EBI 2016

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Biogened Spółka Akcyjna

22-12-2016  | Bieżący | EBI | 21/2016

BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że Emitent w dniu 22 grudnia 2016 r. podpisał umowę z Kancelarią Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę KIBR pod numerem 572, której przedmiotem jest zbadanie i ocena sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zakończenie subskrypcji akcji serii ?I?Biogened Spółka Akcyjna

30-11-2016 17:06:54 | Bieżący | EBI | 20/2016

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii ?I? wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej z dnia 17 czerwca 2016 r. (zwanego dalej ?Emitentem?), Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
W dniu 17 czerwca 2016 r. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej podjęło Uchwałę nr 17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ?I? i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru nowych akcji ? serii ?I?.
Subskrypcja została rozpoczęta z dniem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, tj. w dniu 17 czerwca 2016 r.
Subskrypcja została zakończona w dniu 30 listopada 2016 r., w którym Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w formie aktu notarialnego przed notariuszem Anną Sejdak w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 69 (Rep. A Nr 11707/2016).

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Mając na względzie okoliczność, że objęcie akcji serii ?I? nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie umowy objęcia akcji serii ?I? z dnia 28 listopada 2016 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 100.000 sztuk i nie więcej niż 400.000 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ?I? o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 200.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii ?I? o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

– 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji serii ?I? zostało objętych po cenie emisyjnej równej 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję serii ?I?.

7. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

– wszystkie 200.000. (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji serii ?I? zostało objętych w zamian za gotówkę;

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Zapisy na akcje serii ?I? złożył jeden inwestor.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii ?I? zostały przydzielone jednemu inwestorowi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Akcje serii ?I? nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty
– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii ?I? wyniosły 25.052,00 złotych, przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 15.552,00 złotych;
b) wynagrodzenia subemitentów ? 0,00 złotych (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy);
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 9.500,00 złotych;
d) promocji oferty ? 0,00 złotych;

Koszty emisji akcji serii ?I? poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji pomniejszą kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej.

Podstawa prawna raportu: §4 ust. 1 pkt 1) – 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. ?Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu?.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Emisja obligacji serii BGD1119 Biogened Spółka Akcyjna

24-11-2016 17:00:44 | Bieżący | EBI | 19/2016

Zarząd Biogened S.A. (dalej „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 24.11.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę Nr 25/2016 w sprawie emisji obligacji serii BGD1119 (dalej ?Uchwała?). Zgodnie z podjętą Uchwałą, Emitent wyemituje nie więcej niż 5.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii BGD1119 o wartości nominalnej obligacji 1.000 PLN każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej 5.000.000 PLN. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Dzień emisji obligacji ustalono na 9 grudnia 2016 roku, zaś dzień wykupu obligacji na 28 listopada 2019 roku. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie będzie zmienne według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę oraz, począwszy od drugiego okresu odsetkowego powiększonej o wynagrodzenie dodatkowe, którego wysokość zależeć będzie od wartości wskaźnika dźwigni finansowej. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Zgodnie z Uchwałą, emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Do czasu rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., czynności związane z prowadzeniem ewidencji emitowanych obligacji i dokonywaniem w imieniu Emitenta wypłat świadczeń z obligacji zostaną powierzone Alior Bank S.A., na podstawie umowy emisyjnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. Zarząd zdecydował również, że emitowane obligacje mogą być przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w trybie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pod warunkiem rejestracji w KDPW S.A., Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii BGD1119 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki emisji obligacji serii BGD1119 będą na piśmie zatwierdzone przez Zarząd Emitenta. Jednocześnie Emitent wskazuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia nabywcom emitowanych obligacji serii BGD1119, czyli na dzień 30 września 2016 roku, wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta wynosiła 24.977.853,43 złotych, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 633.214,49 złotych. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji serii BGD1119, tj. do 28 listopada 2019 roku przekroczenia poziomu zobowiązań ogółem powyżej 38.000.000 złotych.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku. Biogened Spółka Akcyjna

10-11-2016  | Bieżący | EBI | 17/2016

Zarząd spółki BIOGENED S.A. (?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., informuje, iż uległ zmianie termin publikacji raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2016 roku. Decyzją Zarządu Emitenta data przekazania przedmiotowego raportu do publicznej wiadomości, pierwotnie określona na dzień 15 listopada 2016 r., zostaje zmieniona na dzień 14 listopada 2016 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

BIOGENED SA Rezygnacja osoby nadzorującej Biogened Spółka Akcyjna

04-07-2016  | Bieżący | EBI | 15/2016

Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 04 lipca 2016 r. o godz. 15:45 Emitent otrzymał pisemne oświadczenie Pana Janusza Kruka o jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Biogened S.A. Pan Janusz Kruk w złożonym oświadczeniu nie wskazał przyczyn rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Powołanie członka Rady Nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna

17-06-2016  | Bieżący | EBI | 14/2016

Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 r. podjęło uchwałę o wyborze Pana Janusza Kruka do Rady Nadzorczej Biogened S.A. na okres kadencji pięciu lat i powierzeniu Panu Januszowi Krukowi funkcji członka Rady Nadzorczej. Życiorys zawodowy powołanego członka organu nadzorującego Emitenta, zawierający informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

CV Janusz Kruk

Uchwały ZWZA Biogened S.A. podjęte w dniu 17.06.2016 r. Biogened Spółka Akcyjna

17-06-2016 | Bieżący | EBI | 13/2016

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 17.06.2016 r.
Ponadto Emitent informuje, że na podstawie podjętej w dniu 17.06.2016 r. Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dokonano zmiany §4 ust. 1 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1:
1. ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.563.190 złotych i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 0001 do numeru 400000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.?

Nowe brzmienie §4 ust. 1:
1. ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 23.563.190 złotych i nie więcej niż 26.563.190 złotych i dzieli się na: 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) i nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.?

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana po jego sporządzeniu przez Radę Nadzorczą.

Ponadto Emitent informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A. w dniu 17.06.2016 r. akcjonariusz Barbara Biegańska i pełnomocnik akcjonariusza BIONIQ Limited zgłosili wnioski o powołanie do składu Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. Pana Janusza Kruka. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta była przewidziana w porządku obrad WZA.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

WZA 17 06 2016 treść podjętych uchwał (2)

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyka niezapłacenia należności Biogened Spółka Akcyjna

01-06-2016  | Bieżący | EBI | 12/2016

Zarząd „Biogened” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 1.06.2016 r. Emitent zawarł z KUPEG úvěrová pojišt?ovna, a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie umowę nr 410012505 w sprawie ubezpieczenia ryzyka niezapłacenia należności. Przedmiotem ubezpieczenia są należności Emitenta wobec jego kontrahentów z tytułu sprzedaży i dostawy towarów. Umowa została zawarta na okres dwóch lat do dnia 31.05.2018 r. z możliwością jej automatycznego odnowienia na kolejne 12 miesięcy. Maksymalna górna granica odszkodowania wynosi pięćdziesięciokrotność minimalnej składki ubezpieczenia lub składki rzeczywiście zapłaconej, w zależności od tego, która z nich będzie dla Emitenta korzystniejsza.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 17 czerwca 2016 r. Biogened Spółka Akcyjna

20-05-2016  | Bieżący | EBI | 11/2016

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

11. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii ?I? oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii ?I?.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ?I? oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii ?I?.

13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii ?I? i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 1 czerwca 2016 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE / WALNE ZGROMADZENIE

PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt 1 ? 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Zmiana umowy faktoringu Biogened Spółka Akcyjna

13-05-2016  | Bieżący | EBI | 9/2016

Zarząd „Biogened” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2016 r. wszedł w życie zawarty z ?Coface Poland Factoring? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy faktoringowej nr 1418/2015 z dnia 15 października 2015 r., o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 14/2015. Zgodnie z treścią aneksu do umowy faktoringowej, faktor podwyższył Emitentowi limit kredytowy dla cedowanych na faktora wierzytelności do kwoty 10.000.000 złotych. Pozostałe postanowienia umowy faktoringowej nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy kredytu z bankiem Biogened Spółka Akcyjna

22-03-2016 | Bieżący | EBI | 7/2016

BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że Emitent w dniu 21 marca 2016 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu obrotowego nr K/00223/16, na podstawie której Emitent otrzymał kredyt w wysokości 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) przeznaczony na refinansowanie nakładów na wartości niematerialne i prawne poniesione w 2015 r. Wspomniany kredyt został zaciągnięty przez Emitenta w miejsce części kredytów wcześniej udzielonych przez ten sam bank a spłaconych przez Emitenta. Kredyt będzie postawiony do dyspozycji Emitenta w terminie do 31 marca 2016 r. Spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach, począwszy od dnia 31 sierpnia 2016 r. do dnia 28 lutego 2019 r. Jako zabezpieczenie udzielonego kredytu wykorzystano: hipotekę umowną łączną na nieruchomościach Emitenta do sumy 21.420.000 złotych, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości Emitenta, zastaw rejestrowy do kwoty najwyższej 6.000.000 złotych na wszystkich zapasach dermokosmetyków i suplementów diety Emitenta oraz przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego. Dodatkowo Emitent informuje, że zawarcie umowy kredytu nie zwiększyło wysokości łącznego zadłużenia kredytowego Emitenta wskazanego w raporcie okresowym EBI nr 2/2016.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Aktualizacja struktury akcjonariatu Biogened Spółka Akcyjna

02-03-2016 | Bieżący | EBI | 6/2016

BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 1 marca 2016 r. od Pana Janusza Kruka zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.) i zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r, poz. 94 z późn. zm.) oraz w dniu 2 marca 2016 r. zawiadomienia od ?ENRAV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych? z siedzibą w Warszawie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej (?), Emitent uzyskał wiedzę o zmianie w strukturze akcjonariatu polegającą na tym, że Pan Janusz Kruk i ?Med Investments Sp. z o.o.? Sp. k. z siedzibą w Łodzi nie posiadają akcji Emitenta, zaś ?ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych? z siedzibą w Warszawie posiada 726.546 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, co stanowi 32,20 % w kapitale zakładowym Emitenta, z tych akcji ?ENRAV Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych? z siedzibą w Warszawie przysługuje 726.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załączniki:

akcjonariat

 

Ustalenie tekstu jednolitego statutu Biogened Spółka Akcyjna

26-02-2016 | Bieżący | EBI | 5/2016

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza ustaliła treść tekstu jednolitego statutu Emitenta. Tekst jednolity statutu obejmuje zmianę §4 ust. 1 dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 czerwca 2015 r. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załączniki:

Statut – tekst jednolity

 

Aktualizacja struktury akcjonariatu Biogened Spółka Akcyjna

25-02-2016  | Bieżący | EBI | 4/2016

BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 25 lutego 2016 r. od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.), uzyskał wiedzę o zmianie w strukturze akcjonariatu polegającą na tym, że Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej ?Fundusz?) posiada 99.518 sztuk akcji Emitenta i jego udział w kapitale zakładowym Emitenta spadł poniżej 5%. Fundusz wskazał Emitentowi, że po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-REJ.KRS/1908/16/207, Fundusz posiada 99.518 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 4,4106% w kapitale zakładowym, co z kolei daje 99.518 głosów i stanowi 4,4106% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 25 lutego 2016 r. Emitent otrzymał również od ?Med Investments Sp. z o.o.? Sp. k. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.). Z treści zawiadomienia Emitent uzyskał informację, że ?Med. Investments Sp. z o.o.? Sp. k. z siedzibą w Łodzi jest następcą prawnym w myśl art. 553§1 Kodeksu spółek handlowych spółki ?Med Investments Sp. z o.o.? S.K.A. z siedzibą w Łodzi. W zawiadomieniu poinformowano Emitenta, że udział ?Med. Investments Sp. z o.o.? Sp. k. w ogólnej liczbie głosów Emitenta zmniejszył się poniżej progu 5%. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-REJ.KRS/1908/16/207, ?Med Investments Sp. z o.o.? Sp. k. posiada 107.076 sztuk akcji na okaziciela ?Biogened? S.A., co stanowi 4,75% w kapitale zakładowym tej spółki, z tych akcji przysługuje ?Med Investments Sp. z o.o.? Sp. k. 107.076 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,75% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta, uwzględniająca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załączniki:

akcjonariat

 

BIOGENED SA Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Biogened Spółka Akcyjna

23-02-2016 | Bieżący | EBI | 3/2016

BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-REJ.KRS/1908/16/207 dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 22.563.190,00 złotych. Został on pokryty wkładami pieniężnymi i aportem. Wartość nominalna akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny to 2.000.000 złotych. Łączna liczba akcji wszystkich emisji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 2.256.319 akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja. Akcje dzielą się obecnie na: 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 000001 do numeru 400000 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 000001 do numeru 400000. Akcje serii G i H nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Aktualna struktura i wysokość akcjonariatu Emitenta po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zrządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

akcjonariat

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku Biogened Spółka Akcyjna

29-01-2016  | Bieżący | EBI | 1/2016

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – dnia 15 lutego 2016 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – dnia 16 maja 2016 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – dnia 16 sierpnia 2016 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – dnia 15 listopada 2016 r.

Raport roczny za 2015 rok – dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o niepublikowaniu raportów miesięcznych w rozumieniu pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect.” Wszelkie informacje, które byłyby przekazywane raportem miesięcznym, będą publikowane w formie raportu bieżącego EBI lub ESPI niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia rodzącego obowiązek publikacji raportu.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych, będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ