EBI 2022

Podjęcie przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 8/2022

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2022 r., podjęło uchwałę o wypłacie Akcjonariuszom dywidendy w sposób następujący:
– łącznie kwota dywidendy wyniesie 736.895,70 złotych (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 70/100 groszy);
– wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,30 złotego (słownie: trzydzieści groszy);
– liczba akcji, które objęte są dywidendą, to 2.456.319 sztuk;
– dniem dywidendy będzie 13 września 2022 roku;
– wypłata dywidendy nastąpi w dniu 18 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Uchwały WZA podjęte w dniu 30.06.2022 r. Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 7/2022

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2022 r. Przy każdej uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

Uchwały WZA z dnia 30.06.2022r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 30.06.2022 r. BIOGENED S.A.

Bieżący | EBI | 6/2022

Zarząd Spółki Biogened S.A. _dalej Emitent_ zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2021 oraz terminu jej wypłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszy z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport roczny za rok 2021 Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 5/2022

Zarząd Biogened S.A. w załączeniu przekazuje Inwestorom raport roczny spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki Biogened S.A. za rok 2021.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

Raport roczny za 2021

 

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 4/2022

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

Raport za I kwartał 2022

 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021 Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 3/2022

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że zmianie uległ termin publikacji raportu rocznego Emitenta za rok 2021. W raporcie bieżącym EBI nr 1/2022 wskazano pierwotnie jako termin publikacji wspomnianego raportu okresowego dzień 12 maja 2022 r., który zostaje zmieniony na dzień 30 maja 2022 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku, wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 1/2022, pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 2/2022

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

Raport za IV kwartał 2021

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku Biogened S.A.

Bieżący | EBI | 1/2022

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

– raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – dnia 14 lutego 2022 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – dnia 13 maja 2022 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – dnia 12 sierpnia 2022 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – dnia 14 listopada 2022 r.
– raport roczny za 2021 rok – dnia 12 maja 2022 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ