ESPI 2014

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 30.06.2014 r. BIOGENED S.A.

01-07-2014 | Bieżący | ESPI | 55/2014

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2014 r.

1. Life Science Technologies N.V. z siedziba w Amsterdamie – posiadał 757.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 51,98% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 51,98% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 62,98% głosów łącznej liczby akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 30.06.2014 r.

2. Pan Janusz Kruk – posiadał 219.470 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 15,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 15,07% w ogólnej liczbie głosów
w Spółce, a co z kolei stanowiło 18,26% głosów łącznej liczby akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 30.06.2014 r.

3. „MED INVESTMENTS Spółka z o.o.” S.K.A. z siedzibą w Łodzi – posiadał 107.076 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 7,35% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 7,35% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 8,91% głosów łącznej liczby akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 30.06.2014 r.

4. „PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia, Medycyna, Ekologia”
z siedzibą w Warszawie – posiadał 99.518 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 6,83% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 6,83% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 8,28% głosów łącznej liczby akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 30.06.2014 r.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

04-06-2014 | Bieżący | ESPI | 53/2014

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 4 czerwca 2014 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 94_ i §2 ust. 1, 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ o dokonaniu przez Pana Janusza Kruka w dniu 30 maja 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Deutsche Bank S.A. transakcji nabycia 30.464 sztuk akcji Emitenta po kursie 12,00 złotych za 1 akcję. Łączna wartość nabytych akcji wyniosła 365.568 złotych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

04-06-2014 | Bieżący | ESPI | 52/2014

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 4 czerwca 2014 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. t.j. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._ o przekroczeniu przez Pana Janusza Kruka 15% liczby głosów w kapitale zakładowym Emitenta w związku z nabyciem przez Pana Janusza Kruka w dniu 30 maja 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Deutsche Bank S.A. 30.464 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. Przed dokonaniem transakcji Pan Janusz Kruk posiadał 188.714 sztuk akcji na okaziciela „BIOGENED” S.A., co stanowiło 12,96% w kapitale zakładowym Emitenta. Z tych akcji przysługiwało mu 188.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,96% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu transakcji Pan Janusz Kruk posiada 219.178 sztuk akcji na okaziciela „BIOGENED” S.A., co stanowi 15,05% w kapitale zakładowym Emitenta. Z tych akcji przysługuje mu 219.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 15,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2014 r. BIOGENED S.A.

02-06-2014 | Bieżący | ESPI | 51/2014

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia. 31 grudnia 2013 roku oraz zatwierdzenia wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi.
 13. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii G oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii G.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii G.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
 18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 14 czerwca 2014 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz dla osoby fizycznej – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Formularz dla osoby fizycznej – zgłoszenie projektu uchwały
Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – zgłoszenie projektu uchwały
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BIOGENED SA
Opinia Zarządu ws wyłączenia prawa poboru
Projekty uchwał
Uchwała Zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

03-03-2014 15:45:56 | Bieżący | ESPI | 50/2014

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 3 marca 2014 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm._ i §2 ust. 1, 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ o dokonaniu przez Pana Janusza Kruka w dniu 27 lutego 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Deutsche Bank S.A. transakcji nabycia akcji Emitenta. Transakcje te przedstawiały się następująco:
– 540 sztuk akcji po kursie 16,65 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 8.991,00 zł;
– 127 sztuk akcji po kursie 16,99 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 2.157,73 zł;
– 38 sztuk akcji po kursie 16,97 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 644,86 zł;
– 89 sztuk akcji po kursie 17,01 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 1.513,89 zł.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

27-02-2014 | Bieżący | ESPI | 40/2014

Zarząd BIOGENED S.A. dalej: Emitent informuje, że w dniu 27 lutego 2014 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm._ i §2 ust. 1, 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ o dokonaniu przez Pana Janusza Kruka w dniach 25 i 26 lutego 2014 r. transakcji nabycia akcji Emitenta. Transakcje te przedstawiały się następująco:
a_ w dniu 25 lutego 2014 r.:
– 2550 sztuk akcji po kursie 17,50 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 44.625 zł;
– 928 sztuk akcji po kursie 17,55 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 16.286,40 zł.
b_ w dniu 26 lutego 2014 r.:
– 787 sztuk akcji po kursie 17,00 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 13.379 zł.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

27-02-2014 | Bieżący | ESPI | 39/2014

Zarząd BIOGENED S.A. dalej: Emitent informuje, że w dniu 27 lutego 2014 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. a_, c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm._ i §2 ust. 1, 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ o dokonaniu przez osobę blisko związaną z Panem Januszem Krukiem – „Med Investment Sp. z o.o.” S.K.A. z siedzibą w Łodzi w dniach 21, 24 i 25 lutego 2014 r. transakcji nabycia akcji Emitenta. Transakcje te przedstawiały się następująco:
a_ w dniu 21 lutego 2014 r.:
– 1005 sztuk akcji po kursie 16,00 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 16.080 zł;
– 95 sztuk akcji po kursie 15,80 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 1501 zł;
b_ w dniu 24 lutego 2014 r.:
– 500 sztuk akcji po kursie 16,55 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 8275 zł;
– 600 sztuk akcji po kursie 16,55 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 9930 zł;
– 91 sztuk akcji po kursie 16,55 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 1506,05 zł;
– 77 sztuk akcji po kursie 16,54 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 1273,58 zł;
– 7 sztuk akcji po kursie 16,53 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 115,71 zł;
– 186 sztuk akcji po kursie 16,53 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 3074,58 zł.
c_ w dniu 25 lutego 2014 r.:
– 99 sztuk akcji po kursie 17,25 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 1.707,75 zł;
– 15 sztuk akcji po kursie 17,30 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 259,50 zł;
– 147 sztuk akcji po kursie 17,45 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 2.565,15 zł;
– 2559 sztuk akcji po kursie 17,50 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 44.782,50 zł;
– 50 sztuk akcji po kursie 17,69 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 884,50 zł;
– 50 sztuk akcji po kursie 17,70 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 885 zł;
– 255 sztuk akcji po kursie 17,71 zł za 1 akcję, łączna wartość nabytych akcji 4.516,05 zł.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ