EBI 2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 3 listopada 2011 roku Biogened Spółka Akcyjna

10-11-2011 15:01:26 | Bieżący | EBI | 15/2011

Na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm.) Zarząd BIOGENED S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 listopada 2011 roku i którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

– Life Science Technologies N.V. (LST N.V.) – akcjonariusz uczestniczył w dniu 03.11.2011 r. w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. posiadając:
a) liczba posiadanych akcji przez akcjonariusza: 1.057.870 akcji
b) liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.057.870 głosów
c) udział głosów w liczbie głosów z posiadanych akcji: 100%
d) udział LST N.V. w ogólnej liczbie głosów na NWZ BIOGENED S.A. w dniu 03.11.2011 stanowił: 92,46%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Biogened S.A. z dnia 03 listopada 2011 roku Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

04-11-2011 15:53:33 | Bieżący | EBI | 14/2011

Zarząd Spółki Biogened S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 03 listopada 2011 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

treść podjętych uchwał na NWZA BIOGENED SA w dniu 03.11.2011

 

Powołanie członków Rady Nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

04-11-2011 15:47:24 | Bieżący | EBI | 13/2011

Zarząd Biogened S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 03 listopada 2011 roku, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pana Andrzeja Grzegorzewskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Panią Urszulę Grzegorzewską
3. Panią Sylwię Grzegorzewską

Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej zostaną zamieszczone na stronie internatowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Odwołanie członków Rady Nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

04-11-2011 15:40:35 | Bieżący | EBI | 12/2011

Zarząd Biogened S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 03 listopada 2011 roku odwołało Pana Andrzeja Kuźmę – z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Panią Annę Kowalską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Korekta Raportu bieżącego nr 10/2011 „Informacja Spółki Biogened S.A. dotycząca stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect” Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

13-10-2011 18:37:57 | Bieżący | EBI | 11/2011

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2011 emitent informuje, że w załączniku do Raportu w dokumencie „Dobre Praktyki BIOGENED S.A.” został popełniony błąd. W punkcie 3.8 podano niepełną informację.
Emitent w załączeniu przesyła prawidłowy dokument „Dobre Praktyki BIOGENED S.A.”Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Dobre Praktyki BIOGENED S.A

 

Informacja Spółki Biogened S.A. dotycząca stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

13-10-2011 16:57:59 | Bieżący | EBI | 10/2011

Zarząd Spółki Biogened S.A. przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Dobre Praktyki BIOGENED S.A

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Biogened S.A. na dzień 03 listopada 2011 roku Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

04-10-2011 16:45:33 | Bieżący | EBI | 9/2011

Zarząd Spółki BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, informuje o zwołaniu na dzień 03 listopada 2011 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał Zarząd Spółki Biogened S.A. przekazuje w postaci załączników.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) – 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 03.11.2011

Opinia Zarządu ws wyłączenia prawa poboru

 

Zawarcie umowy z Animatorem Rynku Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

31-08-2011 09:41:49 | Bieżący | EBI | 8/2011

Zarząd Spółki BIOGENED S.A. informuje, że w wyniku umów zawartych z Domem Maklerskim IDM S.A., z siedzibą w Krakowie oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, podmioty te będą pełniły funkcję animatora rynku dla akcji Biogened S.A. W związku z brakiem sprzeciwu ze strony Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (komunikaty GPW z dnia 30.08.2011 r.) umowy z obydwoma animatorami wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

24-08-2011 14:14:55 | Bieżący | EBI | 7/2011

Zarząd Spółki BIOGENED S.A. informuje, iż dnia 23 sierpnia 2011r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 1101/2011, w której postanawia:
1. określić dzień 31 sierpnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 741.530 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C i 2.655 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BIOGENED S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBIOGN00018”;
2. notować akcje, o których mowa w pkt. 1 na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BIOGENED” i oznaczeniem „BGD”.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A,B,C i D Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

18-08-2011 17:35:29 | Bieżący | EBI | 6/2011

Zarząd Biogened S.A. informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2011 roku został złożony do kancelarii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla:
– 741.530 (siedemset czterdziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu) akcji serii A,
– 300.000 (trzystu tysięcy) akcji serii B,
– 100.000 (stu tysięcy) akcji serii C,
– 2.655 (dwóch tysięcy sześćset pięćdziesięciu pięciu) akcji serii D,
o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złoty) każda.Proponowana data pierwszego notowania to 31 sierpnia 2011r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

18-08-2011 12:11:34 | Bieżący | EBI | 5/2011

Zarząd Spółki BIOGENED S.A. powziął wiadomość, iż na mocy Uchwały nr 1078/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki BIOGENED S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda:
– 741.530 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii A,
– 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B,
– 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,
– 2.655 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji serii D.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

12-08-2011 14:31:03 | Bieżący | EBI | 3/2011

Zarząd BIOGENED S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych
w 2011 roku:
•raport kwartalny za II kwartał 2011 – publikacja w dniu 16 sierpnia 2011,
•raport kwartalny za III kwartał 2011 – publikacja w dniu 14 listopada 2011,Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

29-07-2011 13:25:25 | Bieżący | EBI | 2/2011

Zarząd Spółki Biogened S.A.informuje, iż w dniu 26 lipca 2011 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dotyczący 741 530 akcji serii A, 300 000 akcji serii B, 100 000 akcji serii C, oraz 2 655 akcji serii D o wartości nominalnej 10,00 zł. każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Autoryzowanego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Uzyskanie dostępu do EBI Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

29-07-2011 13:20:32 | Bieżący | EBI | 1/2011

Zarząd Spółki Biogened S.A. informuje, iż w dniu 27 lipca 2011 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., będąca Organizatorem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji. W związku z powyższym, od dnia dzisiejszego, tj. 29 lipca 2011 roku Biogened S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu GPW z dnia 20.05.2011 r.-
„Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.”

 • Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ