EBI 2013

Zawarcie umowy kredytu przez BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna

05-11-2013 13:50:30 | Bieżący | EBI | 32/2013

Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że Emitent w dniu 4 listopada 2013 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu obrotowego, na podstawie której zaciągnął kredyt w wysokości 1.500.000 złotych na refinansowanie nakładów na prace rozwojowe, badawcze i wdrożeniowe produktów leczniczych, dermokosmetyków i suplementów diety. Wspomniany kredyt został zaciągnięty przez Emitenta w miejsce części kredytu wcześniej udzielonego przez ten sam bank, spłaconego przez Emitenta w okresie sierpień 2012 – październik 2013r. Zabezpieczenie nowo udzielonego kredytu stanowi już istniejąca na nieruchomościach Emitenta hipoteka umowna łączna kaucyjna z sumą hipoteki podwyższoną do 9.375.000 złotych oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości i weksel in blanco z deklaracją wekslową.
Termin spłaty kredytu przypada 3 listopada 2015 r., a kwota kredytu została postawiona do dyspozycji Emitenta w dniu zawarcia umowy kredytowej. Dodatkowo Emitent informuje, że zawarcie umowy kredytu nie zwiększyło wysokości łącznego zadłużenia kredytowego Emitenta wskazanego w raporcie bieżącym EBI nr 16/2012.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

22-10-2013 18:10:44 | Bieżący | EBI | 31/2013

BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta.
W dniu 21 października 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniu 14 października 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami „Life Science Technologies” N.V. posiadało 906231 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 906231 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 62,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na skutek transakcji nabycia akcji dokonanej w dniu 14 października 2013 r. „Life Science Technologies” N.V. posiada 906521 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 906521 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 62,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień
14 października 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załączniki:

Akcjonariat

 

Biogened S.A. emisja obligacji serii BGD200916OO01 Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

20-09-2013 14:24:00 | Bieżący | EBI | 30/2013

Zarząd „Biogened” S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 20 września 2013 r. dokonano emisji 5.000 sztuk (słownie: pięć tysięcy sztuk) obligacji Emitenta serii BGD200916OO01 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych).

Obligacje serii BGD200916OO01 zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, kuponowe na okaziciela i nie mają postaci dokumentu. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa. Cel emisji obligacji w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach nie został określony.

Obligacje zostaną wykupione w dniu 20 września 2016 roku. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego z obligatariuszy należności głównej wraz z odsetkami. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej wskaźnikowi WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych w PLN opublikowanemu na stronie serwisu Reuters w dniu ustalenia stopy procentowej około godziny 11:00, powiększonemu o marżę. Odsetki od obligacji wypłacane będą w dniach 20 marca 2014 r., 19 września 2014 r., 20 marca 2015 r., 21 września 2015 r., 21 marca 2016 r. i 20 września 2016 r.

Emitent informuje również, że w dniu 19 września 2013 r. złożył oświadczenie o poddaniu się w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucji na rzecz każdego Inwestora, któremu zostały przydzielone obligacje.

Emitent wskazuje ponadto, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie istotnej umowy przez BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

04-09-2013 14:52:02 | Bieżący | EBI | 29/2013

Zarząd „Biogened” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 3 września 2013 r. powziął wiadomość o podpisaniu przez „Alior Bank S.A.” z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) umowy emisyjnej między Emitentem a Bankiem, na podstawie której Emitent powierzył Bankowi pełnienie obowiązków agencyjnych, dealerskich i obowiązków depozytariusza w ramach otwartego 4-letniego Programu Emisji obligacji Emitenta o wartości maksymalnej 5.000.000,- PLN (słownie: pięć milionów złotych). O podjęciu uchwały przez Zarząd Emitenta w sprawie otwarcia Programu Emisji obligacji Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 28/2013.

Zgodnie z zawartą umową emisyjną, Emitent może składać zlecenia emisji obligacji najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2014 r., a dzień wykupu wyemitowanych obligacji przypadnie najpóźniej 31 sierpnia 2017 r..

Emitent zobowiązał się również, że przed dniem emisji obligacji złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz każdego Inwestora, któremu zostaną przydzielone obligacje, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa emisyjna została zawarta na okres obowiązywania Programu Emisji.
W przypadku nie wyemitowania obligacji przez Emitenta do dnia 31 sierpnia 2014 r., umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 1 września 2014 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

30-08-2013 10:35:33 | Bieżący | EBI | 28/2013

Zarząd „Biogened” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2013 r. podjął uchwałę nr 43/2013 o otwarciu 4-letniego Programu Emisji obligacji Emitenta o maksymalnej wartości nominalnej 5.000.000,- PLN (słownie: pięć milionów złotych) oraz wielokrotnym zaciąganiu zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Emitenta w seriach niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela w ramach tego Programu Emisji.

Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), to znaczy propozycje nabycia obligacji będą kierowane tylko do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zgodnie z art. 5a ustawy o obligacjach.

Zarząd Emitenta zdecydował, że warunki emisji każdej serii obligacji, a w szczególności wartość nominalna poszczególnych serii, terminy emisji i wykupu obligacji, wysokość i zasady wypłaty należnych pożytków z obligacji zawarte będą w odpowiednich Warunkach Emisji obligacji, które będą zatwierdzane zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta.

Zarząd Emitenta ustalił również, że czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, dokonywaniem w imieniu Emitenta wypłat świadczeń obligatariuszom oraz prowadzeniem ewidencji obligacji zostaną powierzone „ALIOR Bank” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie stosownej umowy emisyjnej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umów leasingu operacyjnego przez BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

26-07-2013 15:38:24 | Bieżący | EBI | 26/2013

Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że Emitent w dniu 26 lipca 2013 r. otrzymał od finansującego 13 podpisanych umów leasingu operacyjnego opatrzonych datą 5 lipca 2013 r. zawartych między BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu jako finansującym a Emitentem jako korzystającym. Umowy dotyczą leasingu łącznie 13 samochodów osobowych, które będą wykorzystywane na potrzeby działalności Emitenta. Zawarte umowy leasingu opiewają łącznie na kwotę 493.257,70 złotych brutto, a okres leasingu przypada od lipca 2013 r. do czerwca 2017 r. Wykonanie umów zabezpieczono wekslami własnymi in blanco.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Przedłużenie okresu trwania umowy kredytu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

26-07-2013 15:31:30 | Bieżący | EBI | 25/2013

Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że Emitent w dniu 26 lipca 2013 r. otrzymał informację o wyrażeniu przez Bank Zachodni WBK S.A. zgody na przedłużenie okresu trwania umowy kredytu zawartej przez Emitenta z tymże bankiem w dniu 23 lipca 2012 r. na kwotę 4.750.000,00 złotych. Termin spłaty kredytu został przesunięty do 23 lipca 2014 roku. Zawarcie umowy kredytu było podane do wiadomości inwestorów w raporcie bieżącym EBI nr 16/2012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

10-07-2013 14:03:15 | Bieżący | EBI | 24/2013

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta ustaliła treść tekstu jednolitego statutu, który w dniu 10 lipca 2013 r. został złożony do akt rejestrowych Sądu Rejestrowego Emitenta. Tekst jednolity statutu, załączony do niniejszego raportu bieżącego, obejmuje jego zmiany dokonane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Statut tekst jednolity

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

08-07-2013 14:06:07 | Bieżący | EBI | 23/2013

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 8 lipca 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniu 2 lipca 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta.
Przed transakcjami „Life Science Technologies” N.V. posiadało 906075 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 906075 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 62,22% ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na skutek transakcji nabycia akcji dokonanej w dniu 2 lipca 2013 r. „Life Science Technologies” N.V. posiada 906231 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 906231 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 62,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 2 lipca 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Akcjonariat

 

Uchwały podjęte na ZWZA BIOGENED SA w dniu 21.06.2013r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

21-06-2013 17:39:33 | Bieżący | EBI | 22/2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 21.06.2013 r.

Ponadto Emitent informuje, że w związku z podjętą w dniu 21.06.2013 r. Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dokonano zmiany §9 ust. 1, §9 ust. 2, §11 ust. 1, §11 ust. 2, §11 ust. 4, §14 ust. 1, §14 ust. 2 Statutu Emitenta:

Treść §9 ust. 1 Statutu Emitenta przed zmianą brzmiała:
„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:
a) zatwierdzanie kierunków działalności Spółki,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
c) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy Spółki,
d) podział zysku lub pokrycie strat, w tym wyłączenie czystego zysku od podziału pomiędzy Wspólników lub przeznaczenie czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę,
e) tworzenie i przeznaczenie kapitałów (funduszy) Spółki,
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,
h) udzielanie pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków,
i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
k) zmiana Statutu Spółki,
l) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora,
m) przystąpienie Spółki do organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze,
n) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 ( jedną dziesiątą ) część kapitału zakładowego,
p) umorzenie akcji,
q) wystąpienie z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru.”

Po zmianie treść §9 ust. 1 Statutu otrzymała brzmienie:
„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:
a) zatwierdzanie kierunków działalności Spółki,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
c) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy Spółki,
d) podział zysku lub pokrycie strat, w tym wyłączenie czystego zysku od podziału pomiędzy Wspólników lub przeznaczenie czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę,
e) tworzenie i przeznaczenie kapitałów (funduszy) Spółki,
f) powoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,
g) odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,
h) udzielanie pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków,
i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
k) zmiana Statutu Spółki,
l) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora,
m) przystąpienie Spółki do organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze,
n) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 ( jedną dziesiątą ) część kapitału zakładowego,
p) umorzenie akcji,
q) wystąpienie z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru.”

Treść §9 ust. 2 Statutu Emitenta przed zmianą brzmiała:
„Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 4/5 (czterech piątych) głosów.”
Po zmianie treść §9 ust. 2 Statutu otrzymała brzmienie:
„Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu lub odwołania członków Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 4/5 (czterech piątych) głosów.”
Treść §11 ust. 1 Statutu Emitenta przed zmianą brzmiała:
„Rada Nadzorcza składa się z 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
Po zmianie treść §11 ust. 1 Statutu otrzymała brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
Treść §11 ust. 2 Statutu Emitenta przed zmianą brzmiała:
„Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.”
Po zmianie treść §11 ust. 2 Statutu otrzymała brzmienie:
„Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.”
Treść §11 ust. 4 Statutu Emitenta przed zmianą brzmiała:
„Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej jedynie osobiście.”
Po zmianie treść §11 ust. 4 Statutu otrzymała brzmienie:
„Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, a także mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”
Treść §14 ust. 1 Statutu Emitenta przed zmianą brzmiała:
„Zarząd Spółki składa się z 1 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą.”
Po zmianie treść §14 ust. 1 Statutu otrzymała brzmienie:
„Zarząd Spółki składa się z 1 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów.”
Treść §14 ust. 2 Statutu Emitenta przed zmianą brzmiała:
„Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”
Po zmianie treść §14 ust. 2 Statutu otrzymała brzmienie:
„Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana po jego sporządzeniu przez Radę Nadzorczą.

Ponadto Emitent informuje, że pełnomocnik akcjonariusza Nordea OFE na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A. w dniu 21.06.2013 r. przedłożył projekt uchwały
dotyczącej zmiany Statutu Emitenta – projekt stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2, 5 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Projekt uchwały akcjonariusza

Treść podjętych uchwał ZWZA

 

Zmiana wysokości kapitału zakładowego BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

13-06-2013 16:33:03 | Bieżący | EBI | 21/2013

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że postanowieniem z dnia 12 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 14.563.190,00 złotych. Został on w całości pokryty wkładami pieniężnymi. Łączna liczba akcji wszystkich emisji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 1456319 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda.
Akcje dzielą się obecnie na: 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764.
Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Akcjonariat

 

Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

04-06-2013 12:37:49 | Bieżący | EBI | 20/2013

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 5/2013 ustaliła tekst jednolity statutu Biogened S.A., który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity statutu uwzględnia zmiany statutu dokonane uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą w dniu 17 grudnia 2012 r. dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz treść oświadczenia Zarządu Emitenta z dnia 24 maja 2013 r. o dookreśleniu wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

tekst jednolity statutu

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

03-06-2013 14:22:06 | Bieżący | EBI | 19/2013

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 3.06.2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniu 27 maja 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanej transakcji zwiększył się udział spółki „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcją „Life Science Technologies” N.V. posiadało 761229 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 761229 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 58,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, zaś po transakcji nabycia akcji w dniu 27 maja 2013 r. „Life Science Technologies” N.V. posiada 761311 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 761311 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 58,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 27 maja 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Akcjonariat

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

24-05-2013 18:19:50 | Bieżący | EBI | 18/2013

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 24 maja 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniach 21 – 24 maja 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie
w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami „Life Science Technologies” N.V. posiadało 760723 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 760723 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 58,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, zaś po transakcjach nabycia akcji z okresu 21 – 24 maja 2013r. „Life Science Technologies” N.V. posiada 761229 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 761229 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 58,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 24 maja 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna raportu: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Akcjonariat

 

ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

24-05-2013 16:17:40 | Bieżący | EBI | 17/2013

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A. (zwanego dalej „Emitentem”) z dnia 17 grudnia 2012 r., Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
W dniu 17 grudnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOGENED S.A. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji – serii F.
Subskrypcja została rozpoczęta z dniem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, tj. w dniu 17 grudnia 2012 r.
Subskrypcja została zakończona dnia 24 maja 2013 r., w którym Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego (zaprotokołowane w formie aktu notarialnego z dnia 24 maja 2013 r., Rep. A Nr 5867/2013 przez notariusza Mariusza Wróblewskiego w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1).

2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Mając na względzie okoliczność, że objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umowy Objęcia Akcji Serii F zawartej w dniu 23 kwietnia 2013 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 500 sztuk i nie więcej niż 300.000 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 144764 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) sztuk akcji zwykłych na
okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
– 83.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji serii F zostało objętych po cenie emisyjnej równej 25,00 (słownie: dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję serii F.
– 61.764 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) sztuk akcji serii F zostało objętych po cenie emisyjnej równej 17,00 (słownie: siedemnaście) złotych za jedną akcję serii F.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 (słownie: jednemu) inwestorowi.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Umowa Objęcia Akcji Serii F została zawarta z jednym inwestorem w dniu 23 kwietnia 2013 r.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 167.396,34 złotych, przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 złotych (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego);
b) wynagrodzenia subemitentów – 0,00 złotych (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy);
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 154.746,00 złotych;
d) promocji oferty – 0,00 złotych;
e) inne koszty (opłaty skarbowe, notarialne) – 12.650,00 złotych.
Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii F wynosi 3.124.988 złotych.
Koszty emisji akcji serii F poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji pomniejszą kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1) – 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

 • Andzrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21 czerwca 2013 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

24-05-2013 15:43:22 | Bieżący | EBI | 16/2013

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 5 czerwca 2013 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

PODSTAWA PRAWNA:
§ 4 ust. 2 pkt 1) – 3) oraz § 6 ust. 3 – 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał

uchwała zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

21-05-2013 11:37:47 | Bieżący | EBI | 15/2013

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 21 maja 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniach 15 – 17 maja 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta.
Przed transakcjami „Life Science Technologies” N.V. posiadało 760127 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 760127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,956 % ogólnej liczby głosów, zaś po transakcjach na dzień 17 maja 2013 r. posiadała 760723 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 760723 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 58,002% w ogólnej liczbie głosów. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 17 maja 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Akcjonariat

 

Zawarcie umowy o objęcie akcji Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

17-05-2013 10:26:18 | Bieżący | EBI | 14/2013

„Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 16 maja 2013 r. otrzymał od „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie (zwana dalej „Inwestorem”) podpisaną przez Inwestora z Emitentem umowę o objęciu akcji serii F Emitenta, na podstawie której Inwestor przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 83000 sztuk akcji serii F po cenie 25 złotych za 1 akcję oraz 61764 sztuk akcji po cenie 17 złotych za 1 akcję. Złożenie Inwestorowi oferty objęcia akcji serii F nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 5 z dnia 17 grudnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2012″

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

29-04-2013 12:07:50 | Bieżący | EBI | 12/2013

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 29 kwietnia 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniu 26 kwietnia 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą
w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami „Life Science Technologies” N.V. posiadało 759103 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 759103 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, zaś po transakcjach nabycia akcji z dnia 26 kwietnia 2013 r. „Life Science Technologies” N.V. posiada 760127 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 760127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 57,956% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 26 kwietnia 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Akcjonariat

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

19-04-2013 16:45:59 | Bieżący | EBI | 11/2013

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 19 kwietnia 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniach 15 i 17 kwietnia 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami „Life Science Technologies” N.V. posiadało 757941 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 757941 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,79% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, zaś po transakcjach na dzień 17 kwietnia 2013 r. spółka posiadała 759103 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 759103 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,88% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 17 kwietnia 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Akcjonariat

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

17-04-2013 14:19:41 | Bieżący | EBI | 10/2013

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 16 kwietnia 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniach
9 – 12 kwietnia 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą
w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami „Life Science Technologies” N.V. posiadało 756462 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 756462 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,68% ogólnej liczby głosów, zaś po transakcjach na dzień 12 kwietnia 2013 r. posiadała 757.941 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 757941 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,79% w ogólnej liczbie głosów. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 12 kwietnia 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Aktualna struktura akcjonariatu

 

Zaciągnięcie pożyczki przez Emitenta Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

17-04-2013 13:48:59 | Bieżący | EBI | 9/2013

Zarząd Biogened S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2013 r. została udzielona Emitentowi pożyczka w kwocie 1.050.000 złotych. Pożyczkodawcą jest spółka „Life Science Technologies” N. V. z siedzibą w Holandii, zarejestrowana w Izbie Handlowej w Amsterdamie pod numerem 37127260, będąca większościowym akcjonariuszem Emitenta. Pożyczka została udzielona Emitentowi z terminem spłaty do końca czerwca 2013 r., a oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,6 proc. za każdy miesiąc spłaty. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

12-04-2013 14:35:40 | Bieżący | EBI | 8/2013

Zarząd BIOGENED S.A. (dalej Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 12 kwietnia 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o nabyciu w dniu 8 kwietnia 2013 r. przez „Med Investments Sp. z o.o.” S.K.A. z siedzibą w Łodzi od „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie 100.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta po cenie 17 złotych za 1 akcję, łącznie za cenę 1.700.000 złotych. Nabywca przed transakcją posiadał 1340 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 1340 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 0,102% ogólnej liczby głosów, zaś po transakcji posiada 101.340 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 101.340 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 7,726% w ogólnej liczbie głosów. Zbywca akcji przed transakcją posiadał 856462 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 856462 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 65,30% ogólnej liczby głosów, zaś po transakcji posiada 756462 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 756462 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 57,68% ogólnej liczby głosów. W załączeniu aktualna struktura akcjonariatu Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Aktualna struktura akcjonariatu

 

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego BIOGENED SA za 2012 rok Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

05-04-2013 12:47:14 | Bieżący | EBI | 6/2013

„Zarząd Emitenta informuje, że ulega zmianie termin przekazania raportu rocznego Emitenta za rok 2012 wskazany w raporcie bieżącym EBI nr 1/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. Raport roczny Emitenta za 2012 rok zostanie przekazany w dniu 8 kwietnia 2013 roku.”

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §14 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy o dofinansowanie Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

05-04-2013 10:11:19 | Bieżący | EBI | 5/2013

„Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 kwietnia 2013 r. zawarł z Ministrem Gospodarki w Warszawie, jako instytucją pośredniczącą II stopnia, umowę o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji projektu „Rozwój eksportu firmy Biogened” w ramach poddziałania 6.5.2.: „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, działania 6.5.: „Promocja polskiej gospodarki”, osi priorytetowej 6.: „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu objętego Umową wynosi 1.315.252,50 PLN, a czas jego realizacji obejmuje okres od 27.03.2012 do 30.04.2015.”

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zmiana animatora rynku dla akcji Emitenta Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

25-02-2013 14:13:16 | Bieżący | EBI | 4/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 lutego 2013 r. Emitent zawarł z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę o podtrzymywanie płynności na rynku NewConnect GPW. Podpisaną umowę doręczono Emitentowi w dniu 25 lutego 2013 r. Umowa wejdzie w życie 1 marca 2013 r. i zastąpi umowę o świadczenie usług Animatora Rynku dla akcji Emitenta zawartą z IDM S.A., obowiązującą do końca lutego 2013 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Informacja o zmianach w strukturze akcjonariatu BIOGENED SA Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

01-02-2013 14:33:15 | Bieżący | EBI | 2/2013

Zarząd BIOGENED SA (dalej Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 31 stycznia 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o nabyciu w dniu 28 stycznia 2013 r. przez Janusza Kruka 17.655 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za kwotę 300.135 złotych. Przed transakcją akcjonariusz posiadał 166 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowiło 12,66% w kapitale zakładowym Emitenta i 12,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na skutek transakcji udział akcjonariusza w kapitale zakładowym zwiększył się o 1,34%. Po transakcji akcjonariusz posiada łącznie 183.655 akcji, co stanowi 14% kapitału zakładowego Emitenta i daje prawo do 14% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W załączeniu aktualna struktura akcjonariatu Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Aktualna struktura akcjonariatu

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

31-01-2013 13:40:41 | Bieżący | EBI | 1/2013

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

– Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku – dnia 14 lutego 2013 r.
– Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – dnia 15 maja 2013 r.
– Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku – dnia 14 sierpnia 2013 r.
– Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – dnia 14 listopada 2013 r.
– Raport roczny za 2012 rok – dnia 30 kwietnia 2013 r.
Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych, będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ