ESPI 2018

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.
Bieżący | ESPI | 132/2019

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w dniu 15.02.2019 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. _dalej „Warunki Emisji I”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. _dalej „Warunki Emisji II”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załącznik: Zaświadczenie o zgodności

 

Zawarcie umowy pożyczki BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 131/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 14.02.2019 r. między Emitentem a Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej „Pożyczkodawca”_ umowy pożyczki. Łączna wysokość pożyczki wynosi 1.375.656 PLN brutto i zostanie wykorzystana na sfinansowanie nabycia przez Emitenta na własność nowej linii produkcyjnej, która będzie wykorzystywana do produkcji dermokosmetyków w jego siedzibie w Łodzi. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, spłata będzie następować w miesięcznych równych ratach, a termin spłaty przypada na 20.01.2025 r. Zabezpieczenie umowy stanowi: weksel in blanco Emitenta, sądowy zastaw rejestrowy na nabywanej linii produkcyjnej, umowa ubezpieczenia zawarta na rzecz Pożyczkodawcy oraz oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 4 KPC w zakresie wydania Pożyczkodawcy przedmiotu zastawu rejestrowego.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

  • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
  • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI  130/2018

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w dniu 16.11.2018 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. _dalej „Warunki Emisji I”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. _dalej „Warunki Emisji II”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki: zaswiadczenie_o_zgodnosci.pdf

 

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 128/2018

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 27.07.2018 r. otrzymał zawiadomienie od Agio Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie, przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm._ o nabyciu przez tę spółkę w dniu 25.07.2018 r. 200.000 sztuk akcji Emitenta, co odpowiadało 8,14% kapitału zakładowego Emitenta. Tym samym ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Emitenta o 8,14%.

Nabycie akcji nastąpiło poza zorganizowanym system obrotu NewConnect za pośrednictwem domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zawiadamiający wskazał, że przed zawarciem transakcji z dnia 25.07.2018 r. posiadał 726.546 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 29.58% kapitału zakładowego i uprawniało do 726.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po zawarciu umowy z dnia 25.07.2018 r. ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie posiada 926.546 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 37,72 % kapitału zakładowego i uprawnia do 926.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiający wskazał – w wykonaniu obowiązku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych – że inne fundusze zarządzane przez Agio Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie nie posiadają akcji spółki Emitenta. ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 w/w ustawy.

Poinformował również – w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5_ i 6_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych – że nie istnieją inne podmioty zależne od ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, posiadające akcje Emitenta, ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ tej ustawy.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 127/2018

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 26.07.2018 r. otrzymał zawiadomienie od VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm._ o zbyciu przez tę spółkę w dniu 25.07.2018 r. na podstawie umowy sprzedaży 200.000 sztuk akcji Emitenta, co odpowiadało 8,14% kapitału zakładowego Emitenta, a tym samym do zmniejszenia udziału zawiadamiającego w spółce Emitenta poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Zbycie akcji nastąpiło poza zorganizowanym system obrotu. Nabywca akcji nie został ujawniony przez zawiadamiającego.

Zawiadamiający wskazał, że przed zawarciem transakcji z dnia 25.07.2018 r. posiadał 223.044 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 9,08% kapitału zakładowego i uprawniało do 223.044 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po zawarciu umowy z dnia 25.07.2018 r. VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 23.044 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 0,94% kapitału zakładowego i uprawnia do 23.044 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiający wskazał, że zarówno przed, jak i po zawarciu transakcji zbycia nie ma podmiotów wobec niego zależnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, które posiadałyby akcje Emitenta. Poinformował również, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ tej ustawy oraz nie przysługuje mu prawo głosu z uwagi na okoliczności wskazane w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8_ tej ustawy.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29.06.2018 r. BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 126/2018

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 29.06.2018 r.

 1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 36,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 69.16% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 29.06.2018 r.
 2. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema _Malta_ – posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 16,28% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 30,50% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 29.06.2018 r.

 

Korekta raportu ESPI nr 122/2018 BIOGENED S.A. 

15-06-2018 | ESPI | 124/2018

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w załączniku do raportu bieżącego ESPI nr 122/2018 z dnia 17.05.2018 r. wkradła się oczywista omyłka pisarska w punkcie C zatytułowanym EBITDA. Załącznik zawierał treść zaświadczenia o zgodności przewidzianego w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. _dalej „Warunki Emisji I”_ wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. _dalej „Warunki Emisji II”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Skorygowaną treść zaświadczenia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

zaswiadczenie_o_zgodnosci_korekta.PDF

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29 czerwca 2018 r. BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 123/2018

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 13 czerwca 2018 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

PODSTAWA PRAWNA

 • 4 ust. 2 pkt 1 ? 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 29.06.2018
Projekty uchwał ZWZA
Uchwała Zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Dane osobowe – zgoda akcjonariusza – osoby fizycznej
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad
Projekt uchwały

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 122/2018

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w dniu 17.05.2018 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. _dalej „Warunki Emisji I”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. _dalej „Warunki Emisji II”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

zaswiadczenie o zgodnosci 

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A. BIOGENED S.A.

16-02-2018 | Bieżący | ESPI | 121/2018

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w dniu 16 lutego 2018 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. dalej „Warunki Emisji I”, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. dalej „Warunki Emisji II”, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Załączniki:
zaswiadczenie o zgodnosci

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku Biogened Spółka Akcyjna

14-02-2018 | Kwartalny | EBI | 2/2018

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

 • 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport za IV kwartał 2017

 

Wyznaczenie przez Zarząd Bondspot S.A. pierwszego dnia notowania obligacji serii BGD0920 BIOGENED S.A.

09-02-2018 17:41:07 | Bieżący | ESPI | 119/2018

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 09 lutego 2018 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 09 lutego 2018 r. przez Zarząd BondSpot S.A. uchwały nr 32/18 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki Biogened S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą, określono dzień 13 lutego 2018 r. jako pierwszy dzień notowań 5.000 _pięć tysięcy_ obligacji na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej 1.000 złotych _jeden tysiąc_ każda, wyemitowanych przez Emitenta, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBIOGN00034. Ostatnim dniem notowań w/w serii obligacji będzie 27 sierpnia 2020 r., jednostką obrotu 1 sztuka, a jednostką obligatoryjną 100 sztuk obligacji. Obligacje mają być notowane w systemie pod symbolem BGD0920.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Wyznaczenie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. pierwszego dnia notowania obligacji serii BGD0920 BIOGENED S.A.

09-02-2018 17:45:02 | Bieżący | ESPI | 120/2018

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 09 lutego 2018 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 09 lutego 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 114/18 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki Biogened S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą, określono dzień 13 lutego 2018 r. jako pierwszy dzień notowań 5.000 _pięć tysięcy_ obligacji na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej 1.000 złotych _jeden tysiąc_ każda, wyemitowanych przez Emitenta, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBIOGN00034. Ostatnim dniem notowań w/w serii obligacji będzie 27 sierpnia 2020 r. Obligacje mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą BGD0920.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Wprowadzenie obligacji serii BGD0920 do ASO Catalyst BIOGENED S.A.

06-02-2018 | Bieżący | ESPI | 118/2018

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 6 lutego 2018 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 6 lutego 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 100/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 5.000 _słownie: pięć tysięcy_ sztuk obligacji na okaziciela serii BGD0920 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 złotych _słownie: pięć milionów złotych_ i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 złotych _słownie: jeden tysiąc złotych_. Obligacje wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBIOGN00034.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie informacji o uchwale Zarządu Bondspot S.A. w sprawie obligacji serii BGD0920 BIOGENED S.A.

06-02-2018 17:30:57 | Bieżący | ESPI | 117/2018

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 6 lutego 2018 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 6 lutego 2018 r. przez Zarząd BonSpot S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 28/18 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na BondSpot 5.000 _słownie: pięć tysięcy_ obligacji na okaziciela serii BGD0920 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 złotych _słownie: pięć milionów złotych_ i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 złotych _słownie: jeden tysiąc złotych_ obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki Biogened S.A. Obligacje wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBIOGN00034.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

26-01-2018 | Bieżący | ESPI | 116/2018

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej Emitent_ informuje, że w dniu 26.01.2018 r. zawarł z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej Bank_ umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt został udzielony Emitentowi w wysokości 3.000.000 złotych na finansowanie bieżącej działalności na okres 20-stu miesięcy z oprocentowaniem zmiennym. Odsetki płatne będą ostatniego dnia każdego miesiąca trwania umowy kredytu. Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 k.p.c. z całego majątku Emitenta do kwoty 4.800.000 złotych, przy czym Bank będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w terminie do 27.08.2022 r. oraz zastaw rejestrowy na zapasach Emitenta w postaci wyrobów gotowych do sumy najwyższej 4.500.000 złotych. Na skutek zawartej umowy nie powstały na majątku Emitenta żadne nowe zabezpieczenia rzeczowe, gdyż warunkiem uruchomienia kredytu jest zwolnienie przez inny bank spod zastawu rejestrowego dotychczas obciążonych zapasów wyrobów gotowych należących do Emitenta.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

RB_ASO: Podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia akcji serii G, H oraz I do obrotu na NewConnect i zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

24-01-2018 17:26:58 | Bieżący | ESPI | 115/2018

Zarząd Emitenta informuje, że podjął decyzję o wprowadzeniu akcji serii G, H oraz I do obrotu na NewConnect i w tym celu zawarł w dniu 24.01.2018r. Umowę o świadczenie usług doradczych na wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect z Autoryzowanym Doradcą – Capital One Advisers Sp. z o.o. Planowany pierwszy dzień notowań akcji serii G, H oraz I na NewConnect jest na koniec I kwartału 2018 r.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ