ESPI 2016

Rejestracja obligacji serii BGD1119 w KDPW BIOGENED S.A.

30-12-2016 | Bieżący | ESPI | 89/2016

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 r. otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z której wynika, że w dniu 30 grudnia 2016 r. podjęta została uchwała nr 901/16 przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zarejestrowaniu w dniu 3 stycznia 2017 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.000 _słownie: pięć tysięcy_ sztuk obligacji na okaziciela serii BGD1119 o wartości nominalnej 1.000 _słownie: jeden tysiąc_ złotych każda obligacja, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu nr 25/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. i o oznaczeniu zarejestrowanych obligacji kodem PLBIOGN00026.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE _Dz. Urz. UE L Nr 173_ _”Rozporządzenie MAR”_.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zakończenie emisji obligacji serii BGD1119 BIOGENED S.A.

09-12-2016 | Bieżący | ESPI | 88/2016

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 9 grudnia 2016 r. nastąpiła emisja zwykłych obligacji na okaziciela serii BGD1119 przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2_ ustawy o obligacjach, emitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. Także w dniu 9 grudnia 2016 r. Obligatariusze prawidłowo subskrybowali i opłacili wszystkie emitowane obligacje, tj. 5.000 _pięć tysięcy_ obligacji serii BGD1119 o wartości nominalnej 1.000,00 zł _jeden tysiąc złotych_ każda i o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł _pięć milionów złotych_. Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę oraz począwszy od drugiego okresu odsetkowego powiększonej o wynagrodzenie dodatkowe, którego wysokość zależeć będzie od wartości wskaźnika dźwigni finansowej. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Dzień wykupu obligacji ustalono na dzień 28 listopada 2019 roku. Obligacje są niezabezpieczone i nie mają formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umów leasingu operacyjnego BIOGENED S.A.

02-12-2016 | Bieżący | ESPI | 87/2016

Zarząd Emitenta informuje, że Spółka w dniu 02.12.2016 zawarła z BZ WBK Leasing SA z siedzibą w Poznaniu jako finansującym 20 umów leasingu operacyjnego, których przedmiotem są pojazdy osobowe, stanowiące część floty pojazdów Emitenta. Wyżej wymienione umowy zostały zawarte na okres 36 miesięcy i opiewają łącznie na kwotę brutto 958.050 złotych. Zawarcie umów ma związek z zakończeniem dotychczasowych umów leasingu operacyjnego pojazdów samochodowych. Zabezpieczenie roszczeń finansującego stanowi 20 weksli własnych in blanco _do każdej umowy leasingu 1 weksel_ wystawionych przez Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Dookreślenie kapitału zakładowego BIOGENED S.A.

30-11-2016 | Bieżący | ESPI | 86/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 listopada 2016 r. złożył przed notariuszem Anną Sejdak w Łodzi za numerem aktu Rep. A Nr 11707/2016 oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Emitenta. Wskazał, że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej z dnia 17 czerwca 2016 r. _akt notarialny sporządzony przez notariusza Mariusza Wróblewskiego Rep. A nr 6730/2016_ objęty został kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 złotych. W związku z powyższym Zarząd dookreślił również wysokość kapitału zakładowego Emitenta w §4 ust. 1 statutu, który otrzymał brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.563.190 złotych _słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych_ i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 0001 do numeru 400000 oraz 200000 akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 0001 do numeru 200000, o wartości nominalnej 10,00 _dziesięć_ złotych każda.”
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy objęcia akcji serii I BIOGENED S.A.

28-11-2016 | Bieżący | ESPI | 85/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 listopada 2016 r. Emitent zawarł z Panią Ewą Kruk _dalej „Inwestor”_ umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I, na podstawie której Inwestor przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 200.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela serii I po cenie emisyjnej 15 złotych za 1 akcję. Cena emisyjna za 200.000 sztuk akcji serii I została uiszczona przez Inwestora w dniu 28 listopada 2016 r. w kwocie łącznej 3.000.000 złotych.
Złożenie Inwestorowi oferty objęcia akcji serii I nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji tej serii, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 6730/2016. O podjęciu tej uchwały Emitent informował na rynku NewConnect raportem bieżącym nr 13/2016. O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie zmienionej i ujednoliconej umowy emisyjnej BIOGENED S.A.

25-11-2016 | Bieżący | ESPI | 84/2016

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 25.11.2016 r. Emitent zawarł z Alior Bank S.A. aneks nr 1 do umowy emisyjnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. i ustalił zmieniony i ujednolicony tekst tej umowy. Na podstawie zmienionej umowy emisyjnej Emitent powierzył Alior Bank S.A. pełnienie obowiązków agencyjnych, dealerskich i obowiązków depozytariusza w ramach programu emisji obligacji, w którym Emitent przewidział wielokrotne emisje obligacji przez okres do dnia 30 listopada 2022 r. W umowie ustalono, że maksymalna wartość programu emisji obligacji wynosi 10.000.000,- PLN, a obligacje mogą być emitowane w ramach jednej lub wielu serii. Zmieniona umowa emisyjna została zawarta na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2022 roku. O zawarciu umowy emisyjnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. Emitent informował na rynku NewConnect raportem bieżącym EBI nr 29/2013.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany parametrów istniejącego Programu Emisji Obligacji BIOGENED S.A.

24-11-2016 | Bieżący | ESPI | 83/2016

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” zawiadamia, że w dniu 24.11.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę Nr 24/2016 w sprawie zmiany parametrów istniejącego Programu Emisji Obligacji otwartego w dniu 29.08.2013 r. Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd Emitenta przedłużył okres obowiązywania Programu Emisji Obligacji do dnia 30.11.2022 r., podwyższył maksymalną wartość Programu Emisji do kwoty 10.000.000 złotych i zdecydował o kontynuowaniu Programu Emisji Obligacji zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, zaś propozycje nabycia obligację będą skierowane wyłącznie do indywidualnych adresatów, nie większej niż 149 osób. Obligacje nie będą mieć formy dokumentu, zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach. W podjętej uchwale Zarząd Emitenta zdecydował, że warunki emisji poszczególnych serii emitowanych obligacji mogą stanowić o ubieganiu się przez Emitenta o wprowadzenie tych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji zostały powierzone Alior Bank S.A., o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 81/2016.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Uchylenie uchwały Zarządu nr 15/2016 z dnia 22.08.2016 w sprawie zmiany programu emisji obligacji BIOGENED S.A.

24-11-2016 | Bieżący | ESPI | 82/2016

Zarząd Biogened S.A. dalej „Emitent” zawiadamia, że w dniu 24.11.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę Nr 23/2016 o uchyleniu w całości uchwały Zarządu Emitenta Nr 15/2016 z dnia 22.08.2016 r. w sprawie zmiany treści uchwały Zarządu Emitenta Nr 43/2013 z dnia 29.08.2013 r. dotyczącej ustanowienia Programu Emisji Obligacji. O podjęciu uchylonej uchwały Zarządu Emitent informował raportem ESPI nr 79/2016, natomiast o utworzeniu Programu Emisji i pierwszej emisji obligacji Emitent informował na rynku NewConnect raportem bieżącym EBI nr 30/2013.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy z bankiem na przygotowanie dokumentacji do emisji obligacji BIOGENED S.A.

30-08-2016 | Bieżący | ESPI | 81/2016

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 30.08.2016 r. Emitent zawarł z „ALIOR Bank” S.A. _dalej „Bank”_ odpłatną umowę zlecenia, na podstawie której zlecił przygotowanie Bankowi dokumentacji prawnej potrzebnej do programu emisji obligacji, w szczególności nowej umowy emisyjnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Dokumentacja powinna uwzględniać podstawowe parametry rozważanej przez Emitenta emisji obligacji: wyemitowanie serii niezabezpieczonych 3 albo 5-cio letnich kuponowych obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 10.000.000 PLN, a propozycja nabycia byłaby realizowana w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Dz. U. z 2015 r., poz. 213_, tj. w drodze udostępnienia propozycji nabycia indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149. Obligacje nie miałyby postaci dokumentu. Rozważana emisja obligacji, jeśli ostatecznie dojdzie do skutku, nastąpi w oparciu o Program Emisji, który został przyjęty w dniu 29.08.2013 r. uchwałą nr 43/2013 Zarządu Emitenta i zmieniony uchwałą Zarządu Emitenta nr 15/2016 z dnia 22.08.2016 r. O podjęciu uchwały o zmianie Programu Emisji Emitent informował raportem ESPI nr 79/2016, a o prowadzeniu negocjacji z Bankiem – raportem ESPI nr 80/ 2016.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Prowadzenie negocjacji w sprawie emisji obligacji BIOGENED S.A.

24-08-2016 16:31:32 | Bieżący | ESPI | 80/2016

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 24.08.2016 r. Zarząd Emitenta ujawnił wobec „ALIOR Bank” S.A., że rozważa przeprowadzenie na przełomie roku 2016 i 2017 nowej emisji obligacji. W tym celu Emitent przystąpił do negocjowania z „ALIOR Bank” S.A. zmian do umowy emisyjnej zawartej w dniu 29.08.2013 r. Ujawnił, że emisja miałaby dotyczyć serii niezabezpieczonych 3 albo 5-cio letnich kuponowych obligacji zwykłych na okaziciela. Rozważana emisja obligacji, jeśli ostatecznie dojdzie do skutku, nastąpi w oparciu o Program Emisji, który został przyjęty w dniu 29.08.2013 r. uchwałą nr 43/2013 Zarządu Emitenta i zmieniony uchwałą Zarządu Emitenta nr 15/2016 z dnia 22.08.2016 r. O podjęciu uchwały Emitent informował raportem ESPI nr 79/2016.
W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zmiana programu emisji obligacji BIOGENED S.A.

22-08-2016 | Bieżący | ESPI | 79/2016

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 22.08.2016 r. uchwały Nr 15/2016 o zmianie uchwały Zarządu Emitenta Nr 43/2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Emisji obligacji. Zmiana uchwały sprowadza się do wydłużenia okresu trwania Programu Emisji obligacji Emitenta do roku 2022 i podwyższeniu wartości maksymalnej Programu Emisji z kwoty 5.000.000 PLN do kwoty 10.000.000 PLN. Obligacje Emitenta nie będą miały postaci dokumentu, będą obligacjami niezabezpieczonymi, emitowanymi w seriach, przy czym wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000 złotych lub wielokrotność tej kwoty. Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Dz. U. z 2015 r., poz. 213_, tj. w drodze udostępniania propozycji nabycia indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149.

O utworzeniu Programu Emisji i pierwszej emisji obligacji Emitent informował na rynku NewConnect raportem bieżącym EBI nr 30/2013.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

BIOGENED SA Rezygnacja osoby nadzorującej BIOGENED S.A.

19-07-2016 | Bieżący | ESPI | 78/2016

Zarząd Biogened S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 19 lipca 2016 r. Emitent otrzymał pisemne oświadczenie Pani Sylwii Grzegorzewskiej o jej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Biogened S.A. Pani Sylwia Grzegorzewska nie wskazała przyczyn rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zmiana treści umowy kredytowej. BIOGENED S.A.

15-07-2016 10:47:09 | Bieżący | ESPI | 77/2016

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia o zawarciu w dniu 15 lipca 2016 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Bank”_ aneksu nr 8 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiotowego aneksu Bank dokonał ponownie odnowienia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi w dniu 23 lipca 2012 r. do kwoty 4.750.000 PLN, którego termin spłaty upływał w dniu 24 lipca 2016 r. Odnowiony kredyt opatrzony jest terminem spłaty 24 lipca 2017 r. . Kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Zmiana terminu spłaty kredytu nie wiąże się z ustanowieniem na majątku Emitenta nowych zabezpieczeń. Zabezpieczeniem spłaty przedmiotowego kredytu pozostają:
– hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;
– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;
– zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytu;
– przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.
Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu obrotowego rewolwingowego nr M0006260 z dnia 23 lipca 2012 r., kredytu obrotowego nr K01534/14 z dnia 5 listopada 2014 r., kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r. Dodatkowo Bank pozostaje w posiadaniu oświadczenia Emitenta złożonego w dniu 19 kwietnia 2016 r. w trybie art. 777§1 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku z tytułu zapłaty jego wierzytelności wynikających umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 r. W aneksie przewidziano, że oprocentowanie kredytu będzie umowne stałe, liczone według stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku.
W pozostałym zakresie aneks do umowy zawiera postanowienia typowe dla umów kredytowych.
W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

BIOGENED SA Rezygnacja osoby nadzorującej BIOGENED S.A.

04-07-2016 | Bieżący | ESPI | 76/2016

Zarząd Biogened S.A. _dalej: Emitent_, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 04 lipca 2016 r. o godz. 15:45 Emitent otrzymał pisemne oświadczenie Pana Janusza Kruka o jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Biogened S.A. Pan Janusz Kruk w złożonym oświadczeniu nie wskazał przyczyn rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

 • Dorota Skorupa Prokurent
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 17.06.2016 r. BIOGENED S.A.

17-06-2016 | Bieżący | ESPI | 75/2016

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 17.06.2016 r.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 40,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 40,20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 44,50% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 17.06.2016 r.

2. ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie – posiadał 726.546 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 32,20 udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 32,20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 35,65% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 17.06.2016 r.

3. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema _Malta_ – posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 17,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 17,73% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 19,63% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 17.06.2016 r.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 17 czerwca 2016 r. BIOGENED S.A.

20-05-2016 | Bieżący | ESPI | 73/2016

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok.

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok.

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii „I” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii „I”.

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „I” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii „I”.

Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „I” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 1 czerwca 2016 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE / WALNE ZGROMADZENIE

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 2016
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad 2016
Formularz dla osoby fizycznej – zgloszenie projektu uchwaly 2016
Formularz dla osoby innej niz osoba fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porzadku obrad 2016
Formularz dla osoby innej niz osoba fizyczna – zgłoszenie projektu uchwały 2016
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2016
OPINIA ZARZĄDU 2016
Projekty uchwał ZWA 17 06 2016
uchwała zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej 2016
 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

02-03-2016 | Bieżący | ESPI | 72/2016

BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 2 marca 2016 r. otrzymał od AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie jako reprezentanta ENRAV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przy placu Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi: 1 188 _dalej „Fundusz”_, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._ o przekroczeniu przez Fundusz 25% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta. Fundusz wskazał, że w dniu 26 lutego 2016 r. nabył na podstawie 4 umów sprzedaży zawartych w Warszawie za pośrednictwem domu maklerskiego „Q Securities” S.A. z siedzibą w Warszawie, poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect, łącznie 726.546 sztuk akcji na okaziciela Emitenta. Poinformował również, że przed dokonaniem nabycia akcji Fundusz nie posiadał żadnej akcji spółki Emitenta, co stanowiło 0% w kapitale zakładowym tej spółki i dawało 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po nabyciu akcji Fundusz posiada 726.546 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, co stanowi 32,20 % w kapitale zakładowym Emitenta, z tych akcji Funduszowi przysługuje 726.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Fundusz zawiadomił również, że w okresie kolejnych 12 miesięcy nie przewiduje dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Emitenta oraz, że nie ma podmiotów zależnych od Funduszu, które by posiadały akcje Emitenta. Zaznaczył także, że dokonane przez Fundusz transakcje nabycia akcji nie miały związku z posiadaniem akcji przez osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._.

 • Dorota Skorupa Prokurent
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

02-03-2016 11:19:20 | Bieżący | ESPI | 71/2016

BIOGENED S.A. dalej: Emitent informuje, że w dniu 1 marca 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, że udział Pana Janusza Kruka w ogólnej liczbie akcji Emitenta zmniejszył się do zera. Zawiadamiający podał, że zmiana udziału w ogólnej liczbie akcji wynika z zawarcia w dniu 26 lutego 2016 r. w Warszawie przez Pana Janusza Kruka 3 umów sprzedaży za pośrednictwem domu maklerskiego „Q Securities” S.A. z siedzibą w Warszawie, poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect i zbycia 619.470 akcji Emitenta. Zawiadamiający poinformował również, że przed dokonaniem sprzedaży akcji posiadał 619.470 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowiło 27,45 % w kapitale zakładowym tej spółki, z tych akcji przysługiwało mu 619.470 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 27,45 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu sprzedaży Pan Janusz Kruk nie posiada żadnej akcji spółki Emitenta, co stanowi 0% w kapitale zakładowym tej spółki i 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Janusz Kruk poinformował również, że nie ma podmiotów zależnych od niego, które by posiadały akcje Emitenta, a dokonane transakcje na akcjach nie miały związku z posiadaniem akcji przez osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._.

 • Dorota Skorupa Prokurent
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

02-03-2016 | Bieżący | ESPI | 70/2016

BIOGENED S.A. dalej: Spółka informuje, że w dniu 1 marca 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka jako członka Rady Nadzorczej Spółki _dalej „Zawiadamiający”_ w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. c_ ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o dokonaniu w dniu 26 lutego 2016 r. przez podmiot blisko związany z osobą Zawiadamiającego „Med Investments Sp. z o.o.” Sp. k. z siedzibą w Łodzi, z którego działalności Zawiadamiający czerpie zyski, transakcji na akcjach Spółki. Transakcja na akcjach została dokonana w Warszawie w dniu 26 lutego 2016 r. za pośrednictwem domu maklerskiego „Q Securities” S.A. z siedzibą w Warszawie i polegała na sprzedaży przez „Med Investments Sp. z o.o.” Sp. k. 107.076 sztuk zwykłych akcji na okaziciela Spółki po cenie 15,65 złotych za 1 akcję, czyli sprzedaż nastąpiła za łączną cenę 1.675.739,40 złotych. Zawiadamiający podał, że transakcja sprzedaży akcji została zawarta poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect.

 • Dorota Skorupa Prokurent
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

02-03-2016 | Bieżący | ESPI | 69/2016

BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 1 marca 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka jako członka Rady Nadzorczej Spółki _dalej „Zawiadamiający”_ w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o zbyciu za pośrednictwem domu maklerskiego „Q Securities” S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie 619.470 sztuk zwykłych akcji na okaziciela „Biogened” S.A. Transakcje przedstawiały się następująco:

 1. w dniu 26 lutego 2016 r. 183.655 sztuk akcji Spółki po cenie 15,75 złotych za 1 akcję, łącznie cena za sprzedane akcje wyniosła 2.892.566,20 złotych;
 2. w dniu 26 lutego 2016 r. 35.815 sztuk akcji Spółki po cenie 15,75 złotych za 1 akcję, łącznie cena za sprzedane akcje wyniosła 564.086,25 złotych;
 3. w dniu 26 lutego 2016 r. 400.000 sztuk akcji Spółki po cenie 15,75 złotych za 1 akcję, łącznie cena za sprzedane akcje wyniosła 6.300.000,00 złotych.

Pan Janusz Kruk podał, że wszystkie transakcje zbycia akcji zostały zawarte w Warszawie poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect.

 • Dorota Skorupa Prokurent
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

26-02-2016 | Bieżący | ESPI | 68/2016

BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 26 lutego 2016 r. otrzymał od Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, że na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207, posiadany udział Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie ponad 33% w ogólnej liczbie głosów Emitenta zmienił się o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, Life Science Technologies N.V. posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 48,86% w kapitale zakładowym, co z kolei dawało 907.050 głosów i stanowiło 48,86% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Life Science Technologies N.V. posiada 907.050 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 40,20% w kapitale zakładowym, co z kolei daje 907.050 głosów i stanowi 40,20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający podał ponadto, że Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta.

 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa Prokurent

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznejOtrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

25-02-2016 | Bieżący | ESPI | 67/2016

BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. otrzymał od „Med Investments Sp. z o.o.” Sp. k. z siedzibą w Łodzi jako następcy prawnego _w myśl art. 553§1 k.s.h._ „Med Investments Sp. z o.o.” S.K.A. z siedzibą w Łodzi zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, że na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207, udział „Med Investments Sp. z o.o.” Sp. k. w ogólnej liczbie głosów Emitenta spadł poniżej progu 5%. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, „Med Investments Sp. z o.o.” Sp. k. posiadała 107.076 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, co stanowiło 5,77% w kapitale zakładowym tej spółki, z tych akcji przysługiwało „Med Investments Sp. z o.o.” Sp. k. 107.076 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,77% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, „Med Investments Sp. z o.o.” Sp. k. z siedzibą w Łodzi posiada 107.076 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, co stanowi 4,75% w kapitale zakładowym tej spółki, z tych akcji przysługuje „Med Investments Sp. z o.o.” Sp. k. 107.076 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,75% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. „Med Investments Sp. z o.o.” Sp. k. zawiadomił również Emitenta, że nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta, a prawo głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta może wykonywać komplementariusz – „Med Investments” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa Prokurent

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

25-02-2016 | Bieżący | ESPI | 66/2016

BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, że na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207, udział PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w ogólnej liczbie głosów Emitenta spadł poniżej progu 5%. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy posiadał 99.518 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 5,3610% w kapitale zakładowym, co z kolei dawało 99.518 głosów i stanowiło 5,3610% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy posiada 99.518 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 4,4106% w kapitale zakładowym, co z kolei daje 99.518 głosów i stanowi 4,4106% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający podał ponadto, że PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta, a prawo głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta może wykonywać Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiot zarządzający PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa Prokurent

 

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

25-02-2016 | Bieżący | ESPI | 65/2016

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. otrzymał od członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o nabyciu w dniu 22 lutego 2016 r. przez podmiot blisko związany z Zawiadamiającym – spółkę Bioniq Limited z siedzibą w Sliema 200.000 sztuk akcji Spółki serii H na podstawie umowy z dnia 27 listopada 2015 r., która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 r. z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207. Akcje serii H nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Nabycie akcji serii H nastąpiło po cenie 15,00 złotych za akcję, a łączna wartość nabytych akcji to 3.000.000 złotych. Zawiadamiający podał, że wchodzi w skład organu zarządzającego w/w nabywcy akcji. Zawiadamiający nie wyraził zgody na przekazanie do publicznej wiadomości swych danych.

 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa Prokurent

 

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowy. BIOGENED S.A.

25-02-2016 | Bieżący | ESPI | 64/2016

BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. otrzymał od Andrzeja Grzegorzewskiego jako członka Zarządu Spółki _dalej „Zawiadamiający”_ w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o nabyciu w dniu 22 lutego 2016 r. przez podmiot blisko związany z Zawiadamiającym – spółkę Bioniq Limited z siedzibą w Sliema 200.000 sztuk akcji Spółki serii H na podstawie umowy z dnia 27 listopada 2015 r., która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 r. z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207. Akcje serii H nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Nabycie akcji serii H nastąpiło po cenie 15,00 złotych za akcję, a łączna wartość nabytych akcji to 3.000.000 złotych. Zawiadamiający podał, że wchodzi w skład organu zarządzającego w/w nabywcy akcji.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej. BIOGENED S.A.

23-02-2016 | Bieżący | ESPI | 63/2016

BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 23 lutego 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, że na skutek zawarcia w dniu 19 lutego 2016 r. z „LAVINIA I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółką komandytową z siedzibą w Łodzi umowy nabycia 200.000 sztuk akcji Spółki serii H, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 r. z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207, Pan Janusz Kruk przekroczył 25% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zawarciem z „LAVINIA I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółką komandytową z siedzibą w Łodzi umowy nabycia akcji serii H i zarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pan Janusz Kruk posiadał 419.178 sztuk akcji na okaziciela Spółki, co stanowiło 22,58% w kapitale zakładowym Spółki, a z akcji tych zawiadamiającemu przysługiwało 419.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co z kolei stanowiło 22,58% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu z „LAVINIA I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółką komandytową z siedzibą w Łodzi umowy nabycia akcji serii H i zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pan Janusz Kruk posiada 619.178 akcji na okaziciela Spółki, co stanowi 27,44% w kapitale zakładowym Spółki, a z akcji tych zawiadamiającemu przysługuje 619.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co z kolei stanowi 27,44% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Janusz Kruk w ciągu 12 miesięcy licząc od daty przekazania Spółce przedmiotowego zawiadomienia nie zamierza zwiększać swego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej. BIOGENED S.A.

23-02-2016 | Bieżący | ESPI | 62/2016

BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 23 lutego 2016 r. otrzymał od spółki „Bioniq Limited” z siedzibą w Sliema _Malta_ zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, że na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207 spółka „Bioniq Limited” przekroczyła 15% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka „Bioniq Limited” przed rejestracją przez sąd podwyższenia kapitału posiadała 200.000 akcji Spółki, co stanowiło 10,77% w kapitale zakładowym, co z kolei stanowiło 10,77% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółka „Bioniq Limited” posiada 400.000 sztuk akcji na okaziciela Spółki, co stanowi łącznie 17,73% w kapitale zakładowym i przysługuje jej łącznie 400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co z kolei stanowi 17,73% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka „Bioniq Limited” w ciągu 12 miesięcy licząc od daty przekazania Spółce przedmiotowego zawiadomienia nie zamierza zwiększać swego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. BIOGENED S.A.

23-02-2016 | Bieżący | ESPI | 61/2016

Zarząd BIOGENED S.A. dalej: Spółka informuje, że w dniu 23 lutego 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka jako członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o zawarciu przez Pana Janusza Kruka w dniu 19 lutego 2016 r. umowy nabycia 200.000 sztuk akcji Spółki serii H od „Lavinia I Spółka z o.o.” Sp. k. z siedzibą w Łodzi, która to umowa weszła w życie dopiero w dniu 22 lutego 2016 r. z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207. Akcje serii H nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Nabycie akcji serii H nastąpiło po cenie 15,00 złotych za akcję, a łączna wartość nabytych akcji to 3.000.000 złotych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ