ESPI 2019

Zawarcie umów leasingu operacyjnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 150/2019

Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że Emitent w dniu 2.12.2019 r. zawarł z Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu kilka umów leasingu operacyjnego. Umowy te dotyczą leasingu nowych samochodów osobowych, które będą wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej Emitenta. Zawarcie tych umów ma związek z zakończeniem dotychczasowego leasingu operacyjnego pojazdów samochodowych. Podpisane umowy leasingu opiewają łącznie na kwotę 1.147.754,40 PLN netto, a okres leasingu wynosi w większości zawartych umów 3 lata, a w jednej 5 lat – do listopada 2024 r. Czynsz leasingowy będzie płacony przez Emitenta w równych miesięcznych ratach. Wykonanie umów zabezpieczono na rzecz finansującego wekslami własnymi in blanco.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.

15-11-2019  | ESPI | 149/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej Emitent_ informuje, że w dniu 15.11.2019 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności według stanu na dzień 30.09.2019 r. przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18.08.2017 r., wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18.08.2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Załącznik: pobierz

 

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

27-08-2019  | ESPI | 148/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 27.08.2019 r. zawarł z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr A1/11103/17/308/03 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 11103/17/308/03 z dnia 26.01.2018 roku, opiewający na kwotę 3.000.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Aneks zmienia termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym na dzień 27.08.2020 r. Aneks nie zmienia ani nie rozszerza zakresu już istniejących zabezpieczeń kredytu w rachunku bieżącym nr 11103/17/308/03, którymi pozostają:

– oświadczenie Emitenta złożone w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się wobec Banku egzekucji z całego majątku Emitenta do kwoty 4.800.000 złotych, przy czym Bank będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w terminie do 27.08.2023 r.;

– zastaw rejestrowy na zapasach Emitenta ustanowiony na rzecz Banku obejmujący wyroby gotowe do sumy najwyższej 4.500.000 złotych; 

– przelew wierzytelności Emitenta na Bank z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

O pierwotnym terminie spłaty kredytu w rachunku bieżącym nr 11103/17/308/03 i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 116/2018.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A. 

14-08-2019 | ESPI | 147/2019

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w dniu 14.08.2019 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. _dalej „Warunki Emisji I”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. _dalej „Warunki Emisji II”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Informacja o realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD1119 BIOGENED S.A.

06-08-2019 | ESPI | 146/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej Emitent_ informuje, że w dniu 6.08.2019 r. podjął uchwałę nr 26/2019 w sprawie wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji zwykłych na okaziciela całej serii BGD1119, czyli łącznie 5.000 _pięć tysięcy_ sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 _jeden tysiąc_ PLN każda obligacja i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji tej serii wynoszącej 5.000.000 _pięć milionów_ PLN. Uprawnienie Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD1119 zostało przewidziane w punkcie 14.1 litera a_ Warunków Emisji Obligacji z dnia 25.11.2016 r.

Dniem wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD1119 będzie dzień 28.08.2019 r.

Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenia z tytułu wcześniejszego wykupu każdej obligacji serii BGD1119:
a_ 1.000,00 _jeden tysiąc_ PLN tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej przypadającą na jedną obligację;
b_ premia za wcześniejszy wykup w wysokości 0,10% od wartości nominalnej każdej obligacji serii BGD1119 z tytułu realizacji przez Emitenta prawa do wcześniejszego wykupu, ustalona zgodnie z pkt. 14.1 litera f_ Warunków Emisji Obligacji z dnia 25.11.2016 r.;
c_ odsetki naliczone na dzień wcześniejszego wykupu w wysokości 15,17 PLN _słownie: piętnaście złotych 17/100 groszy_ brutto przypadające na jedną obligację.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji z dnia 25.11.2016 r., z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD1119 na żądanie Emitenta:
• podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji serii BGD1119 na rachunku papierów wartościowych obligatariusza na dzień 20.08.2019 r., tj. dzień przypadający na 6 dni roboczych przed dniem wcześniejszego wykupu obligacji tej serii, w którym ustala się prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wcześniejszego wykupu;
• w związku z zamiarem wcześniejszego wykupu obligacji Emitent skieruje najpóźniej w dniu 07.08.2019 r. wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do BondSpot S.A. o zawieszenie notowań obligacji serii BGD1119 w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, począwszy od dnia 16.08.2019 r.;
• wcześniejszy wykup obligacji serii BGD1119 zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującym harmonogramem:
a_ dzień ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD1119, który jest równoważny z dniem ustalenia prawa do odsetek, to 20.08.2019 r.;
b_ dzień wypłaty świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji to 28.08.2019 r. _dzień wcześniejszego wykupu_.

W opinii Emitenta, informacja przedstawiona powyżej stanowi informację poufną dotyczącą spółki w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, mogłaby mieć wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie umowy z domem maklerskim BIOGENED S.A.24-07-2019  | ESPI | 145/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 24.7.2019 r. między Emitentem a NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Dom Maklerski”_ umowy, na podstawie której Emitent powierzył Domowi Maklerskiemu świadczenie usług w zakresie wsparcia w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej obligacji Emitenta, w sporządzeniu propozycji uchwał jego organów statutowych oraz współpracy w tym zakresie z doradcami finansowymi i prawnymi Emitenta. Ma to związek z rozważaniem przez Emitenta wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD1119 wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta nr 25/2016 z 24.11.2016 r. w liczbie 5000 sztuk o wartości nominalnej 1000 zł jedna obligacja i łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł, których termin wykupu przypada na dzień 28.11.2019 r., o czym Emitent informował inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 88/2016 oraz rozważaniem przez Emitenta emisji nowej serii obligacji o nieustalonej jeszcze liczbie i wartości nominalnej.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy kredytu obrotowego BIOGENED S.A. 

05-07-2019 17:09:24 | Bieżący | ESPI | 144/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2019 r. zawarł z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ umowę kredytu obrotowego nr 12790/19/400/04 opiewającą na kwotę 3.000.000 złotych, który jest przeznaczony na finansowanie częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Emitenta. Przedmiotowy kredyt będzie uruchomiony do dnia 28.08.2019 roku, będzie spłacany w ratach miesięcznych, a termin spłaty przypada na dzień 4.07.2022 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

– weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione przez Emitenta;

– hipoteka łączna umowna na IV. miejscu hipotecznym do sumy 4.800.000,00 PLN, która zostanie ustanowiona na nieruchomościach należących do Emitenta, wraz z roszczeniem Banku o przeniesienie tej hipoteki na wyższe opróżnione miejsce hipoteczne, gdy takie powstanie;

– zastaw rejestrowy na zapasach Emitenta, w skład których wchodzą: surowce i opakowania, znajdujące się w siedzibie Emitenta wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia tych przedmiotów;

– przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym na zabezpieczenie obejmujące surowce i opakowania należące do Emitenta i znajdujące się w jego siedzibie _do czasu powstania zastawu rejestrowego_;

– cesja na Bank wierzytelności Emitenta ze stałej współpracy z wybranymi jego kontrahentami.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy kredytu obrotowego BIOGENED S.A.

05-07-2019 17:04:49 | ESPI | 143/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2019 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ umowę kredytu obrotowego nr K00594/19 opiewającą na kwotę 2.000.000 złotych, który jest przeznaczony na finansowanie częściowego wykupu wartości nominalnej obligacji kuponowych wyemitowanych przez Emitenta. Przedmiotowy kredyt będzie uruchomiony do dnia 28.11.2019 roku, będzie spłacany w ratach miesięcznych a termin spłaty przypada na dzień 5.07.2022 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach Emitenta, przy czym nie jest to nowe zabezpieczenie, lecz już istniejące i wykorzystywane dla zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty innych kredytów udzielonych Emitentowi przez ten sam Bank;

– przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli znajdujących się na nieruchomościach Emitenta;

– oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego;

– weksel in blanco wystawiony przez Emitenta.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego BIOGENED S.A.

05-07-2019 16:59:00 | ESPI | 142/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2019 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 5 do umowy o kredyt obrotowy nr K01081/15 z dnia 28.8.2015 roku z późniejszymi zmianami, opiewający na kwotę 5.000.000 PLN, który był przeznaczony na finansowanie wykupu wartości nominalnej obligacji wyemitowanych przez Emitenta. Przedmiotowy aneks zmienia tylko zabezpieczenie spłaty kredytu w ten sposób, że obniża sumę zastawu rejestrowego do kwoty nie mniejszej niż 3.200.000 złotych. Poza tymi zmianami aneks do umowy nie prowadzi do ustanowienia na majątku Emitenta żadnych nowych zabezpieczeń osobistych lub rzeczowych, którymi pozostają:

– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;

– zastaw rejestrowy na zapasach dermokosmetyków znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 3.200.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytu;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

O terminie spłaty kredytu obrotowego nr K01081/15 i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 114/2017.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego BIOGENED S.A.

05-07-2019 16:52:59 | ESPI | 141/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2019 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 5 do umowy o kredyt obrotowy nr K00223/16 z dnia 21.03.2016 roku z późniejszymi zmianami, opiewający na kwotę 3.000.000 PLN, który jest przeznaczony na refinansowanie nakładów na wartości niematerialne i prawne, związanych z budowaniem marki dermokosmetyków. Przedmiotowy aneks zmienia tylko zabezpieczenie spłaty kredytu w ten sposób, że obniża sumę zastawu rejestrowego do kwoty nie mniejszej niż 3.200.000 złotych. Poza tymi zmianami aneks nie prowadzi do ustanowienia na majątku Emitenta żadnych nowych zabezpieczeń osobistych lub rzeczowych, którymi pozostają:

– oświadczenie Emitenta złożone w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;

– zastaw rejestrowy na zapasach dermokosmetyków znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 3.200.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytu;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

O terminie spłaty kredytu obrotowego nr K00223/16 i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 113/2017.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

05-07-2019 | ESPI | 140/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2019 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 14 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23.07.2012 roku z późniejszymi zmianami, opiewający na kwotę 4.750.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Przedmiotowy aneks dostosowuje treść umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 do treści nowej umowy kredytu obrotowego nr K00594/19 zawartej w dniu 5 lipca 2019 r. między Emitentem i Bankiem. Aneks zmienia termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym na dzień 25.07.2021 r. Zmienia również zabezpieczenie spłaty kredytu w ten sposób, że obniża sumę zastawu rejestrowego do kwoty nie mniejszej niż 3.200.000 złotych. Aneks nie zmienia ani nie rozszerza zakresu już istniejących zabezpieczeń kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258, którymi pozostają:

– oświadczenie Emitenta złożone w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;

– zastaw rejestrowy na zapasach dermokosmetyków znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 3.200.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytu;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

O pierwotnym terminie spłaty kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258 i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 112/2017.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 12.6.2019 BIOGENED S.A.

12-06-2019 | Bieżący | ESPI | 139/2019

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 12.6.2019r.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 36,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 69,16% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 12.6.2019r.

2. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema. Malta – posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 16,28% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 30,50% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 12.6.2019 r.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie zmian w porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 12.06.2019 r. BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 137/2019

Zarząd spółki Biogened S.A. _dalej: „Emitent”_, wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na żądanie akcjonariusza z dnia 22.05.2019 r. wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12.06.2019 r. na godz. 12:00. Po zmianie porządek obrad WZA przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie Zgromadzenia.Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowy punkt 15. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12.06.2019 r. przekazane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 135/2019 pozostają bez zmian.
 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Projekt Uchwały ZWZA

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A. 

17-05-2019 11:36:20 | Bieżący | ESPI | 136/2019

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w dniu 17.05.2019 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. _dalej „Warunki Emisji I”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. _dalej „Warunki Emisji II”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Zaswiadczenie o Zgodnosci 2019-03-31

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12.06.2019 r. BIOGENED S.A. 

Bieżący | ESPI | 135/2019

Zarząd spółki Biogened S.A. _dalej Emitent_ zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 27 maja 2019 r.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku pod nazwą „Ogłoszenie o zwołaniu” do niniejszego raportu.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:

 

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 134/2019

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 16.04.2019 r. otrzymał zawiadomienie od Agio Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie, przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623_ o nabyciu przez tę spółkę w dniu 11.04.2019 r. 55.965 sztuk akcji Emitenta, co odpowiadało 2,28% kapitału zakładowego Emitenta. Tym samym ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Emitenta o 2,28%. Nabycie akcji nastąpiło w alternatywnym systemie obrotu. Zawiadamiający wskazał, że przed zawarciem transakcji z dnia 11.04.2019 r. posiadał 948.590 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 38,62% kapitału zakładowego i uprawniało do 948.590 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 38,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po zawarciu umowy z dnia 11.04.2019 r. ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie posiada 1.004.555 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 40,90 % kapitału zakładowego i uprawnia do 1.004.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 40,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zawiadamiający wskazał – w wykonaniu obowiązku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych – że inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Agio Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie nie posiadają akcji spółki Emitenta. ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 w/w ustawy.
Zawiadamiający poinformował również Emitenta – w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych – że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ tej ustawy.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umów pożyczek BIOGENED S.A

Bieżący | ESPI | 133/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 20.03.2019 r. między Emitentem a Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej „Pożyczkodawca”_ dwóch umów pożyczek opiewających na łączną kwotę 1.356.538,76 PLN. Pożyczki zostaną wykorzystane na sfinansowanie zakupu na własność Emitenta nowych maszyn i urządzeń do badania jakości i produkcji dermokosmetyków w jego siedzibie w Łodzi. Umowy te wpisują się w realizowaną przez Emitenta strategię rozwoju technologicznego i stałego unowocześniania linii produkcyjnych.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 132/2019

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w dniu 15.02.2019 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. _dalej „Warunki Emisji I”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. _dalej „Warunki Emisji II”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załącznik: Zaświadczenie o zgodności

 

Zawarcie umowy pożyczki BIOGENED S.A. 

Bieżący | ESPI | 131/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 14.02.2019 r. między Emitentem a Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej „Pożyczkodawca”_ umowy pożyczki. Łączna wysokość pożyczki wynosi 1.375.656 PLN brutto i zostanie wykorzystana na sfinansowanie nabycia przez Emitenta na własność nowej linii produkcyjnej, która będzie wykorzystywana do produkcji dermokosmetyków w jego siedzibie w Łodzi. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, spłata będzie następować w miesięcznych równych ratach, a termin spłaty przypada na 20.01.2025 r. Zabezpieczenie umowy stanowi: weksel in blanco Emitenta, sądowy zastaw rejestrowy na nabywanej linii produkcyjnej, umowa ubezpieczenia zawarta na rzecz Pożyczkodawcy oraz oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 4 KPC w zakresie wydania Pożyczkodawcy przedmiotu zastawu rejestrowego.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ