EBI 2015

Dookreślenie kapitału zakładowego w statucie Biogened S.A. Biogened Spółka Akcyjna

27-11-2015  | Bieżący | EBI | 18/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. złożył przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Łodzi za numerem aktu Rep. A Nr 11561/2015 oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Emitenta. Wskazał, że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej z dnia 11 czerwca 2015 r. (akt notarialny sporządzony przez zastępcę notarialnego Annę Trocińską, zastępcę notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 5245/2015) objęty został kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 złotych. W związku z powyższym Zarząd dookreślił również treść §4 ust. 1 statutu Emitenta, który otrzymał brzmienie: ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 0001 do numeru 400000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.? O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zakończenie subskrypcji akcji serii H Biogened Spółka Akcyjna

27-11-2015  | Bieżący | EBI | 17/2015

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej z dnia 11 czerwca 2015 r. (zwanego dalej ?Emitentem?), Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
W dniu 11 czerwca 2015 r. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej podjęło Uchwałę nr 21 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji ? serii H.
Subskrypcja została rozpoczęta z dniem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, tj. w dniu 11 czerwca 2015 r.
Subskrypcja została zakończona w dniu 27 listopada 2015 r., w którym Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w formie aktu notarialnego przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1 (Rep. A Nr 11561/2015).

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Mając na względzie okoliczność, że objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie:
– Umowy Objęcia Akcji Serii H z dnia 26 listopada 2015 r.;
– Umowy Objęcia Akcji Serii H z dnia 27 listopada 2015 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 500 sztuk i nie więcej niż 500.000 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

– 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji serii H zostało objętych po cenie emisyjnej równej 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję serii H.
– kolejne 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji serii H zostało objętych po cenie emisyjnej równej 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję serii H.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 2 (słownie: dwóm) inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowa Objęcia Akcji Serii H z pierwszym inwestorem została zawarta w dniu 26 listopada 2015 r., zaś Umowa Objęcia Akcji Serii H z drugim inwestorem została zawarta w dniu 27 listopada 2015 r.

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 35.842,28 złotych, przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 25.842,28 złotych (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego);
b) wynagrodzenia subemitentów ? 0,00 złotych (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy);
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 10.000,00 złotych;
d) promocji oferty ? 0,00 złotych;

Koszty emisji akcji serii H poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji pomniejszą kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej.

Podstawa prawna raportu: §4 ust. 1 pkt 1) – 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. ?Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu?.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umów o objęciu akcji serii H. Biogened Spółka Akcyjna

27-11-2015  | Bieżący | EBI | 16/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 listopada 2015 r. Emitent zawarł z ?Lavinia I Spółka z o.o.? Sp. k. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej ?Inwestorem 1?) umowę o objęciu akcji serii H Emitenta, na podstawie której Inwestor 1 przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 200.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela serii H po cenie emisyjnej 15 złotych za 1 akcję. Cena emisyjna za 200.000 sztuk akcji serii H została uiszczona przez Inwestora 1 w kwocie łącznej 3.000.000 złotych.

W dniu 27 listopada 2015 r. Emitent zawarł z BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema (zwaną dalej ?Inwestorem 2?) umowę o objęciu akcji serii H Emitenta, na podstawie której Inwestor 2 przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 200.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela serii H po cenie emisyjnej 15 złotych za 1 akcję. Cena emisyjna za 200.000 sztuk akcji serii H została uiszczona przez Inwestora 2 w kwocie łącznej 3.000.000 złotych.

Złożenie Inwestorowi 1 i Inwestorowi 2 oferty objęcia akcji serii H nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H i pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji tej serii, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Annę Trocińską, zastępcę notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 5245/2015. O podjęciu tej uchwały Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2015.

O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezez Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy faktoringu Biogened Spółka Akcyjna

16-10-2015 | Bieżący | EBI | 14/2015

Zarząd „Biogened” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 15 października 2015 r. zawarł z ?Coface Poland Factoring? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę faktoringową nr 1418/2015. Zgodnie z treścią tej umowy, faktor przyznał Emitentowi limit kredytowy dla cedowanych na faktora wierzytelności do kwoty 8.000.000 złotych. Zabezpieczenie roszczeń faktora stanowi weksel in blanco wystawiony przez Emitenta oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nr 704191 zawartej przez Emitenta z ?TU Euler Hermes? S.A. Umowa faktoringu została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Dokonanie wcześniejszego wykupu i umorzenie obligacji Biogened Spółka Akcyjna

22-09-2015 | Bieżący | EBI | 13/2015

„Biogened” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2015 r. za pośrednictwem Agenta Emisji ? Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie dokonał wykupu wszystkich 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk niezabezpieczonych, kuponowych obligacji na okaziciela serii BGD200916OO01 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 20 września 2013 r. O emisji obligacji tej serii Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 30/2013. Z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji Emitent wypłacił w dniu 21 września 2015 r. obligatariuszom za pośrednictwem Agenta Emisji ? Alior Bank S.A. łącznie kwotę 5.218.800 złotych. Na skutek dokonanego wykupu wszystkie obligacje Emitenta serii BGD200916OO01 zostały umorzone.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Złożenie przez Emitenta wniosku o wcześniejszy wykup obligacji Biogened Spółka Akcyjna

04-09-2015  | Bieżący | EBI | 12/2015

Zarząd „Biogened” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 3 września 2015 r. złożył Agentowi Emisji ? Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk niezabezpieczonych, kuponowych obligacji na okaziciela serii BGD200916OO01 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 20 września 2013 r. O emisji obligacji tej serii Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 30/2013. Jako termin wcześniejszego wykupu obligacji Emitent wskazał dzień 21 września 2015 r. Z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji Emitent wypłaci w dniu 21 września 2015 r. obligatariuszom za pośrednictwem Agenta Emisji ? Alior Bank S.A. kwotę nominalną 5.000.000 złotych wraz z narosłymi odsetkami oraz premią, tj. łącznie kwotę 5.218.800 złotych. W dniu wcześniejszego wykupu i dokonania płatności na rzecz obligatariuszy wszystkie obligacje serii BGD200916OO01 zostaną umorzone.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Zawarcie umowy kredytu obrotowego przez BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna

28-08-2015 | Bieżący | EBI | 11/2015

Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że Emitent w dniu 28 sierpnia 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę o kredyt obrotowy nr K01081/15. Suma udzielonego kredytu wynosi 5.000.000 złotych przy oprocentowaniu rocznym. Termin płatności odsetek przypada na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od września 2015 r. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada na dzień 30 września 2019 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: ustanowiona już w lipcu 2012 r. na rzecz tego samego wierzyciela hipoteka umowna łączna na nieruchomościach i użytkowaniu wieczystym gruntu należących do Emitenta, zastaw rejestrowy na zapasach, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości Emitenta, weksel in blanco oraz oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 k.p.c. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Emitenta najpóźniej w dniu 21 września 2015 r. Emitent przeznaczy środki pochodzące z kredytu na spłatę zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w 2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Powołanie członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna

12-06-2015 | Bieżący | EBI | 9/2015

Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 czerwca 2015 r. podjęło uchwały o wyborze Pani Urszuli Grzegorzewskiej, Sylwii Grzegorzewskiej, Anny Kowalskiej i Andrzeja Możyszek do Rady Nadzorczej Biogened S.A. na okres kadencji pięciu lat.
Treść podjętych uchwał została przekazana do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym EBI nr 8/2015. Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków organu nadzorującego Emitenta zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

CV Urszula Grzegorzewska

CV Sylwia Grzegorzewska

CV Anna Kowalska

CV Andrzej Możyszek

Uchwały ZWZA Biogened S.A. podjęte w dniu 11.06.2015 r. Biogened Spółka Akcyjna

12-06-2015 | Bieżący | EBI | 8/2015

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 11.06.2015 r.
Ponadto Emitent informuje, że na podstawie podjętej w dniu 11.06.2015 r. Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dokonano zmiany §4 ust. 1 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1 statutu:
1. ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.563.190 złotych i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.?

Nowe brzmienie §4 ust. 1 statutu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 18.568.190 złotych i nie więcej niż 23.563.190 złotych i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000 oraz nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.?

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana po jego sporządzeniu przez Radę Nadzorczą.

Ponadto Emitent informuje, że pełnomocnik akcjonariusza PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia, Medycyna, Ekologia z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A. w dniu 11.06.2015 r. przedłożył projekt uchwały objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H. Treść tego projektu uchwały różniła się od treści projektu uchwały podanej do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym nr 6/2015 tylko w zakresie §5 zdanie ostatnie. Projekt uchwały przedłożonej przez akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2, 5 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

projekt uchwały PZU

treść podjętych uchwał ZWZA 11.06.2015

 

Powołanie członków Zarządu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna

12-06-2015 17:09:52 | Bieżący | EBI | 7/2015

Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę o wyborze Pana Andrzeja Grzegorzewskiego do Zarządu Emitenta na okres kadencji lat pięciu i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem upływu dotychczasowej kadencji Andrzeja Grzegorzewskiego, tj. z dniem 20 czerwca 2015 r. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Pani Barbary Biegańskiej do Zarządu Emitenta na okres kadencji lat pięciu i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem upływu dotychczasowej kadencji Barbary Biegańskiej, tj. z dniem 20 czerwca 2015 r. Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Zarządu, zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

CV Andrzej Grzegorzewski

CV Barbara Biegańska

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 r. Biogened Spółka Akcyjna

15-05-2015 | Bieżący | EBI | 6/2015

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 11 czerwca 2015 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi.

12. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii H oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii H.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii H.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 26 maja 2015 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

PODSTAWA PRAWNA DLA RAPORTU EBI:
§ 4 ust. 2 pkt 1 ? 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

OPINIA ZARZĄDU

Projekty uchwał ZWZA

Uchwała Zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

 

Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna

04-03-2015 | Bieżący | EBI | 3/2015

BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że postanowieniem z dnia 3 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX NS-REJ.KRS/29991/14/865 dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 18.563 190,00 złotych. Został on pokryty wkładami pieniężnymi i aportem. Wartość nominalna akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny to 2.000.000 złotych. Łączna liczba akcji wszystkich emisji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 1.856.319 akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja. Akcje dzielą się obecnie na: 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000. Aktualna struktura i wysokość akcjonariatu Emitenta po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załączniki:

akcjonariat 04.03.2015

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku Biogened Spółka Akcyjna

30-01-2015 | Bieżący | EBI | 1/2015

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
– Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – dnia 16 lutego 2015 r.
– Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – dnia 15 maja 2015 r.
– Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – dnia 14 sierpnia 2015 r.
– Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – dnia 16 listopada 2015 r.

Raport roczny:
– Raport roczny (jednostkowy) za 2014 rok – dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o niepublikowaniu raportów miesięcznych w rozumieniu pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect.? Wszelkie informacje, które byłyby przekazywane raportem miesięcznym, będą publikowane w formie raportu bieżącego EBI lub ESPI niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia rodzącego obowiązek publikacji raportu.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ