EBI 2019

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 3/2019


Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za dziewiąty okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.850 złotych oraz terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za szósty okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.850 złotych. Wszelkie płatności odsetek zostały dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

 

Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

____________________________________

Terminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 1/2019

 

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

- Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku - dnia 14 lutego 2019 r.

- Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - dnia 15 maja 2019 r.

- Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - dnia 14 sierpnia 2019 r.

- Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - dnia 14 listopada 2019 r.

- Raport roczny za 2018 rok - dnia 14 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

             Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

             Dorota Skorupa - Prokurent