ESPI 2012

Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA w dniu 17.12.2012 r. BIOGENED S.A.

18-12-2012 | Bieżący | ESPI | 26/2012

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 17.12.2012 r.
1. Life Science Technologies N.V. – posiadająca 694 807 szt. akcji Emitenta, uprawniających do głosowania na NWZA , co stanowi 52,98 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 52,98 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co stanowiło z kolei 66,80 % głosów w łącznej liczbie głosów wszystkich akcjonariuszy obecnych na NWZA w dniu 17.12.2012 r.
2. Janusz Kruk – posiadający 166 000 szt. akcji Emitenta, uprawniających do głosowania na NWZA, co stanowi 12,66 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 12,66 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co stanowiło z kolei 15,96 % głosów w łącznej liczbie głosów wszystkich akcjonariuszy obecnych na NWZA w dniu 17.12.2012 r.
3. PZU TFI S.A. _zarządzane przez PZU Asset Management S.A._ – posiadająca 114 326 szt. akcji Emitenta, uprawniających do głosowania na NWZA, co stanowi 8,72 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 8,72 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co stanowiło z kolei 10,99 % głosów w łącznej liczbie głosów wszystkich akcjonariuszy obecnych na NWZA w dniu 17.12.2012 r.
4. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny – posiadający 65 000 szt. akcji Emitenta, uprawniających do głosowania na NWZA, co stanowi 4,96 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 4,96 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co stanowiło z kolei 6,25 % głosów w łącznej liczbie głosów wszystkich akcjonariuszy obecnych na NWZA w dniu 17.12.2012 r.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17 grudnia 2012 r. BIOGENED S.A.

19-11-2012 | Bieżący | ESPI | 24/2012

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 grudnia 2012 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii F oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii F.
7. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii F.
8. Uchwała w sprawie zmiany paragrafu 4 ust. 1 Statusu Spółki.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 1 grudnia 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

 

Załącznik – Formularz  do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Załącznik – Formularz dla osoby fizycznej – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Załącznik – Formularz dla osoby fizycznej – zgłoszenie projektu uchwały

Załącznik – Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku Załącznik – obrad

Załącznik – Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – zgłoszenie projektu uchwaly

Załącznik – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Załącznik – Projekty uchwal ZWA 17 06 2016

Załącznik – Uchwala zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 24.10.2012 r. BIOGENED S.A.

25-10-2012 | Bieżący | ESPI | 23/2012

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki które odbyło się dnia 24.10.2012 r.
1. PZU TFI S.A. _zarządzane przez PZU Asset Management S.A._ – posiadająca 114.413 szt. akcji Emitenta uprawniających do głosowania na NWZA, co stanowi 8,72 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 8,72 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co stanowiło 11,00 % głosów łącznej liczby akcjonariuszy obecnych na NWZA w dniu 24.10.2012 r.
2. Life Science Technologies N.V. – posiadająca 860.807 szt. akcji Emitenta uprawniających do głosowania na NWZA, co stanowi 65,63 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 65,63 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co stanowiło 82,75 % głosów łącznej liczby akcjonariuszy obecnych na NWZA w dniu 24.10.2012 r.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej […] BIOGENED S.A.

22-10-2012 | Bieżący | ESPI | 22/2012

Zarząd Biogened S.A. _dalej: Emitent_ informuje o wpłynięciu do siedziby Spółki w dniu 22 października 2012 r. Zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 22 października 2012 przekazanego przez Janusza Józefa Kruka na podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej […].

W przekazanym zawiadomieniu Akcjonariusz informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 17 października 2012 roku poza rynkiem NewConnect jednej Umowy Sprzedaży Akcji, zakupił 166.000 sztuk akcji zwykłych Biogened S.A. po cenie 25,00 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 4.150.000,00 zł. Zgodnie z Zawiadomieniem przed tą transakcją nie posiadał żadnych akcji Biogened S.A. Obecnie, po transakcji posiada 166.000 sztuk akcji spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Biogened S.A., co stanowi 12,66 % udział w kapitale zakładowym spółki i 12,66 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Biogened S.A.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie BIOGENED S.A.

19-10-2012 | Bieżący | ESPI | 21/2012

Zarząd Biogened S.A. _dalej: Emitent_ informuje o wpłynięciu do siedziby Spółki w dniu 19 października 2012 r. Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego przez Andrzeja Grzegorzewskiego, podstawie Art. 160 ust. 1 pkt 1_ i ust. 2 pkt 4_ lit a_ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W zawiadomieniu Andrzej Grzegorzewski poinformował, że osoba blisko z nim związana, tj. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie dokonała transakcji na akcjach Biogened S.A. w wyniku zawarcia w dniu 17 października 2012 roku poza rynkiem NewConnect jednej Umowy Sprzedaży Akcji. W wyniku zawarcia ww. umowy doszło do sprzedaży przez Life Science Technologies N.V. 166.000 sztuk akcji zwykłych Emitenta o wartości nominalnej 10,00 zł każda, za łączną kwotę 4.150.000,00 zł _tj. po cenie 25,00 złotych za jedną akcję_.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie w trybie Art. 69 ust. 1pkt 2) Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej […]. BIOGENED S.A.

19-10-2012 15:45:29 | Bieżący | ESPI | 20/2012

Zarząd Biogened S.A. _dalej: Emitent_ informuje o wpłynięciu do siedziby Spółki w dniu 19 października 2012 r. Zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 19 października 2012 przekazanego przez akcjonariusza Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie _dalej: Akcjonariusz_ przekazane na podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 2_ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej […] w którym Akcjonariusz zawiadamia o zmniejszeniu o 12,66 % udziału procentowego w głosach na walnym zgromadzeniu Biogened S.A. i zejściu poniżej progu 75% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusz informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 17 października 2012 roku poza rynkiem NewConnect jednej Umowy Sprzedaży Akcji, Akcjonariusz sprzedał łącznie 166.000 sztuk akcji zwykłych Emitenta o wartości nominalnej 10,00 zł każda, za łączną kwotę 4.150.000,00 zł _tj. po cenie 25,00 złotych za jedną akcję_. Zgodnie z zawiadomieniem przed transakcją sprzedaży Akcjonariusz posiadał 1.022.462 sztuk akcji Emitenta i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 77,96% udział w kapitale zakładowym Emitenta i 77,96% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji Akcjonariusz posiada 856.462 sztuk akcji i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 65,30 % udział w kapitale zakładowym Emitenta i 65,30 % udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 24 października 2012 r. BIOGENED S.A.

27-09-2012 13:45:12 | Bieżący | ESPI | 18/2012

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 24 października 2012 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Biogened” S.A. z dnia 3 listopada 2011 roku.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 8 października 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

 

Załącznik – Formularz  do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Załącznik – Formularz dla osoby fizycznej – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Załącznik – Formularz dla osoby fizycznej – zgłoszenie projektu uchwały

Załącznik – Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku Załącznik – obrad

Załącznik – Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – zgłoszenie projektu uchwaly

Załącznik – Ogłoszenie o zwołaniu

Załącznik – Projekty uchwal NZWA

Załącznik – Uchwala zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania przekazanego w trybie Art. 160 ust.1 pkt 2) Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

20-07-2012 18:14:24 | Bieżący | ESPI | 17/2012

Zarząd Biogened S.A. _dalej: „Spółka”_, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym 20 lipca 2012 r. Zawiadomienia od Akcjonariusza Jacka Płucienniczaka, o zmianie stanu posiadania akcji Biogened S.A. przekazanego w trybie Art. 160 ust. 1. pkt 2_ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcjonariusz, jako osoba zobowiązana posiadająca stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio Biogened S.A. _dalej: „Spółka”_, zawiadomił, iż w wyniku zawarcia w dniu 18 lipca 2012 roku poza rynkiem NewConnect umowy darowizny 64.300 sztuk akcji Spółki o łącznej wartości 643.000,00 zł, _cena jednostkowa akcji równa cenie nominalnej i wynosi 10,00 zł za jedną akcję_, zmienił się stan posiadania przez Akcjonariusza akcji Spółki. Obecnie Akcjonariusz posiada 4.495 sztuk akcji Spółki co stanowi 0,34% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,34% udziału w głosach _zmiana o 64.300 sztuk akcji i 4,91% głosów_.

 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa Prokurent

 

Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach poniżej 5% przekazanego w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A

20-07-2012 17:50:39 | Bieżący | ESPI | 16/2012

Zarząd Biogened S.A. _dalej: „Spółka”_, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym 20 lipca 2012 r. od Pana Jacka Płucienniczaka Zawiadomienia Akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach poniżej 5% przekazanego w trybie Art. 69 ust. 2 pkt 2_ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej […]

W przekazanym zawiadomieniu Akcjonariusz zawiadomił, iż w wyniku zawarcia umowy darowizny należących do niego akcji Spółki, uległ zmniejszeniu jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 5 %.

Niniejszym Akcjonariusz zawiadomił, że w dniu 18 lipca 2012 roku poza rynkiem NewConnect zawarł jedną umowę darowizny 64.300 sztuk akcji Spółki o łącznej wartości 643.000,00 zł, _cena jednostkowa akcji jest równa cenie nominalnej i wynosi 10,00 zł za jedną akcję_.

W wyniku tego Akcjonariusz zmniejszył swój stan posiadania z 68.795 sztuk akcji Spółki, które stanowiły 5,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 5,25% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Obecnie Akcjonariusz posiada 4.495 sztuk akcji Spółki, które stanowią 0,34% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 0,34% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa Prokurent

 

Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza o sprzedaży akcji przekazanego w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

22-06-2012 17:24:26 | Bieżący | ESPI | 15/2012

Zarząd Biogened S.A. _Emitent_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym 22 czerwca 2012 r. Zawiadomienia Akcjonariusza Life Science Technologies N.V. _Akcjonariusz_ o sprzedaży akcji Biogened S.A. przekazane w trybie Art. 69 ust. 2 _ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej […] oraz w związku z Art. 160 ust. 2. pkt 4 lit a_ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi […] Akcjonariusz zawiadomił, iż w wyniku zawarcia dwóch pozasesyjnych transakcji sprzedaży akcji uległ zmniejszeniu udział procentowy Akcjonariusza w głosach na walnym zgromadzeniu Biogened S.A., a także nastąpiła zmiana stanu posiadania przez niego akcji.

Zgodnie z Zawiadomieniem Akcjonariusz poinformował, że w wyniku zawarcia dwóch transkacji sprzedaży w dniu 19 czerwca 2012 poza rynkiem NewConnect, tj. na mocy dwóch umów sprzedaży akcji, Akcjonariusz sprzedał łącznie 15.040 sztuk akcji Emitenta. W wyniku zawartych transakcji sprzedaży Akcjonariusz zmniejszył swój stan posiadania z 1.037.502 sztuk akcji zwykłych Biogened S.A., które stanowiły 79,10 % udziału w kapitale Emitenta, i obecnie posiada łącznie 1.022.462 sztuk akcji Emitenta, które stanowią 77,96 % udziału w kapitale Emitenta.

 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa Prokurent

 

Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki które odbyło się dnia 20.06.2012 BIOGENED S.A. (PLBIOGN00018)

21-06-2012 16:59:56 | Bieżący | ESPI | 14/2012

Zarząd Biogened S.A. _dalej Spółka_ przekazuje do publicznej informacji wykaz osób, które posiadały co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki, które odbyło się w dniu 20.06.2012 :
1. Life Science Technologies N.V – posiadających 875.847 akcji Spółki uprawnionych do głosowania na ZWZA, co stanowiło 66,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co stanowiło 100 % głosów na ZWZA.

 • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie Akcjonariusza o stanie posiadania BIOGENED S.A.

12-06-2012 15:04:26 | Bieżący | ESPI | 12/2012

Zarząd Biogened S.A. informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 11.06.2012 zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 11.06.2012 r. ujawniające stan jego posiadania.
W Zawiadomieniu przedstawiono, że w związku z opublikowanym przez spółkę Biogened S.A. raportem bieżącym EBI nr 13/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. _dotyczącym rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS z dniem 4 czerwca 2012 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E_ Akcjonariusz zawiadamia, iż w związku z powyższym wpisem do KRS 167.370 Akcji zwykłych na okaziciela serii E Life Science Technologies N.V. _”Akcjonariusz”_ informuje o aktualnym stanie posiadania na podstawie Art. 160 ust. 1 pkt 1_ w zw. z ust 2 pkt 4_ lit a_ i b_ Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

Zmiana udziału w głosach dokonała się w związku z rejestracją podwyższenia przez sąd właściwy dla Emitenta kapitału zakładowego w drodze emisji nowej serii akcji – serii E. Zmiana udziału w kapitale zakładowym i jednocześnie udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Biogened S.A. nie jest związana z dokonywaniem transakcji na akcjach podczas sesji na rynku NewConnect.

Przed wpisem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E Akcjonariusz posiadał 875.847 akcji Emitenta, stanowiących 76,55% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 76,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po wpisie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E Akcjonariusz posiada 1037502 akcji Emitenta, stanowiących 79,10% kapitału zakładowego Biogened S.A., uprawniających do 79,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Biogened S.A.

 • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 20 czerwca 2012 r. BIOGENED S.A. (PLBIOGN00018)

18-05-2012 16:52:52 | Bieżący | ESPI | 11/2012

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 20 czerwca 2012 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. ktore odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia wobec członka Zarządu zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi i udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w kwocie nie mniejszej niż 50.000 złotych i nie większej niż 20.000.000 złotych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w ramach oferty publicznej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, mianowicie:
a_ paragraf 4 ust. 1 _podwyższenie widełkowe kapitału zakładowego_;
b_ paragraf 7 ust. 3 _prawo głosu z akcji_;
c_ paragraf 9 ust. 2 _podwyższenie wymaganej większości głosów dla powołania, odwołania członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej do 4/5 _czterech piątych_;
d_ paragraf 11 ust. 1 _liczba członków Rady Nadzorczej_;
e_ paragraf 11 ust. 3 _podwyższenie wymaganej większości głosów dla odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji do 4/5 _czterech piątych_;
f_ paragraf 12 ust. 2 litera f _rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej do powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu Spółki_;
g_ paragraf 14 ust. 1 _powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki także na mocy uchwały Rady Nadzorczej_.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na odpłatne ustanowienie na nieruchomościach należących do Spółki prawa użytkowania oraz wyrażenia zgody na odpłatne zbycie niektórych nieruchomości należących do Spółki.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 4 czerwca 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

Załącznik – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Załącznik – Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy Biogened S.A.

Załącznik – Projekty uchwał

Załącznik – Uchwala ząrzadu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

 • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Informacje o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

02-05-2012 20:46:22 | Bieżący | ESPI | 10/2012

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _”Emitent”_ informuje, iż w dniu 2 maja 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finasowymi _”ustawa o obrocie”_ od osoby obowiązanej do przekazania informacji, o których mowa w tym przepisie, o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko zwiazaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4_ a_ ustawy o obrocie z tą osobą. Przyczyną przekazania informacji jest fakt, że pełni ona funkcję w Zarządzie osoby blisko zwiazanej i jednocześnie osoba ta jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia przez osobę blisko związaną akcji Emitenta. Osoba ta nie wyraziła zgody na publikację swoich danych.

Transakcja ta dotyczyła sprzedaży akcji Emitenta poza obrotem w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W wyniku zawarcia 2 _dwóch_ umów sprzedaży akcji przez osobę, w której członek Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję członka Zarządu, zawartych dnia 25 kwietnia 2012 roku osoba ta dokonała sprzedaży 50.023 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 zł każda.

Przed sprzedażą akcji osoba ta posiadała 925.870 akcji Emitenta stanowiących 80,92% udziału w kapitale zakladowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie posiada 875.847 akcji Emitenta, stanowiących 76,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Transakcja sprzedaży akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej związana jest z pojawieniem się w akcjonariacie Emitenta inwestora instytucjonalnego, który może dokonywać transakcji nabycia wyłącznie zdematerializowanych papierów wartościowych. W związku z powyższym osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej dokonała sprzedaży akcji Emitenta, o której mowa powyżej, ale jednocześnie ma zamiar objąć emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta akcje serii E.

Zamiarem osoby blisko związanej z czlonkiem Rady Nadzorczej jest objęcie w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze subskrypji prywatnej takiej samej liczby akcji serii E, jaka była przedmiotem transakcji sprzedaży, o której mowa powyżej.

Ponadto w okresie najbliższych 12 miesięcy osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem nie istnieją podmioty zależne od osoby blisko związanej z członkiem Rady Nadzorczej, które posiadają akcje Emitenta, a także osoba blisko związana z członkiem nie zawarła z osobami trzecimi jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

 • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego przez akcjonariusza udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie BIOGENED S.A.

30-04-2012 21:19:52 | Bieżący | ESPI | 9/2012

Zarząd Biogened S.A. _”Emitent”_ informuje, że otrzymał dnia 30 kwietnia 2012 r. zawiadomienie z dnia 30 kwietnia 2012 r. przekazane przez akcjonariusza Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie _”Akcjonariusz”_ przekazane w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 2_ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa o ofercie”_ o zmianie, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów stanu posiadania, akcji Emitenta powyżej 33% przez Akcjonariusza.

Zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusz informuje, że do zmiany stanu posiadania doszło w wyniku zawarcia 2 _dwóch_ umów sprzedaży akcji zawartych dnia 25 kwietnia 2012 roku, tj. poza obrotem w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Przed sprzedażą akcji Akcjonariusz posiadał 925.870 akcji Emitenta, stanowiących 80,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie Akcjonariusz posiada 875.847 akcji, stanowiących 76,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Powyższa transakcja sprzedaży akcji związana jest z pojawieniem się w akcjonariacie Emitenta inwestora instytucjonalnego, który może dokonywać transakcji nabycia wyłącznie zdematerializowanych papierów wartościowych. W związku z powyższym Akcjonariusz dokonał sprzedaży akcji Emitenta, o ktorej mowa powyżej, ale jednocześnie ma zamiar objąć emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta akcje serii E.

Zamiarem Akcjonariusza jest objęcie w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze subskrypcji prywatnej takiej samej liczby akcji serii E, jaka była przedmiotem transakcji sprzedaży, o której mowa powyżej.

Ponadto w okresie najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadają akcje Emitenta, a także Akcjonariusz nie zawarł z osobami trzecimi jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

 • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zbycie akcji przez głównego Akcjonariusza BIOGENED S.A.

10-02-2012 16:40:09 | Bieżący | ESPI | 8/2012

Zarząd Biogened S.A _Emitent_ informuje, iż w dniu 10 lutego 2012 r. wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie przekazane w trybie Art. 69 ust. 2 pkt 2_ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej […] oraz stosownie do Art. 160 ust. 2 pkt 4 lit a_ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o zmianie stanu posiadania akcji oraz zmniejszeniu udziału procentowego w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusz informuje, że w wyniku transakcji zawartej w dniu 7 lutego 2012 roku poza rynkiem NewConnect tj. na mocy umowy sprzedaży akcji, Akcjonariusz sprzedał łącznie 18.000 sztuk akcji Emitenta o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

W wyniku zawartej transakcji sprzedaży Akcjonariusz zmniejszył swój stan posiadania z 943.870 sztuk akcji zwykłych o 18.000 sztuk akcji, w wyniku czego obecnie posiada łącznie 925.870 sztuk akcji Emitenta.

Przed transakcją Akcjonariusz posiadał 82,49% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz 82,49% udziału w kapitale zakładowym. Po transakcji Akcjonariusz posiada 80,92% głosów na WZA Emitenta oraz 80,92% udziału w jego kapitale zakładowym.

 • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie Akcjonariusza ujawniające stan posiadania BIOGENED S.A.

06-02-2012 17:21:58 | Bieżący | ESPI | 7/2012

Zarząd Biogened S.A. informuje o wpłynięciu do siedziby Spółki w dniu 03.02.2012 r. zawiadomienia od Akcjonariusza – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie _…_ – o przekroczeniu przez niego w górę progu 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Biogened S.A. w wyniku zawarcia w dniu 31.01.2012 r. umowy kupna poza rynkiem regulowanym 114.000 sztuk akcji Biogened S.A. _Spółki_.

Fundusze TFI PZU S.A. posiadają akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonywania ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 0
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0%
Liczba głosów z akcji: 0
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 114.000
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 9,96%
Liczba głosów z akcji: 114.000
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,96%

Jednocześnie Zarząd BIOGENED S.A. na podstawie otrzymanego zawiadomienia informuje, że posiadany przez TFI PZU S.A. udział w głosach na walnym zgromadzeniu Biogened S.A. na poziomie 9,96% wynika z transakcji zakupu akcji przez PZU Asset Management S.A. o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2012 w dniu 03.02.2012 r. oraz zawartą umową o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU S.A. z PZU Asset Management S.A. Jak wynika z przesłanego zawiadomienia PZU Asset Management S.A. – jako zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Biogened S.A.

 • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie Akcjonariusza ujawniające stan posiadania BIOGENED S.A.

03-02-2012 17:21:52 | Bieżący | ESPI | 2/2012

Zarząd Biogened S.A. informuje o wpłynięciu do siedziby Spółki w dniu 02.02.2012 r. zawiadomienia od Akcjonariusza – PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie _…_ – o przekroczeniu przez niego w górę progu 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Biogened S.A. w wyniku zawarcia w dniu 31.01.2012 r. umowy kupna poza rynkiem regulowanym 114.000 sztuk akcji Biogened S.A. _Spółki_ do portfeli inwestycyjnych swoich Klientów.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału : 0
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki : 0%
Liczba głosów z akcji : 0
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów : 0%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 114.000
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki : 9,96%
Liczba głosów z akcji : 114.000
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów : 9,96%

 • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zbycie znacznego pakietu akcji przez głównego Akcjonariusza BIOGENED S.A.

03-02-2012 17:03:50 | Bieżący | ESPI | 1/2012

Zarząd Biogened S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 3 lutego 2012 r. wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie przekazane w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 2_ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej […] oraz stosownie do Art. 160 ust. 2. pkt 4 lit a_ Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z dn. 29.07.2005 r. o zmianie stanu posiadania akcji oraz zmniejszeniu udziału procentowego w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusz informuje, że w wyniku dwóch transakcji zawartych w dniu 31 stycznia 2012 roku poza rynkiem NewConnect tj. na mocy dwóch umów sprzedaży akcji, Akcjonariusz sprzedał łącznie 114.000 sztuk akcji Emitenta o wartości nominalnej 10,00 zł każda. W wyniku zawartych transakcji sprzedaży Akcjonariusz zmniejszył swój stan posiadania z 1.057.870 sztuk akcji zwykłych o 114.000 sztuk akcji, w wyniku czego obecnie posiada łącznie 943.870 sztuk akcji Emitenta.

Przed transakcją Akcjonariusz posiadał 92,46% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz 92,46% udziału w kapitale zakładowym. Po transakcji Akcjonariusz posiada 82,49% głosów na WZA Emitenta oraz 82,49% udziału w jego kapitale zakładowym.

 • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ