ESPI 2015

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 11.06.2015 r. BIOGENED S.A.

12-06-2015 | Bieżący | ESPI | 60/2015

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 11.06.2015 r.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 48,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 48,86% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 56,88% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA
w dniu 11.06.2015 r.

2. Pan Janusz Kruk – posiadał 383.655 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 20,67% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 20,67% w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
a co z kolei stanowiło 24,06% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 11.06.2015 r.

3. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema _Malta_ – posiadał 200.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 10,77% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 10,77% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 12,54% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 11.06.2015 r.

4. „PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia, Medycyna, Ekologia” z siedzibą
w Warszawie – posiadał 99.518 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 5,36% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 5,36% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 6,24% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 11.06.2015 r.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 r. BIOGENED S.A.

15-05-2015 | Bieżący | ESPI | 58/2015

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 11 czerwca 2015 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi.
 12. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii H oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii H.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii H.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 26 maja 2015 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 2016
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad 2016
Formularz dla osoby fizycznej – zgloszenie projektu uchwaly 2016
Formularz dla osoby innej niz osoba fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porzadku obrad 2016
Formularz dla osoby innej niz osoba fizyczna – zgłoszenie projektu uchwały 2016
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2016
OPINIA ZARZĄDU 2016
Projekty uchwał ZWA 17 06 2016
uchwała zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej 2016
 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

06-03-2015 | Bieżący | ESPI | 57/2015

BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 5 marca 2015 r. otrzymał od spółki „Bioniq Limited” z siedzibą w Sliema _Malta_ zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, że na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego postanowieniem z dnia 3 marca 2015 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX NS-Rej.KRS/29991/14/865 spółka „Bioniq Limited” osiągnęła ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka „Bioniq Limited” przed rejestracją podwyższenia kapitału nie posiadała akcji Spółki, a po rejestracji posiada 200.000 sztuk akcji na okaziciela serii G Spółki, co stanowi 10,77% w kapitale zakładowym i przysługuje jej 200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co z kolei stanowi 10,77% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka „Bioniq Limited” w ciągu 12 miesięcy licząc od daty przekazania Spółce przedmiotowego zawiadomienia nie zamierza zwiększać swego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa Prokurent

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej. BIOGENED S.A.

06-03-2015 | Bieżący | ESPI | 56/2015

BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 6 marca 2015 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, że na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego postanowieniem z dnia 3 marca 2015 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX NS-Rej.KRS/29991/14/865 Pan Janusz Kruk przekroczył 20% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zarejestrowaniem podwyższenia zawiadamiający posiadał 219.178 sztuk akcji na okaziciela Spółki, co stanowiło 15,05% w jej kapitale zakładowym i z tych akcji przysługiwało Panu Januszowi Krukowi 219.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Pan Janusz Kruk posiada 419.178 sztuk akcji na okaziciela Spółki, co stanowi 22,60% w kapitale zakładowym Spółki, a z akcji tych zawiadamiającemu przysługuje 419.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co z kolei stanowi 22,60% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa Prokurent
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ