EBI 2019

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna

28-11-2019  | EBI | 17/2019

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28.11.2019 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za dziewiąty okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.850 złotych. Płatność została wykonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych Biogened Spółka Akcyjna

12-11-2019 | EBI | 15/2019

BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej Emitent) informuje, że w dniu 12.11.2019 r. podpisał umowę z Kancelarią Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4009, na podstawie której zlecił temu audytorowi przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Wykup i umorzenie obligacji serii BGD1119 Biogened Spółka Akcyjna

28-08-2019  | EBI | 14/2019

Zarząd Biogened S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 28.08.2019 r. Emitent dokonał wykupu i umorzenia obligacji zwykłych na okaziciela całej serii BGD1119 w łącznej liczbie 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) PLN każda obligacja i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji tej serii wynoszącej 5.000.000 (pięć milionów) PLN. Wykup obligacji nastąpił zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji z dnia 25.11.2016 r., a świadczenia należne obligatariuszom wypłacono za pośrednictwem KDPW S.A. w Warszawie. O wcześniejszym wykupie obligacji serii BGD1119 oraz świadczeniach należnych z tego tytułu obligatariuszom Emitent informował inwestorów raportem ESPI nr 146/2019.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna

28-08-2019  | EBI | 13/2019

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za jedenasty okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.850 złotych oraz terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za ósmy okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.850 złotych. Wszelkie płatności odsetek zostały dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Odwołanie i powołanie członków rady nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna

12-06-2019  | Bieżący | EBI | 11/2019

Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 12.6.2019 r. podjęło uchwałę o odwołaniu 3 członków rady nadzorczej Emitenta (Urszuli Grzegorzewskiej, Anny Kowalskiej i Andrzeja Możyszka) i powołaniu ich na nową kadencję. Odrębną uchwałą powołano 2 członków do rady nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję (Elżbietę Mikołajczak i Sebastiana Kosteckiego). Życiorysy zawodowe powołanych członków organu nadzorującego Emitenta, zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w skrócie „RODO”, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki : życiorysy.pdf

 

Uchwały WZA Biogened S.A. podjęte w dniu 12.6.2019 r. Biogened Spółka Akcyjna

12-06-2019 | Bieżący | EBI | 10/2019

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 12.6.2019 r. Przy każdej uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Emitent informuje również, że podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 12.6.2019 r. w ramach punktu 15. porządku obrad dotyczącego dokonania zmian w składzie rady nadzorczej, akcjonariusz Barbara Biegańska złożyła wniosek o odwołanie 3 członków rady nadzorczej Emitenta i powołanie 3 członków na nową kadencję.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5, 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki: Uchwała WZA

 

Terminowa wypłata odstetek z obligacji seriiBGD1119 i serii BGD0920

Biogened Spółka Akcyjna

28-05-2019  | EBI | 9/2019

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za dziesiąty okres odsetkowy w łącznej kwocie 73.400 złotych oraz terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za siódmy okres odsetkowy w łącznej kwocie 73.400 złotych. Wszelkie płatności odsetek zostały dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie zmian w porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 12.06.2019 r. Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 8/2019

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: „Emitent”), wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na żądanie akcjonariusza z dnia 22.05.2019 r. wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12.06.2019 r. na godz. 12:00. Po zmianie porządek obrad WZA przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowy punkt 15. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12.06.2019 r. przekazane przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 6/2019 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz art. 401§2 k.s.h.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Projekt

 

Wniosek o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA Biogened Spółka Akcyjna

23-05-2019 | EBI | 7/2019

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 22.05.2019 r. otrzymał od BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym 16,28 % w kapitale zakładowym Biogened S.A., wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 r. Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki: Projekt uchwały

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12.06.2019 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

Bieżący | EBI | 6/2019

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 27 maja 2019 r.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku pod nazwą „Ogłoszenie o zwołaniu” do niniejszego raportu.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

 

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 3/2019

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za dziewiąty okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.850 złotych oraz terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za szósty okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.850 złotych. Wszelkie płatności odsetek zostały dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:

 • 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Terminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 1/2019

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

– Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – dnia 14 lutego 2019 r.

– Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – dnia 15 maja 2019 r.

– Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – dnia 14 sierpnia 2019 r.

– Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – dnia 14 listopada 2019 r.

– Raport roczny za 2018 rok – dnia 14 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ