EBI 2018

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku. Biogened Spółka Akcyjna
14-02-2019 16:19:29 | Kwartalny | EBI | 2/2019

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:Raport za IV kwartał 2018

 

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna Biogened Spółka Akcyjna 

28-11-2018 | Bieżący | EBI | 14/2018

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 listopada 2018 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za ósmy okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.750 złotych oraz terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za piąty okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.750 złotych. Wszelkie płatności odsetek zostały dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna 

28-08-2018 | Bieżący | EBI | 12/2018

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za siódmy okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.600 złotych oraz terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za czwarty okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.600 złotych. Wszelkie płatności odsetek zostały dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Powołanie członka rady nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna 

Bieżący | EBI | 10/2018

Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 29.06.2018 r. podjęło uchwałę o wyborze Pana Marka Mikołajczaka i Pani Sylwii Grzegorzewskiej do składu rady nadzorczej. Życiorysy zawodowe powołanych członków organu nadzorującego Emitenta, zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w skrócie „RODO”, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załączniki:
Życiorysy

 

Uchwały WZA Biogened S.A. podjęte i niepodjęte w dniu 29.06.2018 r. Biogened Spółka Akcyjna 

Bieżący | EBI | 9/2018

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 29.06.2018 r. oraz treść uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez to Walne Zgromadzenie. Przy każdej uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Emitent informuje również, że podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 29.06.2018 r. nie podjęto uchwały objętej punktem 25. porządku obrad dotyczącym zmian w składzie rady nadzorczej o powołaniu do tego organu osoby wskazanej przez akcjonariusza ENRAV FIZ z siedzibą w Warszawie. W ramach tego samego punktu porządku obrad akcjonariusz Bioniq Limited złożył podczas Walnego Zgromadzenia wniosek o powołanie do składu rady nadzorczej 2 innych osób.

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt 7, 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załączniki:

uchwały WZA 29.06.2018

 

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 8/2018

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 8.06.2018 otrzymał od ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym 29,58 % w kapitale zakładowym Biogened S.A., wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 29.06.2018 r. Zgłoszone projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Emitent wyjaśnia, że z uwagi na brak załączenia przez ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgody kandydata zgłoszonego do rady nadzorczej Emitenta na przetwarzanie jego danych osobowych przez ich opublikowanie, dane tej osoby poddano anonimizacji.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załączniki:

Projekt uchwały

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29 czerwca 2018 r. Biogened Spółka Akcyjna

01-06-2018 12:42:39 | Bieżący | EBI | 7/2018

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 13 czerwca 2018 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

PODSTAWA PRAWNA

 • 4 ust. 2 pkt 1 ? 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 29.06.2018
Projekty uchwał ZWZA
Uchwała Zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Dane osobowe – zgoda akcjonariusza – osoby fizycznej
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad
Projekt uchwały

 

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna Biogened Spółka Akcyjna
Bieżący | EBI | 6/2018

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za szósty okres odsetkowy w łącznej kwocie 73.400 złotych oraz terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za trzeci okres odsetkowy w łącznej kwocie 73.400 złotych. Wszelkie płatności odsetek zostały dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 3/2018

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za piąty okres odsetkowy w łącznej kwocie 76.000 złotych oraz terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za drugi okres odsetkowy w łącznej kwocie 76.000 złotych. Wszelkie płatności odsetek są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Terminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 1/2018

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:
– Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – dnia 14 lutego 2018 r.
– Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – dnia 15 maja 2018 r.
– Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – dnia 14 sierpnia 2018 r.
– Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – dnia 14 listopada 2018 r.
– Raport roczny za 2017 rok – dnia 17 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ