EBI 2017

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Biogened Spółka Akcyjna 

29-12-2017 | Bieżący | EBI | 21/2017

BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej Emitent) informuje, że Emitent w dniu 29 grudnia 2017 r. zawarł umowę z Kancelarią Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 4009, której przedmiotem jest zbadanie i ocena sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i obligacji serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna
28-11-2017 | Bieżący | EBI | 20/2017

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za czwarty okres odsetkowy w łącznej kwocie 76.000 złotych oraz terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za pierwszy okres odsetkowy w łącznej kwocie 66.900 złotych. Wszelkie płatności odsetek są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 Biogened Spółka Akcyjna

28-08-2017| Bieżący | EBI | 18/2017

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za trzeci okres odsetkowy w łącznej kwocie 76.000 złotych. Wszelkie płatności odsetek są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

28-08-2017 16:38:50 | Bieżący | EBI | 18/2017

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za trzeci okres odsetkowy w łącznej kwocie 76.000 złotych. Wszelkie płatności odsetek są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Emisja obligacji serii BGD0920 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA Biogened Spółka Akcyjna

18-08-2017 | Bieżący | EBI | 17/2017
 

Zarząd Biogened S.A. (dalej „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 18.08.2017 r. podjął uchwałę Nr 19/2017 w sprawie emisji obligacji serii BGD0920 (dalej „Uchwała”). Zgodnie z podjętą Uchwałą, Emitent wyemituje nie więcej niż 5.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej obligacji 1.000 PLN każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej 5.000.000 PLN. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Dzień emisji obligacji ustalono na 8 września 2017 roku. Dzień wykupu obligacji ustalono na 8 września 2020 roku. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie będzie zmienne według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę oraz począwszy od drugiego okresu odsetkowego, powiększonej o wynagrodzenie dodatkowe, którego wysokość zależeć będzie od wartości wskaźnika dźwigni finansowej. Zgodnie z Uchwałą, emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Do czasu rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., czynności związane z prowadzeniem ewidencji emitowanych obligacji i dokonywaniem w imieniu Emitenta wypłat świadczeń z obligacji zostaną powierzone Alior Bank S.A., na podstawie umowy emisyjnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. Zarząd zdecydował również, że emitowane obligacje mogą być przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w trybie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pod warunkiem rejestracji w KDPW S.A., Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii BGD0920 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub Bondspot S.A. Jednocześnie Emitent wskazuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia nabywcom emitowanych obligacji serii BGD0920, czyli na dzień 30 czerwca 2017 roku, wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta wynosiła 28.746.819,12 złotych, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 652.880,33 złotych. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji serii BGD0920, przekroczenia poziomu zobowiązań ogółem powyżej 38.000.000 złotych.

Podstawa prawna:
Par. 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Uchwały ZWZA Biogened S.A. podjęte i niepodjęte w dniu 08.06.2017 r. Biogened Spółka Akcyjna 

09-06-2017 | Bieżący | EBI | 15/2017
 

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 08.06.2017 r. oraz treść uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez to Walne Zgromadzenie. Przy każdej uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Ponadto Emitent zawiadamia, że Walne Zgromadzenie w dniu 08.06.2017 r. odstąpiło od rozpatrzenia punktów 12, 13, 15, 16, 17, 18 i 19 planowanego porządku obrad.

Emitent informuje również, że podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 8.06.2017 r. zostały zgłoszone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia sprzeciwy pełnomocników akcjonariusza ENRAV FIZ z siedzibą w Warszawie dotyczące następujących uchwał:
1. uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu co do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku;
2. uchwały nr 21 w sprawie odstąpienia przez Walne Zgromadzenie od głosowania nad projektami uchwał przewidzianymi w punktach 15-17. porządku obrad, tj. w sprawie wyboru członków rady nadzorczej do pełnego składu rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385§3 Kodeksu spółek handlowych oraz nad projektami uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 Kodeksu spółek handlowych oraz nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie rady nadzorczej poprzez powołanie do składu rady nadzorczej;
3. uchwały nr 22 w sprawie odstąpienia przez Walne Zgromadzenie od głosowania nad projektem uchwały przewidzianej w punkcie 18. porządku obrad, tj. w sprawie delegowania członka rady nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
4. uchwały nr 23 w sprawie odstąpienia przez Walne Zgromadzenie od głosowania nad projektem uchwały przewidzianej w punkcie 19. porządku obrad, tj. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załączniki: uchwały ZWZA z dnia 08.06.2017

 

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 Biogened Spółka Akcyjna

26-05-2017 | Bieżący | EBI | 14/2017
 

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu 26 maja 2017 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za drugi okres odsetkowy w łącznej kwocie 73.500 złotych. Wszelkie płatności odsetek są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA zwołanego na 8.06.2017 r. Biogened Spółka Akcyjna

19-05-2017 19:26:41 | Bieżący | EBI | 13/2017
 

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: „Emitent”), wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na żądanie akcjonariusza BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema zgłoszone Emitentowi w dniu 18.05.2017 r. oraz żądanie akcjonariusza ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłoszone Emitentowi w dniu 18.05.2017 r., wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A. zwołanego na dzień 8.06.2017 r. o godz. 10:00. Po zmianie porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok.
10. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii ?J? oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii ?J?.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ?J? oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii ?J?.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii ?J? i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do pełnego składu Rady Nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej przez powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390§2 k.s.h.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowe punkty: pozycję nr 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8.06.2017 r. przekazane przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 8/ 2017 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz art. 401§2 k.s.h.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki: Projekty uchwał WZA 8.06.2017

 

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA Biogened Spółka Akcyjna

19-05-2017 | Bieżący | EBI | 12/2017
 

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał od ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, będącego akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 29,58 % % w kapitale zakładowym Biogened S.A., wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 r. Treść złożonego wniosku wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki: projekty uchwał ENRAV

 

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA Biogened Spółka Akcyjna

19-05-2017 | Bieżący | EBI | 11/2017

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał od BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym 16,28 % w kapitale zakładowym Biogened S.A., wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 r. Treść złożonego wniosku wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki: Projekt uchwały BIONIQ

 

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA Biogened Spółka Akcyjna

18-05-2017 | Bieżący | EBI | 10/2017
 

Zarząd spółki ?Biogened” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał od „BIONIQ Limited? spółki prawa maltańskiego z siedzibą w Sliema, będącej akcjonariuszem Emitenta posiadającym 16,28 % w kapitale zakładowym Biogened S.A., wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 r. sprawy dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Treść złożonego projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:Projekt uchwały

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 08 czerwca 2017 r. Biogened Spółka Akcyjna

12-05-2017 | Bieżący | EBI | 8/2017

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 08 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok.
10. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii ?J? oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii ?J?.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ?J? oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii ?J?.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii ?J? i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 23 maja 2017 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE / WALNE ZGROMADZENIE

PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt 1 ? 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Formularz dla osoby fizycznej – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Formularz dla osoby fizycznej – zgłoszenie projektu uchwały

Formularz dla osoby innej niż fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Formularz dla ososby innej niż fizyczna – zgoszenie projektu uchwały

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 8.06.2017

Projekty uchwał ZWZA 8.06.2017

Uchwała Zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Opinia Zarządu 12.05.2017

 

Ustalenie tekstu jednolitego statutu Biogened Spółka Akcyjna 

28-04-2017  | Bieżący | EBI | 5/2017
 

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że uchwałą nr 1/2017 podjętą w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Biogened S.A. ustaliła treść tekstu jednolitego statutu Emitenta. Tekst jednolity statutu obejmuje zmianę §4 ust. 1 dokonaną uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta podjętą w dniu 17 czerwca 2016 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Biogened S.A. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Statut – tekst jednolity

 

Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Biogened Spółka Akcyjna

19-04-2017 | Bieżący | EBI | 4/2017
 

BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że postanowieniem z dnia 12.04.2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX NS-REJ.KRS/37737/16/14 dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, które Emitent otrzymał w dniu 18.04.2017 r. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 24.563.190,00 złotych. Łączna liczba akcji wszystkich emisji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 2456319 akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych każda. Akcje dzielą się obecnie na: 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 0001 do numeru 400000 oraz 200000 akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 0001 do numeru 200000. Akcje serii G, H oraz I nie są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect i nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Aktualna struktura i wysokość akcjonariatu Emitenta po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki: akcjonariat

 

Raport Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 Biogened Spółka Akcyjna

28-02-2017 | Bieżący | EBI | 3/2017
 

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu 28 lutego 2017 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za pierwszy okres odsetkowy w łącznej kwocie 66.900 złotych. Wszelkie płatności odsetek są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku Biogened Spółka Akcyjna 

31-01-2017 | Bieżący | EBI | 1/2017

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:
– Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – dnia 14 lutego 2017 r.
– Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – dnia 15 maja 2017 r.
– Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – dnia 14 sierpnia 2017 r.
– Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – dnia 14 listopada 2017 r.
– Raport roczny za 2016 rok – dnia 10 maja 2017 r.Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ