espi_108

RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 108 / 2017      
  Data sporządzenia: 2017-09-08                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  BIOGENED S.A.  
  Temat                    
  Emisja obligacji serii BGD0920  
  Podstawa prawna                
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 8 września 2017 r. doszła do skutku emisja 5.000 sztuk zwykłych obligacji na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej 1.000,00 zł _jeden tysiąc złotych_ każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł _pięć milionów złotych_. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2_ ustawy o obligacjach na podstawie uchwały Zarządu Emitenta Nr 19/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii BGD0920. Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Dzień wykupu obligacji przypada na 8 września 2020 roku. Obligacje są oprocentowane, a oprocentowanie jest zmienne według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę oraz, począwszy od drugiego okresu odsetkowego, powiększonej o wynagrodzenie dodatkowe, którego wysokość zależeć będzie od wartości wskaźnika dźwigni finansowej. Obligacje nie mają formy dokumentu. Do czasu rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., czynności związane z prowadzeniem ewidencji Obligacji i dokonywaniem w imieniu Emitenta wypłat świadczeń z Obligacji zostały powierzone Alior Bank S.A.. Pod warunkiem rejestracji w KDPW S.A., Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii BGD0920 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub Bondspot S.A.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.
 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_  
     

INFORMACJE O PODMIOCIE


    BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA    
    91-342   Łódź    
    Pojezierska   99    
    9471856923      

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2017-09-08 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu  
  2017-09-08 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu    Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Emisja obligacji serii BGD0920
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail  
NIP 9471856923
REGON  
Data sporzadzenia 2017-09-08
Rok biezacy 2017
Numer 108