EBI 2023

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku Biogened Spółka Akcyjna

2023-11-14 | EBI | 12/2023

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny spółki za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport za III kwartał.pdf

 

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku Biogened Spółka Akcyjna

2023-08-14 | EBI | 11/2023

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny spółki za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport za II kwartał.pdf

Odwolanie i powołanie członków rady nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna

2023-06-27 | EBI | 10/2023

Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27.06.2023 r. podjęło uchwałę o odwołaniu 3 członków rady nadzorczej Emitenta (Marka Mikołajczaka, Sylwii Grzegorzewskiej i Sebastiana Kosteckiego) i powołaniu ich na nową kadencję. Życiorysy zawodowe powołanych członków organu nadzorującego Emitenta, zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w skrócie „RODO”, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Życiorysy.pdf

Podjęcie w dniu 27.06.2023 r. przez WZA uchwały o wyplacie dywidendy Biogened Spółka Akcyjna

2023-06-27 | EBI | 9/2023

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 27.06.2023 r., podjęło uchwałę o wypłacie Akcjonariuszom dywidendy w sposób następujący:
– łącznie kwota dywidendy wyniesie 982.527,60 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 60/100 groszy);
– wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,40 złotego (słownie: czterdzieści groszy);
– liczba akcji, które objęte są dywidendą, to 2.456.319 sztuk;
– dniem dywidendy będzie 13 września 2023 roku;
– wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Uchwały WZA podjęte w dniu 27.06.2023 r. Biogened Spółka Akcyjna

2023-06-27 | EBI | 8/2023

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 27.06.2023 r. Przy każdej uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Uchwały ZWZA z dnia 27.06.2023 r..pdf

Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA zwołanego na 27.06.2023 r. Biogened Spółka Akcyjna

2023-06-07 | EBI | 7/2023

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: „Emitent”), wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na żądanie akcjonariusza z dnia 6.06.2023 r. wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27.06.2023 r. na godz. 10:00. Po zmianie porządek obrad WZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowy punkt 17. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27.06.2023 r. przekazane przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 5/2023 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz art. 401§2 k.s.h.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Załącznik

Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad WZA Biogened Spółka Akcyjna

2023-06-06 | EBI | 6/2023

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 6.06.2023 r. otrzymał od BIONIQ Limited z siedzibą w Santa Venera, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym 16,28 % w kapitale zakładowym Biogened S.A., wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2023 r. Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 27.06.2023 r. Biogened Spółka Akcyjna

2023-06-01 | EBI | 5/2023

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 11 czerwca 2023 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Walne-zgromadzenie.

PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

Projekty uchwał ZWZA.pdf

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku Biogened S.A.

2023-05-15 | EBI | 3/2023

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załącznik

Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku Biogened S.A.

2023-02-14 | EBI | 2/2023

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załącznik

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku Biogened S.A.

Bieżący | EBI | 1/2023

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

– raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – dnia 14 lutego 2023 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – dnia 14 maja 2023 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – dnia 14 sierpnia 2023 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – dnia 14 listopada 2023 r.
– raport roczny za 2022 rok – dnia 30 maja 2023 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu5
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ