EBI 2014

Zakończenie subskrypcji akcji serii G Biogened Spółka Akcyjna 

18-12-2014  | Bieżący | EBI | 25/2014

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. (zwanego dalej ?Emitentem?), Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej podjęło Uchwałę nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji ? serii G.
Subskrypcja została rozpoczęta z dniem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, tj. w dniu 30 czerwca 2014 r.
Subskrypcja została zakończona w dniu 17 grudnia 2014 r., w którym Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w formie aktu notarialnego przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1 (Rep. A Nr 13482/2014)

2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Mając na względzie okoliczność, że objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie:
– Umowy Objęcia Akcji Serii G z dnia 23 października 2014 r.
– Umowy Objęcia Akcji Serii G i wniesienia wkładu aportowego z dnia 17 grudnia 2014 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 500 sztuk i nie więcej niż 600.000 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
– 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji serii G zostało objętych po cenie emisyjnej równej 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję serii G.
– kolejne 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji serii G zostało objętych po cenie emisyjnej równej 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję serii G.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje serii G zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 2 (słownie: dwóm) inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Umowa Objęcia Akcji Serii G z pierwszym inwestorem została zawarta w dniu 23 października 2014 r., zaś Umowa Objęcia Akcji Serii G i wniesienia wkładu aportowego z drugim inwestorem została zawarta w dniu 17 grudnia 2014 r.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły 56.890,00 złotych, przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 26.490,00 złotych (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego);
b) wynagrodzenia subemitentów ? 0,00 złotych (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy);
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 30.400,00 złotych;
d) promocji oferty ? 0,00 złotych;
Koszty emisji akcji serii G poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji pomniejszą kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej.

Podstawa prawna raportu: §4 ust. 1 pkt 1) – 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. ?Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu?.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Dookreślenie kapitału zakładowego w statucie Biogened S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

18-12-2014 18:43:09 | Bieżący | EBI | 24/2014

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. złożył przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Łodzi za numerem aktu Rep. A Nr 13482/2014 oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Emitenta. Wskazał, że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. (akt notarialny sporządzony przez notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 6354/2014) objęty został kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 złotych. W związku z powyższym Zarząd dookreślił również treść §4 ust. 1 statutu Emitenta, który otrzymał brzmienie: ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.563.190 złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.? O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy o objęcie akcji serii G i wniesienie wkładu aportowego Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

18-12-2014 18:39:02 | Bieżący | EBI | 23/2014

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. Emitent zawarł z BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema (zwaną dalej ?Inwestorem?) umowę o objęciu akcji serii G Emitenta i wniesieniu wkładu aportowego, na podstawie której Inwestor przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 200.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela serii G po cenie emisyjnej 15 złotych za 1 akcję. Złożenie Inwestorowi oferty objęcia akcji serii G nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji tej serii, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 6354/2014. O podjęciu tej uchwały Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014. Na podstawie powyższej umowy Inwestor wniósł do spółki ?Biogened? S.A. wkład niepieniężny o wartości 3.000.000 złotych w postaci 500 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział w Hurtowni Farmaceutycznej Biogalla Spółce z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315509. O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy kredytu z bankiem. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

06-11-2014 15:20:00 | Bieżący | EBI | 21/2014

Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że Emitent w dniu 5 listopada 2014 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu obrotowego, na podstawie której Emitent otrzymał kredyt w wysokości 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów na prace rozwojowe, badawcze i wdrożeniowe dermokosmetyków. Wspomniany kredyt został zaciągnięty przez Emitenta w miejsce części kredytów wcześniej udzielonych przez ten sam bank a spłaconych przez Emitenta. Kredyt został postawiony do dyspozycji Emitenta w dniu podpisania umowy. Spłata kredytu następować będzie w 33 miesięcznych ratach, począwszy od dnia 31 marca 2015 r. Jako zabezpieczenie udzielonego kredytu wykorzystano: hipotekę umowną łączną na nieruchomościach Emitenta, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości Emitenta oraz weksel in blanco Emitenta z deklaracją wekslową. Są to te same zabezpieczenia, które dotychczas przysługiwały Bankowi Zachodniemu WBK S.A. na majątku Emitenta na podstawie umów zawartych z tym bankiem. Dodatkowo Emitent informuje, że zawarcie umowy kredytu nie zwiększyło wysokości łącznego zadłużenia kredytowego Emitenta wskazanego w raporcie bieżącym EBI nr 16/2012.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy o objęciu akcji. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

24-10-2014 15:58:59 | Bieżący | EBI | 20/2014

?Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 23 października 2014 r. Emitent zawarł z Panem Januszem Krukiem (zwanym dalej ?Inwestorem?) umowę o objęciu akcji serii G Emitenta, na podstawie której Inwestor przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 200.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela serii G po cenie 15 złotych za 1 akcję. Złożenie Inwestorowi oferty objęcia akcji serii G nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji tej serii, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 6354/2014. O podjęciu tej uchwały Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014.?

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie przez Biogened S.A. istotnej umowy handlowej. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

14-10-2014 13:50:30 | Bieżący | EBI | 19/2014

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej ?Emitent?) zawiadamia o zawarciu w dniu 13 października 2014 r. między Emitentem a Labormed Pharma S.A. (dalej: Kontrahent) z siedzibą w Bukareszcie (grupa kapitałowa Alvogen) umowy o wartości przewyższającej 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013. Na podstawie zawartej umowy Emitent zobowiązał się do przeprowadzenia procesu odnowienia pozwoleń na wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego Pridinol i świadczenia na rzecz Kontrahenta, począwszy od dnia zawarcia umowy, usług dostawy tego produktu w gotowej postaci. Po zakończeniu procesu odnowienia pozwolenia na wprowadzanie produktu Pridinol do obrotu, Emitent zaprzestanie świadczenia dostaw tego produktu do Kontrahenta i dokona przeniesienia na niego praw wynikających z dossier tego produktu, pozwolenia na jego wprowadzanie do obrotu, znaków towarowych i wzorów przemysłowych związanych z tym produktem. Cena za świadczenie usług dostaw przez Emitenta i przeniesienie wspomnianych praw opiewa na 8.000.000 złotych, powiększona o 50% należnego do opłacenia od tej kwoty podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym Emitent otrzymał w dniu 13 października 2014 r. zaliczkę w wysokości połowy tej ceny. Druga połowa ceny pozostaje na rachunku powierniczym Kontrahenta do chwili wykonania przez Emitenta umowy, nie dłużej niż do 31 marca 2015 r.

Podstawa prawa: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

 

Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

09-07-2014 16:24:47 | Bieżący | EBI | 17/2014

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 9 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 4/2014 ustaliła tekst jednolity Statutu Biogened S.A., który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego Tekst jednolity Statutu uwzględnia zmiany dokonane uchwałami nr 21 i nr 22 Walnego Zgromadzenia podjętymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r. dotyczącymi §1 ust. 3 i §4 ust. 1 Statutu Emitenta. Szczegółowa treść uchwał ZWZA podjętych w dniu 30 czerwca 2014 r. została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 15/2014 w dniu 1 lipca 2014 r.
 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Statut – tekst jednolity

 

Powołanie członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

01-07-2014 17:31:29 | Bieżący | EBI | 16/2014

Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o wyborze Pani Elżbiety Mikołajczak i Pana Sebastiana Kosteckiego do Rady Nadzorczej Biogened S.A. na okres kadencji pięciu lat. Życiorysy zawodowe nowych członków organu nadzorującego zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

życiorys Elżbiety Mikołajczak

życiorys Sebastiana Kosteckiego

 

Uchwały ZWZA Biogened S.A. podjęte w dniu 30.06.2014 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

01-07-2014 12:49:13 | Bieżący | EBI | 15/2014

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 r.

Ponadto Emitent informuje, że w związku z podjętą w dniu 30 czerwca 2014 r. Uchwałą nr 21 i Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dokonano zmiany §4 ust. 1
i §1 ust. 3 Statutu Emitenta:

Przed zmianą §1 ust. 3 statutu brzmiał:
?Do Spółki przystępują dotychczasowi wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego ?Polon” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a. Biogened spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
b. Jacek Płucienniczak
c. Barbara Zofia Biegańska
d. Halina Urbanek
e. Małgorzata Kaźmierczyk – Gruca,
f. Iwona Beata Szubert
g. Halina Ilona Pijanowska
h. Danuta Ewa Mrówka
i. Ewa Depczyńska
j. Dorota Marta Cedzyńska
k. Sylwia Ewa Chmielewska
l. Wiesława Jadwiga Brylska
m. Grażyna Maria Szabat.?

Po zmianie §1 ust. 3 statutu otrzymał brzmienie:
?Do Spółki przystępują dotychczasowi wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „Polon” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.?

Przed zmianą §4 ust. 1 statutu brzmiał:
?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.563.190 złotych i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.?

Po zmianie §4 ust. 1 statutu otrzymał brzmienie:
?Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.568.190 złotych i nie więcej niż 20.563.190 złotych i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764 oraz nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.?

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana po jego sporządzeniu przez Radę Nadzorczą.

Ponadto Emitent informuje, że pełnomocnik akcjonariusza Life Science Technologies N.V. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A. w dniu 30.06.2014 r. przedłożył projekt uchwały dotyczący uzupełnienia projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2, 5 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Projekt uchwały

Treść podjętych uchwał przez ZWZA

 

Złożenie wniosku w sprawie kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

16-06-2014 15:03:31 | Bieżący | EBI | 14/2014

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie pisemny wniosek, w którym poinformował o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r. kandydata w osobie Pana Krzysztofa Jeżowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Emitenta. Życiorys kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys kandydata

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

04-06-2014 16:37:39 | Bieżący | EBI | 13/2014

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 4 czerwca 2014 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej, że nabył on w dniu 30 maja 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Deutsche Bank S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta.
Na skutek dokonanej transakcji zwiększył się udział Pana Janusza Kruka w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcją Pan Janusz Kruk posiadał 188.714 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 188.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 12,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonanej transakcji Pan Janusz Kruk posiada 219.178 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 219.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 15,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 30 maja 2014 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

akcjonariat

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2014 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

02-06-2014 15:28:28 | Bieżący | EBI | 12/2014

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zatwierdzenia wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi.
13. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii G oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii G.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii G.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 14 czerwca 2014 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 ? 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BIOGENED SA

Projekty uchwał

OPINIA ZARZĄDU WS WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU

uchwała zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

 

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie do porządku obrad WZA sprawy powołania członka Rady Nadzorczej. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

30-05-2014 16:08:41 | Bieżący | EBI | 11/2014

Zarząd „Biogened” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 30 maja 2014 r. otrzymał od „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie, będącego akcjonariuszem Emitenta, pisemny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta sprawy powołania 2 członków Rady Nadzorczej. Treść zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Projekt uchwały ZWA

 

Wyznaczenie dnia notowania akcji E i F Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

17-04-2014 14:36:55 | Bieżący | EBI | 8/2014

Zarząd BIOGENED S.A. informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 473/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki BIOGENED S.A. Zgodnie z rzeczoną uchwałą Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 22 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla 167.370 akcji serii E oraz 144.764 akcji serii F pod warunkiem dokonania w dniu 22 kwietnia 2014 r. rejestracji tych akcji przez KDPW i oznaczenia ich kodem „PLBIOGN00018”.
Akcje serii E i F Biogened SA będą notowane na NewConnect w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BIOGENED” i oznaczeniem „BGD”.PODSTAWA PRAWNA:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie do porządku obrad WZA sprawy powołania członka Rady Nadzorczej. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

16-04-2014 14:03:00 | Bieżący | EBI | 7/2014

Zarząd „Biogened” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego akcjonariuszem Emitenta, pisemny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta sprawy powołania członka Rady Nadzorczej. Treść zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

projekt uchwały na ZWZA

 

Wprowadzenie akcji E i F do obrotu na NewConnect Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

09-04-2014 13:01:07 | Bieżący | EBI | 6/2014

Zarząd BIOGENED S.A. informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 419/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F wyemitowanych przez BIOGENED SA . Zgodnie z rzeczoną uchwałą, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 167.370 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 144.764 akcji zwykłych na okaziciela serii F, spółki Biogened S.A., o wartości nominalnej 10 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

03-03-2014 15:56:54 | Bieżący | EBI | 5/2014

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 3 marca 2014 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej, że nabył on w dniu 27 lutego 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Deutsche Bank S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta.
Na skutek dokonanej transakcji zwiększył się udział Pana Janusza Kruka w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcją Pan Janusz Kruk posiadał 187.920 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 187.920 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 12,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po transakcji Pan Janusz Kruk posiada 188.714 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 188.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 12,96% ogólnej liczby głosów na Walnym ZgromadzeniuStruktura akcjonariatu Emitenta na dzień 3 marca 2014 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

akcjonariat

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

27-02-2014 16:11:32 | Bieżący | EBI | 4/2014

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 27 lutego 2014 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniach 21, 24 i 25 lutego 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Także w dniu 27 lutego 2014 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Janusza Kruka, że nabył on w dniach 25 i 26 lutego 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Deutsche Bank S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta.
Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki „Med Investment Sp. z o.o.” S.K.A. z siedzibą w Łodzi w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami „Med Investment Sp. z o.o.” S.K.A. posiadała 101.340 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 101.340 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 6,96% ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na skutek transakcji nabycia akcji dokonanych w dniach 21, 24 i 25 lutego 2014 r. „Med Investment Sp. z o.o.” S.K.A. posiada 107.076 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 107.076 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 7,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział Pana Janusza Kruka w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami Pan Janusz Kruk posiadał 183.655 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 183.655 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 12,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na skutek transakcji nabycia akcji dokonanych w dniach 25 i 26 lutego 2014 r. Pan Janusz Kruk posiada 187.920 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 187.920 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 12,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 27 lutego 2014 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

akcjonariat

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

29-01-2014 16:16:13 | Bieżący | EBI | 2/2014

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
– Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – dnia 14 lutego 2014 r.
– Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – dnia 15 maja 2014 r.
– Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku – dnia 14 sierpnia 2014 r.
– Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – dnia 14 listopada 2014 r.

Raport roczny:
– Raport roczny (jednostkowy) za 2013 rok – dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o niepublikowaniu raportów miesięcznych w rozumieniu pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect.” Wszelkie informacje, które byłyby przekazywane raportem miesięcznym, będą publikowane w formie raportu bieżącego EBI lub ESPI niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia rodzącego obowiązek publikacji raportu.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

15-01-2014 10:38:31 | Bieżący | EBI | 1/2014

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14 stycznia 2014 r. Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Capital One Advisers Sp. z o.o. („Autoryzowany Doradca”). Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie świadczyć dla Spółki usługi związane z przygotowaniem dokumentacji do realizacji procesu wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ