ESPI 2017

Aneksowanie umowy o kredyt obrotowy BIOGENED S.A.

24-11-2017 | Bieżący | ESPI | 114/2017

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 24 listopada 2017 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Bank”_ aneksu nr 3 do umowy o kredyt obrotowy nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniono termin spłaty kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku. W związku ze zmianą wskazanego terminu, zmianie uległ również harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego w ten sposób, że rata kapitału kredytu będzie należna Bankowi ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wysokość tych rat pozostaje równa.

Zmiana terminu spłaty kredytu obrotowego nr K01081/15 wiąże się ze zmianą ustanowionego przez Emitenta na rzecz Banku zabezpieczenia o charakterze osobistym w ten sposób, że oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 7.500.000 złotych złożone Bankowi w dniu 07 września 2015 r. zostanie zastąpione oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5.610.000,00 złotych z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności na przedmiotowy tytuł egzekucyjny w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.

Bez zmian pozostają inne zabezpieczenia kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015, którymi pozostają:

– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;

– zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytów;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 roku oraz kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Aneksowanie umowy o kredyt obrotowy BIOGENED S.A.

24-11-2017 | Bieżący | ESPI | 113/2017

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” zawiadamia o zawarciu w dniu 24 listopada 2017 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Bank”_ aneksu nr 3 do umowy o kredyt obrotowy nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 roku. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniono termin spłaty kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku. W związku ze zmianą wskazanego terminu, zmianie uległ również harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego w ten sposób, że rata kapitału kredytu będzie należna Bankowi ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wysokość tych rat pozostaje równa.

Zmiana terminu spłaty kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 roku nie wiąże się wiąże się ze zmianą tudzież rozszerzeniem ustanowionych przez Emitenta na rzecz Banku zabezpieczeń spłaty kredytu, którymi pozostają:

– oświadczenie Emitenta złożone w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;

– zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytu;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 roku, kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej GrzegorzewskiPrezes Zarządu
 • Barbara BiegańskaWiceprezes Zarządu

 

Aneksowanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

24-11-2017 | Bieżący | ESPI | 112/2017

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 24 listopada 2017 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Bank”_ aneksu nr 12 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 roku. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniono termin spłaty kredytu na dzień 25 lipca 2019 r.

Emitent przypomina, że kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 został udzielony przez Bank z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Zmiana terminu spłaty kredytu nie wiąże się z ustanowieniem na majątku Emitenta nowych zabezpieczeń. Aneks nie zmienia ani nie rozszerza zakresu już istniejących zabezpieczeń kredytu, którymi pozostają:

– oświadczenie Emitenta złożone w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;

– zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytów;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.

16-11-2017 | Bieżący | ESPI | 111/2017

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w dniu 16 listopada 2017 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. _dalej „Warunki Emisji I”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. _dalej „Warunki Emisji II”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Rejestracja obligacji serii BGD0920 w KDPW BIOGENED S.A.

20-10-2017 | Bieżący | ESPI | 109/2017

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 20 października 2017 r. otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z której wynika, że w dniu 19 października 2017 r. podjęta została uchwała nr 701/17 przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zarejestrowaniu w dniu 24 października 2017 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.000 _słownie: pięć tysięcy_ sztuk obligacji na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej 1.000 _słownie: jeden tysiąc_ złotych każda obligacja i o oznaczeniu zarejestrowanych obligacji kodem PLBIOGN00034.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Emisja obligacji serii BGD0920 BIOGENED S.A.

08-09-2017 16:23:07 | Bieżący | ESPI | 108/2017

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 8 września 2017 r. doszła do skutku emisja 5.000 sztuk zwykłych obligacji na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej 1.000,00 zł _jeden tysiąc złotych_ każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł _pięć milionów złotych_. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2_ ustawy o obligacjach na podstawie uchwały Zarządu Emitenta Nr 19/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii BGD0920. Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Dzień wykupu obligacji przypada na 8 września 2020 roku. Obligacje są oprocentowane, a oprocentowanie jest zmienne według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę oraz, począwszy od drugiego okresu odsetkowego, powiększonej o wynagrodzenie dodatkowe, którego wysokość zależeć będzie od wartości wskaźnika dźwigni finansowej. Obligacje nie mają formy dokumentu. Do czasu rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., czynności związane z prowadzeniem ewidencji Obligacji i dokonywaniem w imieniu Emitenta wypłat świadczeń z Obligacji zostały powierzone Alior Bank S.A.. Pod warunkiem rejestracji w KDPW S.A., Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii BGD0920 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub Bondspot S.A.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie BIOGENED S.A.

06-09-2017 | Bieżący | ESPI | 107/2017

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 05.09.2017 r. otrzymał zawiadomienie od VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 1639_ o przekroczeniu przez tę spółkę progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta poprzez nabycie przez VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2017 r. od Pani Ewy Kruk 200.000 sztuk akcji Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło poza zorganizowanym system obrotu. Zawiadamiający wskazał, że przed zawarciem transakcji z dnia 31.08.2017 r. z Panią Ewą Kruk nie posiadał akcji Emitenta. Nie występowały również podmioty zależne od VIVARO CAPITAL Sp. z o.o., które posiadałyby akcje Emitenta. Po transakcji z dnia 31.08.2017 r. VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. posiada 200.000 akcji Emitenta, co stanowi 8,14% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia akcjonariusza do 200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 8,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający wskazał również, że po dokonaniu transakcji nie ma podmiotów zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej _…_, które posiadałyby akcje Emitenta. Brak jest również wobec VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3_ ustawy o ofercie publicznej _…_, ani też VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. nie dysponuje głosami wynikającymi z okoliczności wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 w/w ustawy.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Aneksowanie umowy o kredyt obrotowy BIOGENED S.A.

24-11-2017 | Bieżący | ESPI | 114/2017

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 24 listopada 2017 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Bank”_ aneksu nr 3 do umowy o kredyt obrotowy nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniono termin spłaty kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku. W związku ze zmianą wskazanego terminu, zmianie uległ również harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego w ten sposób, że rata kapitału kredytu będzie należna Bankowi ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wysokość tych rat pozostaje równa.

Zmiana terminu spłaty kredytu obrotowego nr K01081/15 wiąże się ze zmianą ustanowionego przez Emitenta na rzecz Banku zabezpieczenia o charakterze osobistym w ten sposób, że oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 7.500.000 złotych złożone Bankowi w dniu 07 września 2015 r. zostanie zastąpione oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5.610.000,00 złotych z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności na przedmiotowy tytuł egzekucyjny w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.

Bez zmian pozostają inne zabezpieczenia kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015, którymi pozostają:

– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;

– zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytów;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 roku oraz kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Aneksowanie umowy o kredyt obrotowy BIOGENED S.A.

24-11-2017 | Bieżący | ESPI | 113/2017

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” zawiadamia o zawarciu w dniu 24 listopada 2017 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Bank”_ aneksu nr 3 do umowy o kredyt obrotowy nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 roku. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniono termin spłaty kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku. W związku ze zmianą wskazanego terminu, zmianie uległ również harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego w ten sposób, że rata kapitału kredytu będzie należna Bankowi ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wysokość tych rat pozostaje równa.

Zmiana terminu spłaty kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 roku nie wiąże się wiąże się ze zmianą tudzież rozszerzeniem ustanowionych przez Emitenta na rzecz Banku zabezpieczeń spłaty kredytu, którymi pozostają:

– oświadczenie Emitenta złożone w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;

– zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytu;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 roku, kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej GrzegorzewskiPrezes Zarządu
 • Barbara BiegańskaWiceprezes Zarządu

 

Aneksowanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

24-11-2017 | Bieżący | ESPI | 112/2017

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 24 listopada 2017 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Bank”_ aneksu nr 12 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 roku. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniono termin spłaty kredytu na dzień 25 lipca 2019 r.

Emitent przypomina, że kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 został udzielony przez Bank z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Zmiana terminu spłaty kredytu nie wiąże się z ustanowieniem na majątku Emitenta nowych zabezpieczeń. Aneks nie zmienia ani nie rozszerza zakresu już istniejących zabezpieczeń kredytu, którymi pozostają:

– oświadczenie Emitenta złożone w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;

– zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytów;

– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.

16-11-2017 | Bieżący | ESPI | 111/2017

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” informuje, że w dniu 16 listopada 2017 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. _dalej „Warunki Emisji I”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. _dalej „Warunki Emisji II”_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Rejestracja obligacji serii BGD0920 w KDPW BIOGENED S.A.

20-10-2017 17:29:36 | Bieżący | ESPI | 109/2017

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 20 października 2017 r. otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z której wynika, że w dniu 19 października 2017 r. podjęta została uchwała nr 701/17 przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zarejestrowaniu w dniu 24 października 2017 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.000 _słownie: pięć tysięcy_ sztuk obligacji na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej 1.000 _słownie: jeden tysiąc_ złotych każda obligacja i o oznaczeniu zarejestrowanych obligacji kodem PLBIOGN00034.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Emisja obligacji serii BGD0920 BIOGENED S.A.

08-09-2017 | Bieżący | ESPI | 108/2017

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 8 września 2017 r. doszła do skutku emisja 5.000 sztuk zwykłych obligacji na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej 1.000,00 zł _jeden tysiąc złotych_ każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł _pięć milionów złotych_. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2_ ustawy o obligacjach na podstawie uchwały Zarządu Emitenta Nr 19/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii BGD0920. Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Dzień wykupu obligacji przypada na 8 września 2020 roku. Obligacje są oprocentowane, a oprocentowanie jest zmienne według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę oraz, począwszy od drugiego okresu odsetkowego, powiększonej o wynagrodzenie dodatkowe, którego wysokość zależeć będzie od wartości wskaźnika dźwigni finansowej. Obligacje nie mają formy dokumentu. Do czasu rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., czynności związane z prowadzeniem ewidencji Obligacji i dokonywaniem w imieniu Emitenta wypłat świadczeń z Obligacji zostały powierzone Alior Bank S.A.. Pod warunkiem rejestracji w KDPW S.A., Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii BGD0920 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub Bondspot S.A.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie BIOGENED S.A.

06-09-2017 | Bieżący | ESPI | 107/2017

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 05.09.2017 r. otrzymał zawiadomienie od VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 1639_ o przekroczeniu przez tę spółkę progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta poprzez nabycie przez VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2017 r. od Pani Ewy Kruk 200.000 sztuk akcji Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło poza zorganizowanym system obrotu. Zawiadamiający wskazał, że przed zawarciem transakcji z dnia 31.08.2017 r. z Panią Ewą Kruk nie posiadał akcji Emitenta. Nie występowały również podmioty zależne od VIVARO CAPITAL Sp. z o.o., które posiadałyby akcje Emitenta. Po transakcji z dnia 31.08.2017 r. VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. posiada 200.000 akcji Emitenta, co stanowi 8,14% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia akcjonariusza do 200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 8,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający wskazał również, że po dokonaniu transakcji nie ma podmiotów zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej _…_, które posiadałyby akcje Emitenta. Brak jest również wobec VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3_ ustawy o ofercie publicznej _…_, ani też VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. nie dysponuje głosami wynikającymi z okoliczności wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 w/w ustawy.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie BIOGENED S.A.

05-09-2017 | Bieżący | ESPI | 106/2017

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 05.09.2017 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Ewy Kruk przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 1639_ o zmniejszeniu przez Panią Ewę Kruk udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta. Do zmiany stanu posiadania akcji Emitenta doszło w dniu 31 sierpnia 2017 r. poprzez nabycie od Pani Ewy Kruk przez VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie 200.000 sztuk akcji Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło poza zorganizowanym system obrotu. Zawiadamiająca wskazała, że przed zawarciem transakcji z dnia 31.08.2017 r. posiadała 223.044 akcje Emitenta, które stanowiły 9,08% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do 223.044 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz reprezentowały 9,08% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta. Po zawarciu transakcji Pani Ewa Kruk posiada 23.044 akcje Emitenta, które stanowią 0,94% jego kapitału zakładowego, uprawniają do 23.044 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i reprezentują 0,94% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta. Pani Ewa Kruk wskazała ponadto w przekazanym zawiadomieniu, że zarówno przed, jak i po dokonaniu transakcji z dnia 31.08.2017 r. nie występowały podmioty zależne od Pani Ewy Kruk, które posiadałyby akcje Emitenta. Brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3_ ustawy o ofercie publicznej _…_, ani też Pani Ewie Kruk nie przysługuje prawo głosu w okolicznościach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 w/w ustawy.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.

17-08-2017 | Bieżący | ESPI | 105/2017

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 _”Warunki Emisji”_ wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r., które stanowi załącznik do niniejszego raportu. W zaświadczeniu Emitent ujawnił obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 30 czerwca 2017 r., informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla trzeciego Okresu Odsetkowego obligacji serii BGD1119, ustaloną zgodnie z punktem 12.2_b_ Warunków Emisji. Sporządzenie i opublikowanie załączonego zaświadczenia nastąpiło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD1119.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Aneksowanie umów kredytowych BIOGENED S.A.

14-07-2017 | Bieżący | ESPI | 103/2017

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 14 lipca 2017 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Bank”_ aneksu nr 2 do umowy o kredyt obrotowy nr K000223/16 z dnia 21.03.2016 r., aneksu nr 4 do umowy o kredyt obrotowy nr K01534/14 z dnia 5 listopada 2014 r. oraz aneksu nr 2 do umowy o kredyt obrotowy nr KO1081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Wskazane aneksy nie zmieniają istotnie treści zawartych umów kredytowych, lecz jedynie ujednolicają ich brzmienie.
Także w dniu 14 lipca 2017 r. Emitent zawarł z Bankiem aneks nr 10 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniono termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi w dniu 23.07.2012 r. do kwoty 4.750.000 PLN. Dotychczasowy termin spłaty upływał w dniu 24.07.2017 r., zaś po zmianie termin przypada na dzień 24.10.2017 r. Kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Zmiana terminu spłaty kredytu nie wiąże się z ustanowieniem na majątku Emitenta nowych zabezpieczeń. Aneks nie zmienia zabezpieczeń kredytu, którymi pozostają:
– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;
– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;
– zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytów;
– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.
Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu obrotowego nr K01534/14 z dnia 5 listopada 2014 r., kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r. Dodatkowo Bank pozostaje w posiadaniu oświadczenia Emitenta złożonego w dniu 19.04.2016 r. w trybie art. 777§1 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku z tytułu zapłaty jego wierzytelności wynikających umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23.07.2012 r. W aneksie przewidziano, że oprocentowanie kredytu będzie umowne zmienne, liczone według stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku.
W pozostałym zakresie aneks do umowy zawiera postanowienia typowe dla umów kredytowych.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie istotnej umowy BIOGENED S.A.

14-06-2017 | Bieżący | ESPI | 102/2017

Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że Emitent w dniu 14.06.2017 r. w Łodzi zawarł z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu nr RPLD.02.03.01-10.0467/16.00 w ramach osi priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Zawarta umowa dotyczy dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Zakup infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek własnych badań z wykorzystaniem estrów etylowych Omega 3,6 w kosmetyce”. Zgodnie z umową, całkowita wartość projektu realizowanego przez Emitenta wynosi 4.526.646 złotych, a maksymalna kwota dofinansowania to 1.652.409,80 złotych. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Ustalony termin końcowy realizacji projektu przypada na dzień 30.09.2018 r. Zabezpieczenie należytego wykonania zawartej umowy stanowi weksel in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 08.06.2017 r. BIOGENED S.A.

09-06-2017 | Bieżący | ESPI | 101/2017

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 08.06.2017 r.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 36,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 40,20% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

2. ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie – posiadał 726.546 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 29,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 29,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 32,20% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

3. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema _Malta_ – posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 16,28% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 17,73% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

4. Ewa Kruk – posiadała 217.590 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 8,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 8,86% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 9,64% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Podjęcie uchwały przez Zarząd Bondspot S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji BIOGENED S.A.

30-05-2017 | Bieżący | ESPI | 99/2017

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 16:56 otrzymał informację o podjęciu w dniu 29 maja 2017 r. przez Zarząd Bondspot S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 117/17 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BGD1119 spółki Biogened S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą, postanowiono wprowadzić z dniem 31 maja 2017 r. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 5.000 _pięć tysięcy_ obligacji na okaziciela serii BGD1119 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 złotych _pięć milionów złotych_ i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 złotych _jeden tysiąc_ oraz wyznaczyć dzień 31 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w/w obligacji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBIOGN00026. W przedmiotowej uchwale określono także, że dniem ostatniego notowania w/w obligacji będzie 18 listopada 2019 r., jednostką obrotu będzie 1 sztuka a jednostką obligacyjną będzie 100 sztuk, zaś obligacje będą oznaczone symbolem BGD1119

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii BGD1119 BIOGENED S.A.

29-05-2017 | Bieżący | ESPI | 98/2017

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 29 maja 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 523/2017 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BGD1119 spółki Biogened S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą, określono dzień 31 maja 2017 r. jako pierwszy dzień notowań 5.000 _pięć tysięcy_ obligacji na okaziciela serii BGD1119 o wartości nominalnej 1.000 złotych _jeden tysiąc_ każda, wyemitowanych przez Emitenta, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBIOGN00026. Obligacje mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BGD1119”.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA zwołanego na 8.06.2017 r. BIOGENED S.A.

19-05-2017 | Bieżący | ESPI | 97/2017

Zarząd spółki Biogened S.A. _dalej: „Emitent”_, wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na żądanie akcjonariusza BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema zgłoszone Emitentowi w dniu 18.05.2017 r. oraz żądanie akcjonariusza ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłoszone Emitentowi w dniu 18.05.2017 r., wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A. zwołanego na dzień 8.06.2017 r. o godz. 10:00. Po zmianie porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok.
10. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii „J” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii „J”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „J” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii „J”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do pełnego składu Rady Nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej przez powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390§2 k.s.h.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowe punkty: pozycję nr 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8.06.2017 r. przekazane przez Emitenta raportem ESPI nr 95/2017 pozostają bez zmian.

Załącznik

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.

17-05-2017 | Bieżący | ESPI | 96/2017

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 17 maja 2017 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 _”Warunki Emisji”_ wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r., które stanowi załącznik do niniejszego raportu. W zaświadczeniu Emitent ujawnił obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 31 marca 2017 r., informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla trzeciego Okresu Odsetkowego obligacji serii BGD1119, ustaloną zgodnie z punktem 12.2_b_ Warunków Emisji. Sporządzenie i opublikowanie załączonego zaświadczenia nastąpiło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD1119.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Załącznik

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 08 czerwca 2017 r. BIOGENED S.A.

12-05-2017 | Bieżący | ESPI | 95/2017

Zarząd spółki Biogened S.A. zwołuje na dzień 08 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok.
10. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii „J” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii „J”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „J” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii „J”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Formularz dla osoby fizycznej – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Formularz dla osoby fizycznej – zgłoszenie projektu uchwały
Formularz dla osoby innej niż fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Formularz dla osoby innej niż fizyczna – zgoszenie projektu uchwały
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_8.06.2017
Opinia Zarządu 12.05.2017
Uchwała Zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Projekty uchwał WZA 8.06.2017
 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

28-04-2017 | Bieżący | ESPI | 94/2017

BIOGENED S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. otrzymał od Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm._ obejmujące następujące informacje:
1_ na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2017 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX NS-REJ.KRS/37737/16/14, posiadany udział Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie ponad 33% w ogólnej liczbie głosów Emitenta zmienił się o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów;
2_ przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Life Science Technologies N.V. posiadał 907050 akcji Emitenta, co stanowiło 40,20 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 40,20% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta;
3_ po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Life Science Technologies N.V. posiada 907050 akcji Emitenta, co stanowi 36,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,93% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta;
4_ Life Science Technologies N.V. nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta;
5_ nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej _…_;
6_ nie występują okoliczności wskazane w art. 69b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej _…_;
7_ łączna suma głosów Life Science Technologies N.V. wynosi 907050, co stanowi 36,93% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta;

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

28-04-2017 | Bieżący | ESPI | 93/2017

BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 27.04.2017 r. otrzymał od ENRAV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w Warszawie _dalej „Fundusz”_ zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm._ obejmujące następujące informacje:
1_ w dniu 18.04.2017 r. Fundusz powziął wiedzę o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 12.04.2017 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego;
2_ przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta Fundusz posiadał 726546 akcji Emitenta, co stanowiło 32,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 32,20% udziału w ogólnej liczbie głosów;
3_ po podniesieniu kapitału zakładowego Emitenta Fundusz posiada 726546 akcji Emitenta, co stanowi 29,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 29,58% udziału w ogólnej liczbie głosów;
4_ Fundusz nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta;
5_ nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej _…_;
6_ nie występują okoliczności wskazane w art. 69b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej _…_;
7_ ogólna liczba głosów jest równa wartości wskazanej w punkcie 2. powyżej.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

19-04-2017 | Bieżący | ESPI | 92/2017

BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 19.04.2017 r. otrzymał od Pani Ewy Kruk zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm._ obejmujące następujące informacje:
1_ na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 12.04.2017 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX NS-REJ.KRS/37737/16/14 Pani Ewa Kruk nabyła objęte tą rejestracją akcje serii „I” spółki BIOGENED S.A. i przekroczyła w ten sposób 5% ogólnej liczby głosów w spółce BIOGENED S.A.;
2_ przed rejestracją przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BIOGENED S.A. Pani Ewa Kruk posiadała 17.590 akcji BIOGENED S.A., co stanowiło 0,78% w kapitale zakładowym BIOGENED S.A. i dawało prawo do 17.590 głosów w spółce BIOGENED S.A., co z kolei stanowiło 0,78 % w ogólnej liczbie głosów w spółce BIOGENED S.A.;
3_ po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego BIOGENED S.A. Pani Ewa Kruk posiada 217.590 sztuk akcji na okaziciela, co stanowi łącznie 8,86 % w kapitale zakładowym BIOGENED S.A. i przysługuje jej łącznie 217.590 głosów w spółce BIOGENED S.A., co z kolei stanowi 8,86 % w ogólnej liczbie głosów w spółce BIOGENED S.A.;
4_ nie istnieją podmioty zależne od Pani Ewy Kruk, posiadające akcje BIOGENED S.A.;
5_ brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej _…_;
6_ akcje nabyte przez Panią Ewę Kruk nie są objęte dyspozycją art. 69b ust. 1 pkt 1 – 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej _…_;
7_ łączna suma liczby głosów z akcji nabytych przez Panią Ewę Kruk w wyniku rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BIOGENED S.A. wynosi 200.000, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w spółce BIOGENED S.A. wynosi 8,14%.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Wprowadzenie obligacji serii BGD 1119 do ASO na Catalyst BIOGENED S.A.

27-03-2017 | Bieżący | ESPI | 91/2017

Zarząd Biogened S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2017 r. otrzymał pisemną informację o podjęciu w dniu 24 marca 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały nr 298/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 5000 sztuk obligacji na okaziciela serii BGD1119 spółki Biogened S.A. o wartości nominalnej 1000 złotych każda obligacja.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A.

16-02-2017 | Bieżący | ESPI | 90/2017

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 16 lutego 2017 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 _”Warunki Emisji”_ wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r., które stanowi załącznik do niniejszego raportu. W zaświadczeniu Emitent ujawnił obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla drugiego Okresu Odsetkowego obligacji serii BGD1119, ustaloną zgodnie z punktem 12.2_b_ Warunków Emisji. Sporządzenie i opublikowanie załączonego zaświadczenia nastąpiło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD1119.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ