EBI 2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 16.06.2020 BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 167/2020

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 16.06.2020 roku.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 36,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 69,16% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 16.06.2020 r.
2. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema. Malta – posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 16,28% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 30,50% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 16.06.2020 r.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Podjęcie w dniu 16.06.2020 r. przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 9/2020

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 16.06.2020 r., podjęło uchwałę o wypłacie Akcjonariuszom dywidendy w sposób następujący:

– łącznie kwota dywidendy wyniesie 491.263,80 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 80/100 groszy);
– wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy);
– liczba akcji, które objęte są dywidendą, to 2.456.319 sztuk;
– dniem dywidendy będzie 15.09.2020 roku;
– wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16.11.2020 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Uchwały WZA podjęte w dniu 16.06.2020 r. Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 8/2020

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 16.06.2020 r. Przy każdej uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

Uchwały WZA 16.06.2020

 

Wykup i umorzenie obligacji serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna

28-05-2020 14:46:00 | Bieżący | EBI | 7/2020

Zarząd Biogened S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 28.05.2020 r. Emitent dokonał wykupu i umorzenia obligacji zwykłych na okaziciela całej serii BGD0920 w łącznej liczbie 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) PLN każda obligacja i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji tej serii wynoszącej 5.000.000 (pięć milionów) PLN. Wykup obligacji nastąpił zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji z dnia 18.08.2017 r., a świadczenia należne obligatariuszom wypłacono za pośrednictwem KDPW S.A. w Warszawie. O wcześniejszym wykupie obligacji serii BGD0920 oraz świadczeniach należnych z tego tytułu obligatariuszom Emitent informował inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 160/2020.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r. BIOGENED S.A.

20-05-2020 15:21:23 | Bieżący | EBI | 6/2020

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019 oraz terminu jej wypłaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 31 maja 2020 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna

28-02-2020 16:55:18 | Bieżący | EBI | 3/2020

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28.02.2020 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za dziesiąty okres odsetkowy w łącznej kwocie 75 750,00 złotych. Płatność została wykonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku Biogened Spółka Akcyjna

31-01-2020 | Bieżący | EBI | 1/2020

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:
– Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – dnia 14 lutego 2020 r.
– Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – dnia 15 maja 2020 r.
– Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – dnia 14 sierpnia 2020 r.
– Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – dnia 13 listopada 2020 r.
– Raport roczny za 2019 rok – dnia 14 maja 2020 r.
Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ