ESPI 2019

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 12.6.2019 BIOGENED S.A.

12-06-2019 | Bieżący | ESPI | 139/2019

 

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 12.6.2019r.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie - posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 36,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 69,16% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 12.6.2019r.

2. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema. Malta - posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 16,28% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 30,50% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 12.6.2019 r.Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie zmian w porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 12.06.2019 r. BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 137/2019

 

Zarząd spółki Biogened S.A. _dalej: "Emitent"_, wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na żądanie akcjonariusza z dnia 22.05.2019 r. wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12.06.2019 r. na godz. 12:00. Po zmianie porządek obrad WZA przedstawia się następująco:


1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok. 
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej 
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowy punkt 15. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12.06.2019 r. przekazane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 135/2019 pozostają bez zmian.


Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu 


Załączniki: 

Projekt Uchwały ZWZA


_____________________________________

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A. 

17-05-2019 11:36:20 | Bieżący | ESPI | 136/2019


Zarząd Biogened S.A. dalej "Emitent" informuje, że w dniu 17.05.2019 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. _dalej "Warunki Emisji I"_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. _dalej "Warunki Emisji II"_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.


Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu 


Załączniki:

Zaswiadczenie o Zgodnosci 2019-03-31


_____________________________________

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12.06.2019 r. BIOGENED S.A. 

Bieżący | ESPI | 135/2019

Zarząd spółki Biogened S.A. _dalej Emitent_ zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok. 
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok. 
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 27 maja 2019 r.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku pod nazwą "Ogłoszenie o zwołaniu" do niniejszego raportu.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu 
 

Załączniki:


_____________________________________
Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 134/2019


      Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 16.04.2019 r. otrzymał zawiadomienie od Agio Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie, przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623_ o nabyciu przez tę spółkę w dniu 11.04.2019 r. 55.965 sztuk akcji Emitenta, co odpowiadało 2,28% kapitału zakładowego Emitenta. Tym samym ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Emitenta o 2,28%. Nabycie akcji nastąpiło w alternatywnym systemie obrotu. Zawiadamiający wskazał, że przed zawarciem transakcji z dnia 11.04.2019 r. posiadał 948.590 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 38,62% kapitału zakładowego i uprawniało do 948.590 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 38,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po zawarciu umowy z dnia 11.04.2019 r. ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie posiada 1.004.555 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 40,90 % kapitału zakładowego i uprawnia do 1.004.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 40,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
Zawiadamiający wskazał - w wykonaniu obowiązku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych – że inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Agio Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie nie posiadają akcji spółki Emitenta. ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych w Warszawie nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 w/w ustawy.
Zawiadamiający poinformował również Emitenta – w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych – że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ tej ustawy.

Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu 

_____________________________________

Zawarcie umów pożyczek BIOGENED S.A

Bieżący | ESPI | 133/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ zawiadamia o zawarciu w dniu 20.03.2019 r. między Emitentem a Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej "Pożyczkodawca"_ dwóch umów pożyczek opiewających na łączną kwotę 1.356.538,76 PLN. Pożyczki zostaną wykorzystane na sfinansowanie zakupu na własność Emitenta nowych maszyn i urządzeń do badania jakości i produkcji dermokosmetyków w jego siedzibie w Łodzi. Umowy te wpisują się w realizowaną przez Emitenta strategię rozwoju technologicznego i stałego unowocześniania linii produkcyjnych.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu

Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu 

 

_____________________________________

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A. 
Bieżący | ESPI | 132/2019

Zarząd Biogened S.A. dalej "Emitent" informuje, że w dniu 15.02.2019 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. _dalej "Warunki Emisji I"_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. _dalej "Warunki Emisji II"_, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu

Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu 

 

Załącznik: Zaświadczenie o zgodności

_____________________________________

Zawarcie umowy pożyczki BIOGENED S.A. 

Bieżący | ESPI | 131/2019

Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ zawiadamia o zawarciu w dniu 14.02.2019 r. między Emitentem a Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej "Pożyczkodawca"_ umowy pożyczki. Łączna wysokość pożyczki wynosi 1.375.656 PLN brutto i zostanie wykorzystana na sfinansowanie nabycia przez Emitenta na własność nowej linii produkcyjnej, która będzie wykorzystywana do produkcji dermokosmetyków w jego siedzibie w Łodzi. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, spłata będzie następować w miesięcznych równych ratach, a termin spłaty przypada na 20.01.2025 r. Zabezpieczenie umowy stanowi: weksel in blanco Emitenta, sądowy zastaw rejestrowy na nabywanej linii produkcyjnej, umowa ubezpieczenia zawarta na rzecz Pożyczkodawcy oraz oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 4 KPC w zakresie wydania Pożyczkodawcy przedmiotu zastawu rejestrowego.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 

Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu