EBI 2012

Zawarcie umów leasingu operacyjnego w celu sfinansowania inwestycji Biogened Spółka Akcyjna 

21-12-2012 | Bieżący | EBI | 30/2012

Zarząd Emitenta BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że Spółka w dniu 20.12.2012 powzięła wiadomość o podpisaniu przez BZ WBK Leasing SA z siedzibą w Poznaniu jako Finansującego umów leasingu samochodów, których stroną jest Emitent jako Korzystający oraz podpisaniu przez BZ WBK Finanse & Leasing SA z siedzibą w Poznaniu jako Finansującego umowy leasingu urządzenia produkcyjnego, której stroną jest Emitent jako Korzystający. Umowy opiewają łącznie na wartość ofertową netto 1 193 999,74 PLN.
W ramach w/w zobowiązań Emitent zawarł umowy leasingu operacyjnego na okres 59 i 48 miesięcy w kwocie ofertowej netto 939 414,72 PLN na sfinansowanie zakupu samochodów, które ma związek z zakończeniem dotychczasowej umowy na długoterminowy wynajem samochodów oraz umowę leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy na sfinansowanie zakupu urządzenia do napełniania i zamykania tub termozgrzewalnych w kwocie ofertowej netto 254 585,02 PLN, w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa Emitenta. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

 

 

Powołanie członka Rady Nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

18-12-2012 16:25:08 | Bieżący | EBI | 29/2012

Zarząd Biogened S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 17 grudnia 2012 roku, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Kruka na okres kadencji lat trzech.

Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect, życiorys nowego członka Rady Nadzorczej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

 

 

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biogened S.A. w dniu 17.12.2012 Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

18-12-2012 16:19:00 | Bieżący | EBI | 28/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17.12.2012 r.

Ponadto Emitent informuje, że w związku z podjętą w dniu 17.12.2012 r. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dokonano zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki, którego treść przed zmianą brzmiała: 

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.115.550,00 zł i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000, 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda", 

zaś po zmianie otrzyma brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.120.550,00 zł i nie więcej niż 16.115.550,00 zł i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda",

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana po jego sporządzeniu przez Radę Nadzorczą. 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


 • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Treść podjęctych uchwał NWZA 17.12.2012
Rozwiązanie umowy z podmiotem świadczącym usługi Autoryzowanego Doradcy Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

17-12-2012 18:11:54 | Bieżący | EBI | 27/2012

Zarząd Emitenta informuje, że Emitent wypowiedział ze skutkiem na dzień 16 grudnia 2012 roku umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradcy zawartą z Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Przedmiotem rozwiązanej umowy było świadczenie przez Capital One Advisers Sp. z o.o. usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta w rozumieniu postanowień Rozdziału VI Oddziału I Regulaminu ASO. 

Podstawa prawna: § 18 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

 

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

14-12-2012 15:17:28 | Bieżący | EBI | 26/2012

Zarząd Biogened S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym pisma Pana Andrzeja Kuźmy z dnia 14.12.2012 r., zawierającego oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Biogened S.A. bez podania przyczyny rezygnacji.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

 

 

Wypowiedzenie umowy z jednym z Animatorów Rynku Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

30-11-2012 16:30:40 | Bieżący | EBI | 25/2012

Zarząd Emitenta informuje, że Emitent wypowiedział ze skutkiem na dzień 30 listopada 2012 roku, umowę o świadczenie usług Animatora Rynku przez Dom Maklerski PKO BP SA z siedzibą w Warszawie.
Obecnie obowiązuje jeszcze zawarta w dniu 24 sierpnia 2011 roku umowa o świadczenie usług Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu dla akcji Emitenta zawarta z IDM S.A. co zapewnia ciągłość obsługi Animatora dla akcji Biogened S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

 

 

Odwołanie Prokurenta, powołanie Prokurenta Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

22-11-2012 16:38:25 | Bieżący | EBI | 24/2012

Zarząd spółki BIOGENED S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2012 roku podjął uchwałę w sprawie odwołania Pani Krystyny Pawlak z funkcji prokurenta samoistnego. W miejsce Pani Krystyny Pawlak, także uchwałą podjętą w dniu 21 listopada 2012 roku Zarząd na funkcję prokurenta samoistnego powołał Pana Jacka Grzegorzewskiego. Także w dniu 21 listopada 2012 roku kolejną uchwałą Zarząd odwołał dotychczasową prokurę samoistną Pani Doroty Skorupy i udzielił jej prokury łącznej z członkiem zarządu. 

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
 • Barbara Biegański - Wiceprezes Zarządu

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17 grudnia 2012 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

19-11-2012 15:08:25 | Bieżący | EBI | 23/2012

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 grudnia 2012 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 

6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii F oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii F.

7. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii F. 

8. Uchwała w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 1 grudnia 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

PODSTAWA PRAWNA:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).


 • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekt uchwał NWZA

uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Korekta prognoz przychodów ze sprzedaży na koniec 2012 r. Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

14-11-2012 17:54:45 | Bieżący | EBI | 22/2012

Zarząd Biogened S.A. w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie kwartalnym za III kwartał 2012 r. oraz w odniesieniu do raportu EBI nr 2/2012, data publikacji 20 stycznia 2012 r., informuje, że zmieni się prognozowana przez Zarząd na koniec roku 2012 wartość przychodów ze sprzedaży. 

W treści raportu EBI nr 2/2012 z 20.01.2012 Zarząd Spółki informował, że prognoza będzie następująca:

- Przychody ze sprzedaży: 35.400 tys. zł

- Wynik finansowy netto: 2.200 tys. zł

W raporcie tym poinformowano także, że możliwość realizacji prognozy wyników finansowych będzie w znacznym stopniu uzależniona od rozwoju sytuacji na rynku w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2012 roku znowelizowanej ustawy o refundacji leków oraz wprowadzania jej ewentualnych dalszych zmian. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku Spółka podejmowała działania mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków wejścia w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy o refundacji leków poprzez zwiększanie sprzedaży dermokosmetyków i suplementów diety w miejsce zmniejszonej sprzedaży leków, co w opinii Zarządu znajdzie odzwierciedlenie w niższej niż prognozowana wartości sprzedaży na koniec roku. Prognozy wielkości sprzedaży zdaniem Zarządu nie uda się jednak osiągnąć i w związku z osiągniętymi już wynikami finansowymi za trzy kwartały 2012 r., Zarząd niniejszym koryguje prognozę w zakresie sprzedaży i w miejsce 35.400 tys. PLN Spółka planuje uzyskać 25.200 tys. PLN ze sprzedaży, ale nie odbędzie się to kosztem obniżenia prognozowanego wyniku finansowego netto. Prognozę w zakresie zysku netto w wysokości 2.200 tys. PLN Zarząd podtrzymuje.

Dlatego też Zarząd podaje raz jeszcze skorygowaną prognozę, która jest następująca:

- Przychody ze sprzedaży: 25.200 tys. zł

- Wynik finansowy netto: 2.200 tys. zł

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


 • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

 

 

Zaciągnięcie pożyczki przez Emitenta Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

25-10-2012 16:31:40 | Bieżący | EBI | 20/2012