ESPI 2018

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy BIOGENED S.A. BIOGENED S.A.
16-02-2018 | Bieżący | ESPI | 121/2018 

Zarząd Biogened S.A. dalej "Emitent" informuje, że w dniu 16 lutego 2018 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. dalej "Warunki Emisji I", wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. dalej "Warunki Emisji II", wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Załączniki:
zaswiadczenie o zgodnosci 

________________________________________

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku Biogened Spółka Akcyjna

14-02-2018 | Kwartalny | EBI | 2/2018

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu

Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport za IV kwartał 2017

________________________________________

Wyznaczenie przez Zarząd Bondspot S.A. pierwszego dnia notowania obligacji serii BGD0920 BIOGENED S.A.

09-02-2018 17:41:07 | Bieżący | ESPI | 119/2018

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 09 lutego 2018 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 09 lutego 2018 r. przez Zarząd BondSpot S.A. uchwały nr 32/18 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki Biogened S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą, określono dzień 13 lutego 2018 r. jako pierwszy dzień notowań 5.000 _pięć tysięcy_ obligacji na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej 1.000 złotych _jeden tysiąc_ każda, wyemitowanych przez Emitenta, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBIOGN00034. Ostatnim dniem notowań w/w serii obligacji będzie 27 sierpnia 2020 r., jednostką obrotu 1 sztuka, a jednostką obligatoryjną 100 sztuk obligacji. Obligacje mają być notowane w systemie pod symbolem BGD0920.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

________________________________________

Wyznaczenie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. pierwszego dnia notowania obligacji serii BGD0920 BIOGENED S.A.

09-02-2018 17:45:02 | Bieżący | ESPI | 120/2018

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 09 lutego 2018 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 09 lutego 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 114/18 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki Biogened S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą, określono dzień 13 lutego 2018 r. jako pierwszy dzień notowań 5.000 _pięć tysięcy_ obligacji na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej 1.000 złotych _jeden tysiąc_ każda, wyemitowanych przez Emitenta, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBIOGN00034. Ostatnim dniem notowań w/w serii obligacji będzie 27 sierpnia 2020 r. Obligacje mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą BGD0920.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

 

________________________________________

Wprowadzenie obligacji serii BGD0920 do ASO Catalyst BIOGENED S.A.

06-02-2018 | Bieżący | ESPI | 118/2018

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 6 lutego 2018 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 6 lutego 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 100/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 5.000 _słownie: pięć tysięcy_ sztuk obligacji na okaziciela serii BGD0920 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 złotych _słownie: pięć milionów złotych_ i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 złotych _słownie: jeden tysiąc złotych_. Obligacje wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBIOGN00034.

 W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

 ________________________________________

Otrzymanie informacji o uchwale Zarządu Bondspot S.A. w sprawie obligacji serii BGD0920 BIOGENED S.A.

06-02-2018 17:30:57 | Bieżący | ESPI | 117/2018

 Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 6 lutego 2018 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 6 lutego 2018 r. przez Zarząd BonSpot S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 28/18 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na BondSpot 5.000 _słownie: pięć tysięcy_ obligacji na okaziciela serii BGD0920 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 złotych _słownie: pięć milionów złotych_ i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 złotych _słownie: jeden tysiąc złotych_ obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki Biogened S.A. Obligacje wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBIOGN00034.

 

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

 ________________________________________

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

26-01-2018 | Bieżący | ESPI | 116/2018  

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej Emitent_ informuje, że w dniu 26.01.2018 r. zawarł z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej Bank_ umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt został udzielony Emitentowi w wysokości 3.000.000 złotych na finansowanie bieżącej działalności na okres 20-stu miesięcy z oprocentowaniem zmiennym. Odsetki płatne będą ostatniego dnia każdego miesiąca trwania umowy kredytu. Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 k.p.c. z całego majątku Emitenta do kwoty 4.800.000 złotych, przy czym Bank będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w terminie do 27.08.2022 r. oraz zastaw rejestrowy na zapasach Emitenta w postaci wyrobów gotowych do sumy najwyższej 4.500.000 złotych. Na skutek zawartej umowy nie powstały na majątku Emitenta żadne nowe zabezpieczenia rzeczowe, gdyż warunkiem uruchomienia kredytu jest zwolnienie przez inny bank spod zastawu rejestrowego dotychczas obciążonych zapasów wyrobów gotowych należących do Emitenta.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 ________________________________________

RB_ASO: Podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia akcji serii G, H oraz I do obrotu na NewConnect i zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

24-01-2018 17:26:58 | Bieżący | ESPI | 115/2018

 

Zarząd Emitenta informuje, że podjął decyzję o wprowadzeniu akcji serii G, H oraz I do obrotu na NewConnect i w tym celu zawarł w dniu 24.01.2018r. Umowę o świadczenie usług doradczych na wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect z Autoryzowanym Doradcą - Capital One Advisers Sp. z o.o. Planowany pierwszy dzień notowań akcji serii G, H oraz I na NewConnect jest na koniec I kwartału 2018 r.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu