EBI 2012

Zawarcie umów leasingu operacyjnego w celu sfinansowania inwestycji Biogened Spółka Akcyjna

21-12-2012 | Bieżący | EBI | 30/2012

Zarząd Emitenta BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że Spółka w dniu 20.12.2012 powzięła wiadomość o podpisaniu przez BZ WBK Leasing SA z siedzibą w Poznaniu jako Finansującego umów leasingu samochodów, których stroną jest Emitent jako Korzystający oraz podpisaniu przez BZ WBK Finanse & Leasing SA z siedzibą w Poznaniu jako Finansującego umowy leasingu urządzenia produkcyjnego, której stroną jest Emitent jako Korzystający. Umowy opiewają łącznie na wartość ofertową netto 1 193 999,74 PLN.
W ramach w/w zobowiązań Emitent zawarł umowy leasingu operacyjnego na okres 59 i 48 miesięcy w kwocie ofertowej netto 939 414,72 PLN na sfinansowanie zakupu samochodów, które ma związek z zakończeniem dotychczasowej umowy na długoterminowy wynajem samochodów oraz umowę leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy na sfinansowanie zakupu urządzenia do napełniania i zamykania tub termozgrzewalnych w kwocie ofertowej netto 254 585,02 PLN, w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa Emitenta.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Powołanie członka Rady Nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

18-12-2012 16:25:08 | Bieżący | EBI | 29/2012

Zarząd Biogened S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 17 grudnia 2012 roku, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Kruka na okres kadencji lat trzech.

Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect, życiorys nowego członka Rady Nadzorczej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biogened S.A. w dniu 17.12.2012 Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

18-12-2012 16:19:00 | Bieżący | EBI | 28/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17.12.2012 r.

Ponadto Emitent informuje, że w związku z podjętą w dniu 17.12.2012 r. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dokonano zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki, którego treść przed zmianą brzmiała:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.115.550,00 zł i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000, 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda”,

zaś po zmianie otrzyma brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.120.550,00 zł i nie więcej niż 16.115.550,00 zł i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda”,

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana po jego sporządzeniu przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Treść podjęctych uchwał NWZA 17.12.2012

 

Rozwiązanie umowy z podmiotem świadczącym usługi Autoryzowanego Doradcy Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

17-12-2012 18:11:54 | Bieżący | EBI | 27/2012

Zarząd Emitenta informuje, że Emitent wypowiedział ze skutkiem na dzień 16 grudnia 2012 roku umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradcy zawartą z Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem rozwiązanej umowy było świadczenie przez Capital One Advisers Sp. z o.o. usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta w rozumieniu postanowień Rozdziału VI Oddziału I Regulaminu ASO.Podstawa prawna: § 18 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

14-12-2012 15:17:28 | Bieżący | EBI | 26/2012

Zarząd Biogened S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym pisma Pana Andrzeja Kuźmy z dnia 14.12.2012 r., zawierającego oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Biogened S.A. bez podania przyczyny rezygnacji.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Wypowiedzenie umowy z jednym z Animatorów Rynku Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

30-11-2012 16:30:40 | Bieżący | EBI | 25/2012

Zarząd Emitenta informuje, że Emitent wypowiedział ze skutkiem na dzień 30 listopada 2012 roku, umowę o świadczenie usług Animatora Rynku przez Dom Maklerski PKO BP SA z siedzibą w Warszawie.
Obecnie obowiązuje jeszcze zawarta w dniu 24 sierpnia 2011 roku umowa o świadczenie usług Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu dla akcji Emitenta zawarta z IDM S.A. co zapewnia ciągłość obsługi Animatora dla akcji Biogened S.A.Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Odwołanie Prokurenta, powołanie Prokurenta Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

22-11-2012 16:38:25 | Bieżący | EBI | 24/2012

Zarząd spółki BIOGENED S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2012 roku podjął uchwałę w sprawie odwołania Pani Krystyny Pawlak z funkcji prokurenta samoistnego. W miejsce Pani Krystyny Pawlak, także uchwałą podjętą w dniu 21 listopada 2012 roku Zarząd na funkcję prokurenta samoistnego powołał Pana Jacka Grzegorzewskiego. Także w dniu 21 listopada 2012 roku kolejną uchwałą Zarząd odwołał dotychczasową prokurę samoistną Pani Doroty Skorupy i udzielił jej prokury łącznej z członkiem zarządu.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegański – Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17 grudnia 2012 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

19-11-2012 15:08:25 | Bieżący | EBI | 23/2012

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 grudnia 2012 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii F oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji – serii F.

7. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji – serii F.

8. Uchwała w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 1 grudnia 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

PODSTAWA PRAWNA:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekt uchwał NWZA

uchwała zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

 

Korekta prognoz przychodów ze sprzedaży na koniec 2012 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

14-11-2012 17:54:45 | Bieżący | EBI | 22/2012

Zarząd Biogened S.A. w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie kwartalnym za III kwartał 2012 r. oraz w odniesieniu do raportu EBI nr 2/2012, data publikacji 20 stycznia 2012 r., informuje, że zmieni się prognozowana przez Zarząd na koniec roku 2012 wartość przychodów ze sprzedaży.

W treści raportu EBI nr 2/2012 z 20.01.2012 Zarząd Spółki informował, że prognoza będzie następująca:

– Przychody ze sprzedaży: 35.400 tys. zł

– Wynik finansowy netto: 2.200 tys. zł

W raporcie tym poinformowano także, że możliwość realizacji prognozy wyników finansowych będzie w znacznym stopniu uzależniona od rozwoju sytuacji na rynku w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2012 roku znowelizowanej ustawy o refundacji leków oraz wprowadzania jej ewentualnych dalszych zmian. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku Spółka podejmowała działania mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków wejścia w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy o refundacji leków poprzez zwiększanie sprzedaży dermokosmetyków i suplementów diety w miejsce zmniejszonej sprzedaży leków, co w opinii Zarządu znajdzie odzwierciedlenie w niższej niż prognozowana wartości sprzedaży na koniec roku. Prognozy wielkości sprzedaży zdaniem Zarządu nie uda się jednak osiągnąć i w związku z osiągniętymi już wynikami finansowymi za trzy kwartały 2012 r., Zarząd niniejszym koryguje prognozę w zakresie sprzedaży i w miejsce 35.400 tys. PLN Spółka planuje uzyskać 25.200 tys. PLN ze sprzedaży, ale nie odbędzie się to kosztem obniżenia prognozowanego wyniku finansowego netto. Prognozę w zakresie zysku netto w wysokości 2.200 tys. PLN Zarząd podtrzymuje.

Dlatego też Zarząd podaje raz jeszcze skorygowaną prognozę, która jest następująca:

– Przychody ze sprzedaży: 25.200 tys. zł

– Wynik finansowy netto: 2.200 tys. zł

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zaciągnięcie pożyczki przez Emitenta Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

25-10-2012 16:31:40 | Bieżący | EBI | 20/2012

Zarząd Biogened S.A. informuje, że w dniu 24.10.2012 została udzielona Emitentowi pożyczka w kwocie 2.075.000,00 złotych. Pożyczkodawcą jest spółka Life Science Technologies N. V. z siedzibą w Holandii (zarejestrowana w Izbie Handlowej w Amsterdamie, nr rejestru 37127260), która jest większościowym akcjonariuszem Emitenta. Pożyczka została udzielona Emitentowi z terminem spłaty do dnia 31.12.2012 r., oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,6 proc. miesięcznie. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na finansowanie planowanych działań wspierających sprzedaż oraz promocję Biogened S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 24.10.2012 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

25-10-2012 16:28:02 | Bieżący | EBI | 19/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączonym do raportu pliku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbyło się w dniu 24.10.2012 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

uchwały podjęte NZWA

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 24 października 2012 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

27-09-2012 13:10:17 | Bieżący | EBI | 18/2012

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 24 października 2012 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Biogened” S.A. z dnia 3 listopada 2011 roku.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 8 października 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

PODSTAWA PRAWNA:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

ogłoszenie o zwołaniu

Projekt uchwał NWZA

uchwała zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

 

Zawarcie umów o kredyty z bankiem Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

24-07-2012 16:54:16 | Bieżący | EBI | 16/2012

Zarząd Biogened SA (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 23.07.2012 r., trzech umów z bankiem – Bank Zachodni WBK S.A., na mocy których Spółce zostały udzielone trzy kredyty:

1) dwa kredyty z przeznaczeniem na spłatę dotychczasowego zadłużenia Spółki w kwocie 8.245.000 PLN uzyskanego w bankach kredytujących obecnie podstawową działalność Spółki; z terminami spłaty do: 22.07.2013 r. i 18.06.2015 r.

2) jeden kredyt odnawialny w rachunku kredytowym (obrotowy rewolwingowy) z przeznaczeniem na finansowanie nakładów na prace rozwojowe, badawcze i wdrożeniowe produktów leczniczych, suplementów diety i dermokosmetyków do kwoty 3.500.000 PLN Posiadana ilość środków (łącznie własnych i pochodzących z kredytu) będzie determinowała zakres i rodzaj podejmowanych przedsięwzięć. Termin całkowitej spłaty kredytu ustalono na dzień 18.06.2015 r.

Zabezpieczeniem kredytów są: hipoteka, zastaw rejestrowy na zapasach, przelew wierzytelności z tytułu umów handlowych, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia, weksle własne in blanco, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi.

Kredyty zostały postawione do dyspozycji Spółki w dniu podpisania umowy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

 

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

21-06-2012 20:44:41 | Bieżący | EBI | 15/2012

Emitent informuje, że w związku z podjętymi w dniu 20 czerwca 2012 r. uchwałami ZWZA Biogened S.A. dokonały się następujące zmiany w składzie organu zarządzającego i nadzorczego Emitenta.

W związku z upływem kadencji dotychczasowego Prezesa Zarządu – Jacka Płucienniczaka, funkcję Prezesa Zarządu przejął dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Biogened S.A.- Andrzej Grzegorzewski.

Jacek Płucienniczak nadal pozostanie związany ze Spółką na stanowisku Dyrektora Operacyjnego Biogened S.A. i będzie odpowiedzialny za działania spółki w zakresie Business Development, Product Development, działania Logistyki, Produkcji i Kontroli Jakości – Zapewnienia Jakości oraz za monitoring kosztów zgodny z założonym budżetem spółki.

Obecny skład Zarządu Biogened S.A. przedstawia się więc następująco:
– Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
– Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Pan Andrzej Grzegorzewski jest przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem w branży. W załączeniu Spółka przedstawia życiorys nowego Prezesa Zarządu.

Ponadto w związku z upływem kadencji Marka Stefańczyka – członka Rady Nadzorczej – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.06.2012 dokonało zmian w jej składzie w związku z którymi obecny skład Rady Nadzorczej Biogened S.A. przedstawia się więc następująco:

– Urszula Grzegorzewska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Andrzej Kuźma – Członek Rady Nadzorczej
– Andrzej Możyszek – Członek Rady Nadzorczej
– Anna Kowalska – Członek Rady Nadzorczej
– Sylwia Grzegorzewska – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 3ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Załączniki:

Andrzej Grzegorzewski-życiorys

 

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biogened S.A. w dniu 20.06.2012 Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

21-06-2012 16:42:15 | Bieżący | EBI | 14/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbyło się w dniu 20.06.2012.

Ponadto Emitent informuje, że w Statucie Emitenta w związku z Podjętą uchwałą nr 18 dokonają się następujące zmiany w statucie:

1) postanowienie §7 ust. 3 Statutu Spółki związane z prawem głosu z akcji:

Było §7 ust. 3:

„Na każdy udział przypada jeden głos.”

Jest §7 ust. 3:

„Na każdą akcję przypada jeden głos.”

2) postanowienie §9 ust. 2 Statutu Spółki związane głosowaniem nad powołaniem i odwołaniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

Było §9 ust. 2:

„Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 2/3 (dwóch trzecich) głosów.”

Jest §9 ust. 2:

„Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 4/5 (czterech piątych) głosów.”

3) postanowienie §11 ust. 1 Statutu Spółki określające liczbę członków Rady Nadzorczej:

Było §11 ust. 1:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie.”

Jest §11 ust. 1:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie.”

4) postanowienie §11 ust. 3 Statutu Spółki związane z odwoływaniem członków Rady Nadzorczej:

Było §11 ust. 3:

„Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.”

Jest §11 ust. 3:

„Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 4/5 (czterech piątych) głosów.”

5) postanowienie §12 ust. 2 litera f) Statutu Spółki związane z rozszerzeniem kompetencji Rady Nadzorczej:

Było §12 ust. 2 litera f):

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.”

Jest §12 ust. 2 litera f):

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności powoływanie, odwoływanie członka lub członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.”

6) postanowienie §14 ust. 1 Statutu Spółki związane z rozszerzeniem kompetencji Rady Nadzorczej:

Było §14 ust. 1:

„Zarząd Spółki składa się z 1 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów,
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Jest §14 ust. 1:

„Zarząd Spółki składa się z 1 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów,
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą.”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Statut Biogened S A

Treść podjetych uchwał ZWA BIOGENED S A w dniu 20 06 2012

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Biogened S.A. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

06-06-2012 14:50:58 | Bieżący | EBI | 13/2012

Zarząd Biogened S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie z dniem 4 czerwca 2012 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 11.441.850,00 zł do kwoty 13.115.550,00 zł, tj. o 167.370 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja.

Obecnie kapitał zakładowy Biogened S.A. dzieli się więc na 1.311.555 sztuk akcji zwykłych, a aktualna struktura kapitału przedstawia się następująco:

· 741.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii A

· 300.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B

· 100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C

· 2.655 Akcji zwykłych na okaziciela serii D

· 167.370 Akcji zwykłych na okaziciela serii E

Tym samym w związku z dokonanym wpisem podwyższenia kapitału zakładowego zmieniła się § 4 ust. 1 treści Statutu Biogened S.A. w następującym zakresie:

Było:

§ 4 ust 1. statutu

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.441.850,00 i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda.”

Jest:

§ 4 ust. 1 statutu

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.115.550,00 zł i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000, 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda.”

Podstawa prawna raportu:

§ 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biogened S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

30-05-2012 16:49:51 | Bieżący | EBI | 12/2012

Zarząd Biogened S.A. informuje o wpłynięciu w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2012 roku, projektu Uchwały nr 18, zgłoszonej do porządku obrad w pkt 11) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 r. Zgłoszenie pochodzi od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszony projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Projekt uchwały nr 18 zgłoszony przez akcjonariusza w dniu 30 maja 2012

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 20 czerwca 2012 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

18-05-2012 15:21:04 | Bieżący | EBI | 11/2012

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 20 czerwca 2012 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99,z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2011 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia wobec członka Zarządu zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi i udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w kwocie nie mniejszej niż 50.000 złotych i nie większej niż 20.000.000 złotych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w ramach oferty publicznej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, mianowicie:

a) §4 ust. 1 (podwyższenie widełkowe kapitału zakładowego);

b) §7 ust. 3 (prawo głosu z akcji);

c) §9 ust. 2 (podwyższenie wymaganej większości głosów dla powołania, odwołania członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej do 4/5 (czterech piątych);

d) §11 ust. 1 (liczba członków Rady Nadzorczej);

e) §11 ust. 3 (podwyższenie wymaganej większości głosów dla odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji do 4/5 (czterech piątych);

f) §12 ust. 2 litera f (rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej do powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu Spółki);

g) §14 ust. 1 (powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki także na mocy uchwały Rady Nadzorczej).

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na odpłatne ustanowienie na nieruchomościach należących do Spółki prawa użytkowania oraz wyrażenia zgody na odpłatne zbycie niektórych nieruchomości należących do Spółki.

18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 4 czerwca 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A.

Projekty uchwał

uchwała zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

 

Zakończenie subskrypcji akcji serii E Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

11-05-2012 19:54:51 | Bieżący | EBI | 9/2012

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały NR 5 NWZA Biogened S.A. z dnia 3 listopada 2011 roku Zarząd Biogened S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata. (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
W dniu 3 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. podjęło Uchwałę NR 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Subskrypcja została rozpoczęta z dniem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, tj. w dniu 3 listopada 2011 r.
Subskrypcja została zakończona dnia 27 kwietnia 2012 r. W tym dniu Zarząd złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego (zaprotokołowane w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 4657/2012 przez notariusza Mariusza Wróblewskiego w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1.

2. Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umów Objęcia Akcji Serii E zawartych w okresie od 2 lutego 2012 r. do 27 kwietnia 2012 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 500 sztuk i nie więcej niż 500.000 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 167.370 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
– 120.000 sztuk akcji serii E zostało objętych po cenie emisyjnej równej 17,50 zł za jedną akcję serii E.
– 47.370 sztuk akcji serii E zostały objętych po cenie emisyjnej równej 19,00 zł za jedną akcję serii E.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 3 (słownie: trzy) inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Umowy Objęcia Akcji Serii E zostały zawarte z 3 (słownie: trzy) inwestorami w dniach od 2 lutego 2012 r. do 27 kwietnia 2012 roku.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii Ę wyniosły 132.675,00 zł, przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego),
b) wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 118.300,00 zł,
d) promocji oferty – 0,00 zł.
e) inne koszty (opłaty skarbowe, notarialne) – 14.375,00 zł
Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii E wynosi 3.000.030,00 zł.

Koszty emisji poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji pomniejszą kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Prognoza wyników finansowych Spółki za I kwartał 2012 roku Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

13-04-2012 18:37:46 | Bieżący | EBI | 7/2012

Zarząd Biogened S.A. na podstawie wstępnych danych finansowych za I kwartał 2012 roku przekazuje informację dotyczącą szacowanych przychodów ze sprzedaży oraz prognozę wyniku finansowego za I kwartał 2012 roku.

Spółka szacuje, że za I kwartał 2012 roku uzyskane przychody netto ze sprzedaży wyniosą
7.985 tys. zł a zysk netto 515 tys. zł. W porównywalnym okresie, obejmującym I kwartał 2011 r., spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 6.493 tys. zł, natomiast zysk netto wyniósł 200 tys. zł. Oznacza to, iż w I kwartale 2012 roku, w stosunku do I kwartału roku 2011 przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 22,9 %, a zysk netto wzrósł o 157,5 %.
Uzyskane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2012 roku stanowić będą według szacunków Spółki ponad 22,56% rocznych prognozowanych przychodów ze sprzedaży, a wynik finansowy netto ponad 23,41% szacowanego rocznego zysku netto za 2012 rok (zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2012 przekazanym w dniu 20.01.2012 r.

W zawiązku z osiągniętymi wynikami finansowymi za I kwartał 2011 r. Spółka podtrzymuje prognozy finansowe na cały 2012 r., które zostały podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 2/2012.

Wskazane wyniki osiągnięto dzięki podjętym w minionym roku działaniom o charakterze organizacyjnym oraz umiejętności wykorzystania wiedzy wynikającej z nowych przepisów i praktyki jej stosowania w stosunku do producentów. Spółka jest dzięki temu w stanie, w znacznie większym stopniu realizować założenia dotyczące prowadzenia działalności operacyjnej.
Ponadto, posiadanie przez Spółkę w portfolio produktowym, obok leków, także suplementów diety oraz dermokosmetyków, zapewnia bezpieczną podstawę działalności i źródło generowania przychodów zarówno z obecnych produktów jak i nowo wdrażanych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Zmiana podmiotu świadczącego usługi Autoryzowanego Doradcy Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

22-02-2012 17:00:55 | Bieżący | EBI | 6/2012

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 22 lutego 2012 roku Umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Capital One Advisers Sp. z o.o. usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta w rozumieniu postanowień Regulaminu ASO. Umowa wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2012 roku i została zawarta na czas nieokreślony.

Zawarcie powyżej opisanej umowy jest następstwem złożenia przez Emitenta wypowiedzenia zlecenia świadczenia usługi doradczej dotychczasowemu Autoryzowanemu Doradcy tj. spółce Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. Pismo z decyzją Emitenta wynikającą z powodów ekonomicznych zostało przyjęte przez dotychczasowego Autoryzowanego Doradcę – Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 21 lutego 2012 r., w związku z czym po tym dniu, czyli od 22 lutego 2011 podmiot ten przestał pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta.

Podstawa prawna: § 18 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Korekta raportu bieżącego numer 3/2012 dotycząca przekazywania raportów okresowych w 2012 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

31-01-2012 16:50:45 | Bieżący | EBI | 4/2012

Emitent dokonuje korekty raportu bieżącego nr 3/2012 z 31 stycznia 2012 r. dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2012 r. W raporcie bieżącym nr 3/2012 jako dzień przekazania Raportu Rocznego za 2011 rok podano 22 czerwca 2012 r. Właściwa data przekazania raportu rocznego za rok 2011 to 30 kwietnia 2012 roku. Treść raportu bieżącego nr 3/2012 po korekcie:

„Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:

– Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – dnia 14 lutego 2012 r.
– Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – dnia 15 maja 2012 r.
– Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku – dnia 14 sierpnia 2012 r.
– Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – dnia 14 listopada 2012 r.

– Raport roczny za 2011 rok – dnia 30 kwietnia 2012 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych, będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.”

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

31-01-2012 15:51:24 | Bieżący | EBI | 3/2012

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:

– Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – dnia 14 lutego 2012 r.
– Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – dnia 15 maja 2012 r.
– Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku – dnia 14 sierpnia 2012 r.
– Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – dnia 14 listopada 2012 r.

– Raport roczny za 2011 rok – dnia 22 czerwca 2012 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych, będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Prognoza wyniku na rok 2012 Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

20-01-2012 16:03:02 | Bieżący | EBI | 2/2012

Zarząd Emitenta BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi, przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników na 2012 rok.

Przychody ze sprzedaży : 35.400 tys. zł
Wynik finansowy netto : 2.200 tys. zł

Przy konstruowaniu prognozy na 2012 rok Spółka uwzględniła pozyskanie środków z emisji akcji serii E oraz realizację celów emisyjnych. Środki z emisji zostaną wykorzystane m.in. na zwiększenie działań marketingowych dla dermokosmetyków i suplementów diety oraz na wprowadzenie do obrotu leków z kategorii ośrodkowego układu nerwowego. Działania te pozwolą na osiągnięcie prognozowanych wyników.
Możliwość realizacji prognozy wyników finansowych będzie w znacznym stopniu uzależniona od rozwoju sytuacji na rynku w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2012 roku znowelizowanej ustawy o refundacji leków oraz wprowadzaniu jej ewentualnych dalszych zmian.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Prognoza wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2011 Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

13-01-2012 16:01:55 | Bieżący | EBI | 1/2012

Zarząd Biogened S.A. na podstawie wstępnych danych finansowych za IV kwartał 2011 roku przekazuje informację dotyczącą szacowanych przychodów ze sprzedaży oraz prognozę wyniku finansowego za 2011 rok.

Spółka szacuje, że za rok 2011 uzyskane przychody netto ze sprzedaży wyniosą 24.754 tys. zł a zysk netto 680 tys. zł.
W roku 2011, w stosunku do roku 2010 przychody netto ze sprzedaży wzrosły o ok.16 %. Wzrost sprzedaży nastąpił na skutek kontynuacji przez Spółkę procesu rynkowego rozwoju portfolio leków poprzez wprowadzenie na rynek pięciu nowych preparatów w zakresie chorób centralnego układu nerwowego tj. schizofrenia, choroba Alzhaimera, choroby Parkinsona, demencji starczej oraz choroby nowotworowej piersi.
W roku 2011 prognozowany zysk netto Spółki wyniesie 680 tys. zł (w porównaniu do 1.406 tys. zł w roku 2010). Należy jednak zauważyć, iż na wynik 2010 roku wpłynęło zdarzenie jednorazowe w postaci sprzedaży udziałów w spółce zależnej o wartości 2,9 mln zł. Poprawę wyników finansowych potwierdza natomiast analiza zmian w zakresie poziomu zysku na sprzedaży oraz zysku operacyjnego. W roku 2011, według szacunków Spółki zysk ze sprzedaży wyniesie 1.641 tys. zł (w porównaniu do straty 28 tys. zł w roku 2010), natomiast zysk operacyjny 1.721 tys. zł (w porównaniu do straty 268 tys. zł w roku 2010).

Na poziom osiągniętych przychodów ze sprzedaży w 2011 roku istotnie wpłynęły wchodzące w życie od dnia 01 stycznia 2012 przepisy ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych bez towarzyszących temu procesowi rozporządzeń i informacji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Niejasna sytuacja dotycząca nowych regulacji prawnych spowodowała nieprzewidywalność zachowań podmiotów działających na rynku hurtowym i aptecznym. Zjawisko stagnacji na początku czwartego kwartału 2011 roku przekształciło się w ostatnim miesiącu kończącym rok we wzrost sprzedaży na linii hurtownia – apteka – pacjent, ale bez wyraźnego trendu zakupowego od producentów.
W chwili obecnej, pospiesznie publikowane w postaci obwieszczeń, listy leków refundowanych nie zawierają wielu preparatów, dla których zakończył się proces negocjacji producentów z Ministerstwem Zdrowia. W przypadku Biogened S.A. dotyczy to trzech preparatów. Znajdą się one według informacji uzyskanych w Ministerstwie Zdrowia na nowej liście, którą ministerstwo planuje ogłosić w ostatnich dniach miesiąca lutego 2012 r.
Sytuacja zmienności list i braku pewności co do ich ostatecznego kształtu nie tylko powstrzymuje w chwili obecnej hurtownie i apteki od dokonywania zakupów preparatów, które nie znajdują się w dotąd publikowanych obwieszczeniach, ale grozi także koniecznością przyjmowania ich zwrotów przez producentów.
Z uwagi na to, iż segment sprzedaży leków jest segmentem niezwykle istotnym z punktu widzenia konsumentów należy oczekiwać, iż obecna sytuacja ma charakter przejściowy, a problemy związane z wprowadzaniem nowego systemu refundacji produktów leczniczych zostaną wkrótce rozwiązane przez Ministerstwo Zdrowia.

Spółka dzięki podjętym w minionym roku działaniom o charakterze organizacyjnym oraz wiedzy wynikającej z nowych przepisów i praktyki jej stosowania w stosunku do producentów, jest w stanie w znacznie większym stopniu realizować założenia dotyczące prowadzenia działalności operacyjnej.
Ponadto, posiadanie przez Spółkę w portfolio produktowym, obok leków, także suplementów diety oraz dermokosmetyków, zapewnia bezpieczną podstawę działalności i źródło generowania przychodów oraz poprawy wyników finansowych w kolejnych okresach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ