinii Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 158/2020

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. zawarł z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ umowę o kredyt w rachunku bieżącym opiewający na kwotę 3.000.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta i refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi przez Bank Millennium S.A. Kredyt, którego dotyczy niniejszy raport, został udzielony na okres 120 miesięcy od podpisania umowy z Bankiem. Zostanie uruchomiony pierwotnie na 12 miesięcy od zawarcia umowy, przy czym może być odnowiony na kolejny roczny okres. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

– weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową;
– hipoteka umowna łączna na nieruchomościach będących własnością Emitenta i będących w jego wieczystym użytkowaniu, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99 do sumy 16.002.000,00 PLN dla zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów _w tym przyznanych lub zasądzonych_, prowizji i opłat wynikających z umowy z Bankiem, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy;
– zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 16.002.000,00 PLN na zapasach wyrobów gotowych określonych grup produktowych i na zapasach surowców i opakowań należących do Emitenta;
– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu rejestrowego.
Wymienione zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej łącznej, zastawu rejestrowego i cesji praw z polisy ubezpieczeniowej służą również zabezpieczeniu wierzytelności Banku wobec Emitenta z tytułu umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 5.000.000,00 PLN i z tytułu umowy kredytu nieodnawialnego refinansowego z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 2.668.000,00 PLN.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego refinansowego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 157/2020

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. zawarł z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ umowę o kredyt nieodnawialny refinansowy opiewający na kwotę 2.668.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie spłaty zobowiązań kredytowych Emitenta wobec Banku Millennium S.A. Przedmiotowy kredyt został udzielony na okres do dnia 31.07.2022 roku. Zostanie uruchomiony jednorazowo w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy. Będzie spłacany przez Emitenta w ratach miesięcznych malejących, przy czym raty kapitałowe będą równe. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
– weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową;
– hipoteka umowna łączna na nieruchomościach będących własnością Emitenta i będących w jego wieczystym użytkowaniu, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99 do sumy 16.002.000,00 PLN dla zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów _w tym przyznanych lub zasądzonych_, prowizji i opłat wynikających z umowy z Bankiem, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy;
– zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 16.002.000,00 PLN na zapasach wyrobów gotowych określonych grup produktowych i na zapasach surowców i opakowań należących do Emitenta;
– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu rejestrowego.
Wymienione zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej łącznej, zastawu rejestrowego i cesji praw z polisy ubezpieczeniowej służą również zabezpieczeniu wierzytelności Banku wobec Emitenta z tytułu umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 5.000.000,00 PLN i z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 3.000.000,00 PLN.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 156/2020

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. zawarł z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ umowę o kredyt nieodnawialny opiewający na kwotę 5.000.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie spłaty zobowiązań Emitenta z tytułu dłużnych papierów wartościowych. Przedmiotowy kredyt został udzielony na okres 60 miesięcy. Zostanie uruchomiony jednorazowo w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy. Będzie spłacany przez Emitenta w ratach miesięcznych malejących, przy czym raty kapitałowe będą równe. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
– weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową;
– hipoteka umowna łączna na nieruchomościach będących własnością Emitenta i będących w jego wieczystym użytkowaniu, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, do sumy 16.002.000,00 PLN dla zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów _w tym przyznanych lub zasądzonych_, prowizji i opłat wynikających z umowy z Bankiem, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy;
– zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 16.002.000,00 PLN na zapasach wyrobów gotowych określonych grup produktowych i na zapasach surowców i opakowań należących do Emitenta;
– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu rejestrowego.
Wymienione zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej łącznej, zastawu rejestrowego i cesji praw z polisy ubezpieczeniowej służą również zabezpieczeniu wierzytelności Banku wobec Emitenta z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 3.000.000,00 PLN i z tytułu umowy kredytu nieodnawialnego refinansowego z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 2.668.000,00 PLN.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 155/2020

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 1 do umowy kredytu obrotowego nr K00594/19 z dnia 5.07.2019 r. opiewającego na kwotę 2.000.000 złotych, który został przeznaczony na finansowanie częściowego wykupu wartości nominalnej obligacji kuponowych wyemitowanych przez Emitenta. Przedmiotowy aneks istotnie zmienia zabezpieczenie spłaty kredytu w ten sposób, że obniża sumę hipoteki umownej łącznej ustanowionej na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, z dotychczasowej kwoty 21.420.000 PLN do kwoty 12.495.000 PLN. Pozostałe postanowienia umowy o kredyt obrotowy nr K00594/19 pozostały bez zmian.
O terminie spłaty kredytu obrotowego nr K00594/19 i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 143/2019.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 154/2020

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 7 do umowy o kredyt obrotowy nr K01081/15 z dnia 28.08.2015 roku z późniejszymi zmianami, opiewający na kwotę 5.000.000 PLN, który został przeznaczony na finansowanie wykupu wartości nominalnej obligacji wyemitowanych przez Emitenta. Przedmiotowy aneks istotnie zmienia zabezpieczenie spłaty kredytu w ten sposób, że obniża sumę hipoteki umownej łącznej ustanowionej na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, z dotychczasowej kwoty 21.420.000 PLN do kwoty 12.495.000 PLN. Pozostałe postanowienia umowy o kredyt obrotowy nr K01081/15 pozostały bez zmian.
O terminie spłaty kredytu obrotowego nr K01081/15 i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 142/2019.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 153/2020

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 7 do umowy o kredyt obrotowy nr K00223/16 z dnia 21.03.2016 roku z późniejszymi zmianami, opiewający na kwotę 3.000.000 PLN, który jest przeznaczany na refinansowanie nakładów na wartości niematerialne i prawne, związanych z budowaniem marki dermokosmetyków. Przedmiotowy aneks istotnie zmienia zabezpieczenie spłaty kredytu w ten sposób, że obniża sumę hipoteki umownej łącznej ustanowionej na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, z dotychczasowej kwoty 21.420.000 PLN do kwoty 12.495.000 PLN. Pozostałe postanowienia umowy o kredyt obrotowy nr K00223/16 pozostały bez zmian.
O terminie spłaty kredytu obrotowego nr K00223/16 i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 141/2019.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym BIOGENED S.A. 

Bieżący | ESPI | 152/2020

Zarząd Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 15 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23.07.2012 roku z późniejszymi zmianami, opiewający na kwotę 4.750.000,00 PLN, który jest przeznaczany na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Przedmiotowy aneks istotnie zmienia zabezpieczenie spłaty kredytu w ten sposób, że obniża sumę hipoteki umownej łącznej ustanowionej na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, z dotychczasowej kwoty 21.420.000 PLN do kwoty 12.495.000 PLN. Pozostałe postanowienia umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 pozostały bez zmian.

O terminie spłaty kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258 i jego zabezpieczeniach  Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 140/2019.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.

18-02-2020 | ESPI | 151/2020

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w dniu 18 lutego 2020 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności według stanu na dzień 31.12.2019 r. przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r., wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Zaswiadczenie o Zgodnosci

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ